Правила за защита на личните данни в онлайн магазина на „Дайхман“

1. Защита и сигурност на личните данни

„Дайхман търговия с обувки” ЕООД, България (наричани по-долу "ДАЙХМАН") гарантира спазване на конфиденциалност при боравене с всички съхранени лични данни на всички потребители.

В рамките на настоящата декларация за защита на личните данни желаем да Ви информираме относно начина, по който гарантираме предоставените ни от Вас лични данни: Личните данни се събират, обработват и ползват от „Дайхман“ единствено съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на данните. По този начин прилаганите от нас практики за защита на данните съответстват на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД 2018).

2. Информация съгласно член 13 от ОРЗД

Администратор на лични данни:

„Дайхман търговия с обувки“ ЕООД, бул. „Цариградско шосе“ 115 Г
Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Длъжностно лице по защита на данните/правен отдел: адрес (вж. горе)
Имейл: privacy-bg@deichmann.com

В рамките на Вашето посещение на онлайн магазина се събират следните лични данни:

Обръщение, собствено, фамилно име, дата на раждане, адрес, имейл, телефонен номер. В случай на поръчка се съхранява и IP адресът.

Цели, за които се обработват личните данни:

          • анализ на кликванията и поведението при покупка, проследяване на имейл адрес и персонализиран маркетинг: Ще анализираме Вашата история на пазаруване за продукти, които вече сте закупили, за да Ви предложим други подобни продукти. Освен това ще анализираме информацията, която сте ни оставили при предходните посещения на нашия уебсайт. По този начин желаем да обхванем по-добре и да анализираме Вашите потребности при пазаруване. Прилаганите за тези цели инструменти са представени подробно в точка 4, така че да придобиете по-ясна представа за тях;

          • сключване на онлайн договори за покупка;

          • гарантиране на мрежовата и информационна сигурност: За да се защитим от кибер атаки и измами, ние използваме защитни стени. В тази връзка се обработват лични данни (IP адрес, момент на зареждане на онлайн магазина).

Правно основание за обработването:

    а) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

    б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. В случай, че купувате стоки от нашия онлайн магазин (сключване на договор), е необходимо да ни предоставите Вашите лични данни (чл. 6, ал. 1 „б“ от ОРЗД). Съответно, Вие сте задължени да предоставите на администратора необходимите лични данни. В случай на непредоставяне на тези данни, покупката през нашия онлайн магазин не може да се осъществи;

    в) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна. Личните данни за целите на легитимните интереси се обработват в следните случаи:

          • консултация и обмен на данни с информационни центрове с цел установяване рисковете за платежоспособност или забава на плащания;

          • проверка и оптимизиране на процедури за анализ на потребностите и непосредствен контакт с клиента, както и мерки за управление на бизнеса и усъвършенстване на услуги и продукти;

          • рекламиране на собствени продукти, анализ на клиенти, пазарно проучване и изследване удовлетвореността на клиентите, доколкото не сте възразили срещу ползването на Вашите данни съгл. чл. 21 ОРЗД;

          • рамките на предявяване на иск с цел защита и предявяване на законни претенции;

          • установяване на контакт (напр. по имейл, телефон, пощенски път) с цел анкетиране относно качеството на обслужване и удовлетвореността на клиентите;

          • поддържане на мрежовата сигурност и защитата на информацията;

          • за необходимите административни цели.

Получатели или категории получатели на личните данни:

Служителите, ангажирани с продажбите, логистиката, счетоводството, ИТ и маркетинга, както и външни администратори, на които е възложено обработването и получатели на данни.

Срокът, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок: До сключване на съответния договор за покупка и след това – чрез псевдонимизация и криптиране, доколкото по отношение на извършените операции текат законови срокове за съхранение, т. е. принципно за срок от 7 години от сключване на сделката; а по отношение на изпращането на електронен бюлетин – за срока, за който получателят е дал своето съгласие.

Актулен списък с получатели на лични данни:

          • Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 63 80335, München, Deutschland - изпрашане на нюзлетър, както и проследяване на поведението на получателите;

          • econda GmbH, Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe, Deutschland - създаване на потребителски профил за уеб анализ;

          • Criteo, Gewürzmühlstr. 11, D-80538 München, Deutschland - уеб анализ;

          • Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД, гр. София, ул. Индустриална 11 - доставка на онлайн поръчки;

          • Quehenberger Logistics ROU SRL, Str. Depozitelor nr. 27, RO-110078 Pitesti - складиране и обработване на поръчки от онлайн магазина;

          • SIX Payment Services, Hardturmstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz - обработка на плащания.

Права на субектите на данни при обработването на данни:

Вие имате право да получите информация от администратора относно съответните лични данни, както и на корекция или изтриване, или ограничаване на обработването на данни, както и правото на преносимост на данните. Моля да отправяте запитванията си в тази връзка към горепосоченото длъжностно лице по защита на данните.

В случай, че обработването на данни се позовава само на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД, т.е. Вие сте дали съгласието си за събирането и обработването на личните Ви данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директна реклама.

Можете да упражните по всяко време правото си за оттегляне на съгласието за обработване на данните или правото си за оттегляне на съгласието за обработване на данните за целите на директна реклама по имейл до следния адрес: privacy-bg@deichmann.com или по пощенски път до: „Дайхман търговия с обувки” ЕООД , длъжностно лице по защита на данните/правен отдел, бул. "Цариградско шосе" 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София.

Освен това, в случай на нарушение на защитата на данните, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.
В България това е "Комисията за защита на личните данни":
1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: + 359 2/91-53-518,
имейл: kzld@cpdp.bg.
Като опция можете да се свържете с един от компетентните надзорни органи на територията на ЕС.

Ако имате въпроси, свързани със защитата на личните данни, можете да се свържете с нас по следните начини:

          • на имейл: privacy-bg@deichmann.com;

          • по пощата: „Дайхман търговия с обувки” ЕООД , бул. "Цариградско шосе" 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София, до Длъжностното лице по защита на личните данни;

          • на нашия безплатен клиентски телефон: 0800 / 156 56.

3. Събиране, съхраняване и използване на личните данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице (чл. 4, ал. 1 от ОРЗД).
Към тях се причисляват например Вашите имена, телефонен номер, адрес, както и всички изходни данни, които ни предоставяте при Вашата регистрация и създаването на клиентската Ви сметка. Това не се отнася до статистическите или анонимизираните данни, които например събираме при Ваше посещение на нашия онлайн магазин и които не могат да бъдат непосредствено асоциирани с Вас.

4. Списък на софтуерните инструменти, прилагани в онлайн магазина

Електронен бюлетин

Абонирайки се за нашия „Дайхман“-електронен бюлетин, Вие давате съгласието си ние да ползваме посочените от Вас данни с цел изпращане по имейл на информация относно съдържание и продукти от нашия асортимент. За целите на статистиката, ние анализираме под анонимизирана форма върху кои линкове от електронния бюлетин се кликва. В тези случаи не може да бъде определено кое конкретно лице ги е кликнало. С цел оптимизация на нашия асортимент, ние анализираме под персонализирана форма кои линкове от електронния бюлетин отваряте.

За изпращането на електронния бюлетин ползваме т. нар. процедура Double Opt-In, т. е. ще Ви изпращаме електронен бюлетин по имейл само, ако предварително сте потвърдили, че желаете да Ви включим в услугата си за изпращане на електронен бюлетин.

След това Вие ще получите уведомителен имейл с молба да потвърдите желанието си да получавате нашия електронен бюлетин, като заредите линка, посочен в същия имейл.

В случай, че сме възложили изпълнението и изпращането на електронните бюлетини на външни фирми, те са също така задължени да защитават Вашите лични данни съобразно ОРЗД или ЗЗЛД , и да ги ползват само за точно тази предварително обявена цел.

В случай, че на по-късен етап не желаете да получавате повече нашия електронен бюлетин, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

За целта е достатъчно да ни уведомите на някой от посочените контакти:

          • по имейл: privacy-bg@deichmann.com;

          • с писмо до: „Дайхман търговия с обувки” ЕООД, длъжностно лице по защита на данните/правен отдел, бул. "Цариградско шосе" 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София;

          • на нашия безплатен телефон за обслужване на клиенти: 0800 / 156 56;

          • чрез линка за отписване в самия електронен бюлетин.

Използване на услугата Criteo

Нашата интернет страница използва бисквитки/маркетингови идентификатори с рекламна цел. Така ние сме в състояние да поместваме рекламата си на партньорски страници, приложения или електронни пощи по отношение на посетители, които се интересуват от нашите продукти. Технологиите за ремаркетинг използват бисквитки или маркетингови идентификатори и публикуват реклама въз основа на досегашното Ви поведение при сърфиране. При несъгласие с реклама, основаваща се на интересите Ви, моля посетете следните интернет страници:

https://www.networkadvertising.org/choices

https://www.youronlinechoices.com

Ние можем да обменяме с наши добросъвестни рекламни партньори информация като технически идентификатори от Вашите данни за регистрация на нашия интернет сайт или нашата CRM система. По този начин Вашите устройства и/или оборудване могат да бъдат свързани и да Ви бъде предложено едно безпрепятствено ползване на Вашите устройства и оборудване. За подробна информация относно тези възможности за свързване можете да намерите в "Регламента за защита на личните данни", поместен на горепосочените платформи, както и от долупосочените разяснения.

Политика за защита на личните данни на Criteo:

https://www.criteo.com/de/privacy

Създаване на псевдонимизирани потребителски профили за уеб анализ

Посредством услугата за уеб анализ „econda Shop Monitor“ на договорния ни партньор “еконда“ ГмбХ, от нашата интернет страница се събират и съхраняват данни, с които чрез псевдоними се създават потребителски профили. Тези потребителски профили служат за анализ на поведението на посетителите и се използват с цел подобряване и формиране на асортимент, съобразен с потребностите на клиентите ни.

За целта е възможно да бъдат използвани бисквитки, които дават възможност за повторно разпознаване на интернет браузърите. Потребителските профили обаче не се асоциират с данни за ползвателя на псевдонима без изричното съгласие на посетителя.

В частност IP адресите се маскират непосредствено след влизането, благодарение на което асоциирането на потребителските профили с IP адресите е невъзможно.

Можете по всяко време да възразите срещу събирането и съхраняването на данни за целите на уеб анализ с бъдещо действие, като посетите следния линк:

https://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html

Посредством услугата за уеб анализ „AppNexus“ на договорния ни партньор “AppNexus“ от нашата интернет страница се събират и съхраняват данни, с които чрез псевдоними се създават потребителски профили.

Тези потребителски профили служат за анализ на поведението на посетителите и се използват с цел подобряване и формиране на асортимент, съобразен с потребностите на клиентите ни.

За целта е възможно да бъдат използвани бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват локално в компютъра на посетителя на страницата, с което се създава възможност за разпознаване при повторно посещение на нашата страница. Псевдонимизираните потребителски профили не се асоциират с личните данни на ползвателя на псевдонима без неговото специално и изрично съгласие за това.

Бисквитки

За да е по-привлекателното посещението на нашата интернет страница и за да е възможно ползването на определени функции, на отделни страници прилагаме т. нар. бисквитки. Те служат да направим присъствието си в интернет като цяло по-удобно за потребителите, по-ефективно и сигурно, както и да ускорим навигацията в нашата платформа. В случая се касае за малки текстови файлове, които се залагат в терминалното Ви устройство. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват след приключването на сесията в браузъра, т. е. след затварянето на Вашия браузър (т. нар. „сесийни бисквитки“). Други бисквитки остават на терминалното Ви устройство и дават възможност на нас или нашите партньори да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки).

Например: за да използвате кошницата, трябва да разрешите използването на сесийни и постоянни бисквитки. Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира при използването на бисквитки и да приемате или отказвате използването на бисквитки в определени случаи или генерално да ги блокирате. При отказ за използване на бисквитки функционалността на нашата страница се намалява.

Пикселен маркер

Пикселният маркер (tracking-pixel) изпълнява функции, подобни на бисквитките, но той е незабележим за потребителите. Ние прилагаме пикселни маркери като функционалност на нашия онлайн магазин с цел измерване на потребителското поведение и излъчването на оферти за ремаркетинг. Тези данни са анонимни и не са обвързани с лични данни от компютъра на потребителя или с друга база данни. За да блокирате уеб маяците (web-bugs/beacons) на нашите страници, Вие можете да ползвате инструменти като напр. webwasher, bugnosys или AdBlock (за браузъра Firefox). За да блокирате уеб маяците в нашия електронен бюлетин, е необходимо да настроите Вашата програма за електронна поща така, че в съобщенията да не се зарежда HTML. Уеб маяците се блокират също, ако четете имейлите си офлайн.

Ако сте дали съгласието си да получавате нашия електронен бюлетин, ние ползваме Вашия имейл адрес и евентуално името Ви за изпращането на (по възможност индивидуализирана) информация за продукти, промоции, игри с награди. В нашия електронен бюлетин ние използваме пикселни маркери, чрез които, анализирайки поведението Ви при зареждане на страници, установяваме кои елементи от бюлетина привличат вниманието Ви и кои линкове зареждате от него. При това се съставят персонализирани потребителски профили, асоциирани с Вас и/или Вашия имейл адрес, за да могат евентуалните рекламни обръщения, в частност под формата на електронни бюлетини, реклами банери на уеб сайтове и печатна реклама да се насочват по-ефективно към Вашите лични интереси, както и за подобряването на офертите ни онлайн. Можете по всяко време да откажете получаването на електронния бюлетин или съставянето на персонализирани потребителски профили с бъдещо действие, като напр. се отпишете на нашата интернет страница от услугата за електронен бюлетин или заредите линка, поместен в електронния бюлетин, за отписване от получаването му. Отказът води до изтриване на събраните данни на потребителя.

Защита на данните и ползване на Фейсбук

На нашите интернет страници се използват приставки (plugins) на социалната мрежа facebook.com, чийто оператор е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (нар. за краткост "Фейсбук").

Посещавайки страниците на нашето интернет представителство, които са снабдени с подобна приставка, се осъществява връзка към сървърите на Фейсбук, при което приставката се изобразява на интернет страницата чрез съобщение до Вашия браузър. По този начин на сървъра на Фейсбук се предава информация, кои страници сте посетили. Ако сте регистриран абонат на Фейсбук, последният асоциира тази информация с личният Ви профил във Фейсбук. Използвайки функционалността на приставката (напр. при натискане бутона „Харесвам“, при публикуване на коментар), тази информация също се асоциира с личния Ви акаунт във Фейсбук. В случай, че не желаете Фейсбук да събира данни за Вас чрез нашето интернет представителство, то преди да посетите нашите интернет страници, трябва да излезете (отпишете) от акаунта си във Фейсбук.

Ние нямаме влияние върху обема от данни, които Фейсбук събира въз основа на тази приставка и поради това Ви предоставяме информация, доколкото такава ни е известна. Подробна информация относно събирането и ползването на данни от Фейсбук, за свързаните с това права, възможности за защита на личното пространство, Вие можете да намерите в указанията на Фейсбук относно защитата на данните:

https://www.facebook.com/about/privacy

При ползването на Фейсбук на него се предават технически необходимите данни за потребителя. Всички операции, които потребителят извършва в рамките на Фейсбук портала са видими за и проследими от Фейсбук.

5. Сигурност

Сигурност в интернет

„Дайхман“ прилага за браузъра си стандартни мерки за сигурност, т. нар. технологията за сигурен пренос на данни SSL (Secure Sockets Layer). Криптирането на потребителските данни се осъществява посредством SSL сертификати (втора категория) – криптиране с 256 бита при 2048 бита максимална дължина на ключа. Можете да разпознаете криптираните зони по символа "катинар" във Вашия браузър. Криптираните връзки се разпознават принципно по техния адрес, започващ с https://. Ако кликнете два пъти върху катинара, Вие ще получите подробна информация за сертификата за сигурност. Така Вашите лични данни се трансферират по сигурен начин до нас. Това важи за Вашата поръчка, както и за вписването в клиентския Ви профил. Никой принципно не може да гарантира абсолютна сигурност, но с помощта на технически и организационни мерки ние защитаваме интернет страницата си и другите системи срещу загуба, унищожаване, неоторизиран достъп, изменения или разпространяване на Вашите лични данни от неоторизирани трети лица.

Сигурност на данните

Взели сме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни срещу загуба, унищожаване, манипулация и неоторизиран достъп. Всички наши служители са задължени да спазват конфиденциалност на данните, т.е. поверително боравене с лични данни. Ние непрекъснато актуализираме нашите мерки за сигурност съобразно технологичния прогрес.

6. Нормативна уредба

1. ОРЗД и ЗЗЛД 2018

Обработването на Вашите лични данни, предоставени на „Дайхман търговия с обувки“ ЕООД е регламентирано от ОРЗД и действащия ЗЗЛД . Съгласно тях се допуска събирането, обработването, ползването и предаването (нар. за краткост по-долу „използването на данните“) на данните, ако е допустимо съгл. ОРЗД, Закона за защита на личните данни от 2018 г. (ЗЗЛД 2018)или друга правна разпоредба.

2. Актуализиране на условията за ползване

Поради постоянните технически и правни нововъведения се налага периодичното изменение или актуализиране на долупосочените условия за ползване. Затова, преди да ползвате нашия уебсайт, проверете кога е публикувана последната актуализация на уебсайта.

3. Авторски и други защитени права

Цялото съдържание на нашата интернет страница, включително текстовете, снимките и графичните изображения, аудио и видео файловете са наша собственост, освен ако не е посочено друго. Тези защитени авторски права могат да се ползват само за лични, но не и за публични или търговски цели (сваляния, размножаване). Изменения, преводи и друг вид обработка на съдържанието се допускат само с предварителното писмено съгласие на „Дайхман“ СЕ. Забранено е непозволеното или незаконно използване на която и да е регистрирана марка и лого на „Дайхман“ СЕ. Обръщаме внимание, че нарушаването на нашите авторски или други защитени права може да доведе до гражданскоправни и/или наказателноправни последици.

4. Изключване на отговорност

На нашите интернет страници може да се намират хиперлинкове към уеб сайтове на външни доставчици. „Дайхман“ СЕ не е запознат със съдържанието на външните страници. Поради това „Дайхман“ СЕ не дава гаранция и не поема отговорност за възможно противозаконно съдържание или друго правонарушение от страна на уеб сайтовете на външните доставчици. Информацията на тази интернет страница е съставена и проверена с изключителна добросъвестност. Въпреки това не можем да поемем никаква отговорност за нейната актуалност, вярност, пълнота и/или качество. Тази интернет страница служи за представяне на обща информация и в никакъв случай не замества професионалната консултация. „Дайхман“ не поема отговорност за действия, извършени въз основа на тази уеб страница. Ползването на тази уеб страница и свалянето на данни се осъществява на собствен риск. „Дайхман“ СЕ не поема отговорност за възникващите от това щети, в частност на информационни масиви, хардуер и/или софтуер на потребителя.

5. Координати за връзка с „Дайхман“

Ако имате въпроси, свързани с нашата Декларация за защита на личните данни, можете да изпратите имейл на следния адрес: privacy-bg@deichmann.com.

7. Актуализация и промяна

Запазваме си правото да изменяме или актуализираме част от декларацията за защита на личните данни. Моля, проверявайте декларацията за защита на личните данни преди да се възползвате от нашите предложения, за да получите актуална информация за евентуалните промени и актуализации.

Последна актуализация: 25.05.2018 г.