Všeobecné obchodní podmínky

I. Rozsah platnosti

DEICHMANN-OBUV s.r.o.,
se sídlem Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno – Štýřice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50367,
IČO 26731185

dále jen „společnost Deichmann“ nebo též „prodávající“

1) Následující Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Deichmann, provozovaném na internetové adrese http://www.deichmann.com (dále jen „internetový obchod“), a uplatňují se výlučně u smluv uzavřených přes tento internetový obchod.

2) Tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti Deichmann, jakožto prodávajícího na straně jedné, a spotřebitele (spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo podnikatele, společně jako „kupujícího“ na straně druhé.

3) Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1) Pro konkrétní objednávku kupujícího platí výlučně Všeobecné obchodní podmínky v jejich znění platném k datu objednávky. Textovou podobu Všeobecných obchodních podmínek si kupující může kdykoliv stáhnout ZDE, a vytisknout.

2) Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky (přijetím nabídky) kupujícím a přijetím objednávky společností Deichmann. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

3) Závaznou objednávku zadá kupující tak, že provede objednávku online s uvedením požadovaných údajů a v posledním kroku objednávacího procesu klikne na tlačítko „Koupit nyní“. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil (údaje na objednávce se ukládají). Po odeslání objednávky zašle společnost Deichmann kupujícímu e-mail (na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při registraci), kterým potvrdí příjem objednávky a uvede rekapitulaci objednávky. Součástí e-mailu jsou i aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky společnosti Deichmann, vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, informační leták a reklamační řád. Informace obdržené emailem si kupující může rovněž vytisknout. Po zpracování objednávky obdrží kupující e-mail o potvrzení odeslání objednaného zboží, kde je také uvedeno referenční číslo zásilky, pod kterým kupující může svou objednávku sledovat a poté následuje e-mail s přiloženým dokladem o zakoupení zboží (fakturou).

4) Objednávky je možné činit jen do maximální hodnoty 10.000 Kč.

5) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, může prodávající věc uchovat a následně požadovat účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.

6) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek, jejichž přílohu tvoří 1) formulář na odstoupení od smlouvy, 2) reklamační řád a 3) informační leták, si vždy v aktuálním znění kupující může stáhnout v sekci Servis - Dokumenty ke stažení, odkaz naleznete ZDE, kdy si tyto rovněž může vytisknout.

III. Označení zboží a cena zboží

1) U každého jednotlivého zboží je přímo v konkrétní nabídce internetového obchodu uvedeno označení předmětného zboží, včetně popisu hlavních vlastností zboží (např. typ a účelovost obuvi, výrobní způsob obuvi, použité materiály apod.). Bližší informace k vlastnostem nabízeného zboží jsou k dispozici kupujícímu v informačním letáku (informace o vlastnostech prodávaných výrobků, způsobu použití a údržby, jakož i o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného používání či údržby). Informační leták společnosti Deichmann, který tvoří přílohu Všeobecných obchodních podmínek, naleznete ZDE.

2) U každého jednotlivého zboží je přímo v konkrétní nabídce internetového obchodu uvedena celková cena zboží v českých korunách (CZK). Tato cena je konečná, tedy včetně všech daní a poplatků a rovněž včetně příslušných nákladů na doručení (společnost Deichmann poskytuje v rámci České republiky dopravu zboží zdarma). Platí vždy cena v době odeslání objednávky, přičemž prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
 

IV. Platební podmínky

1) Kupující má v rámci úhrady kupní ceny možnost zvolit z následujících způsobů platby:

a) Platba platební kartou:

Deichmann přijímá VISA a MASTERCARD. Platba probíhá přímo během procesu objednávky zadáním údajů o platební kartě. Při odeslání zboží vám bude strhnuta z vašeho účtu částka uvedená na faktuře.

b) Platba na dobírku:

Při dodání zboží – kupní cena včetně poplatku za dobírku bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty při převzetí zboží.

c) Platba přes PayPal:

Na konci procesu objednávání budete přesměrován/a přímo na PayPal. Pokud jste již zákazníkem PayPal, můžete se přihlásit pomocí svých uživatelských údajů a realizovat platbu. Pokud jste novým uživatelem PayPal, můžete se zaregistrovat jako host nebo si otevřít účet PayPal, a potom potvrdit platbu. Platba se uskuteční přímo prostřednictvím vašeho účtu PayPal. V momentě, jak bude náš účet Paypal informován o vaší autorizaci, bude na vrub vašeho účtu účtována suma uvedená na faktuře.

2) V případě zadání údajů o platební kartě (její číslo, údaj o časové platnosti a jméno majitele) dojde na e-shopu  společnosti DEICHMANN díky funkcionalitě implementované platební platformy Saferpay od společnosti SIX Payments Services AG k jejich získání, zpracování a uložení, a to přímo ze strany této švýcarské společnosti (dále také jen „SIX“).

Společnost SIX ve vztahu k zpracování platebních údajů zákazníků na e-shopu společnosti DEICHMANN představuje z pohledu GDPR samostatného správce. Poté, co zákazník zadá potřebné údaje k platbě na e-shopu společnosti DEICHMANN, dojde k zpracování/uložení těchto údajů přímo společností SIX. SIX, resp. její nástroj Saferpay, následně poskytne naší společnosti DEICHMANN tzv. „Alias“, zahešované údaje, a to v podobě souboru těchto tří údajů:

i) anonymní číselný token,
ii) údaj o platnosti karty a
iii) poslední čtyřčíslí zapracované platební karty.

Prostřednictvím dané trojice údajů není možné realizovat zpětné určení konkrétního zákazníka. Tyto údaje si může zákazník kdykoli v sekci „Moje údaje“ smazat.

Koncept dané funkcionality platformy Saferpay spočívá ve zjednodušení, resp. urychlení následných nákupů dotčeného zákazníka a tím zlepšení uživatelské přívětivosti e-shopu společnosti DEICHMANN jako celku.

V. Zasílání zboží

1) Společnost Deichmann poskytuje kupujícímu dopravu zboží v rámci České republiky ZDARMA, a to bez omezení, tedy při jakékoliv výši objednávky.

2) Dopravu zboží zdarma v rámci České republiky zprostředkuje smluvní partner společnosti Deichmann (dále jen „dopravce“) v době od pondělí do pátku. Dodávka zboží se uskuteční do 5 pracovních dnů po odeslání objednávky. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou uvede ve své objednávce (fakturační nebo jiná dodací adresa), přičemž se však musí jednat o dodací adresu v České republice. Zásilka bude obsahovat objednané zboží, dodací list, některé informace, jak postupovat při odstoupení od smlouvy a reklamaci, a tzv. „Formulář na odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace“. Faktura bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci, s čímž kupující akceptací Všeobecných smluvních podmínek souhlasí.

VI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Na základě níže uvedeného textu je v případě odstoupení od smlouvy (mimo jiné) možné zvolit následující postup:

a) kupující přinese zboží osobně na kteroukoliv prodejnu společnosti Deichmann, a to spolu s vyplněným tzv. „Formulářem na odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace“ nebo dodacím listem, které obdržel v doručené zásilce společně s objednaným zbožím anebo s dokladem o zakoupení zboží, který obdržel e-mailem. Kupujícímu budou poté ihned (v případě, že zboží nebude znehodnoceno) vyplaceny všechny peněžní prostředky v hotovosti nebo na platební kartu.

b) kupující na vlastní náklady zašle zboží pouze prostřednictvím České pošty spolu s vyplněným tzv. „Formulářem na odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace“ nebo dodacím listem, které obdržel v doručené zásilce společně s objednaným zbožím anebo dokladem o zakoupení  zboží, který obdržel e-mailem, a to na adresu DEICHMANN-OBUV s.r.o., P.O. BOX 28, 600 10 Depo Brno 71. Společnost Deichmann kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy (pokud bylo zboží společnosti Deichmann řádně doručeno a nebude znehodnoceno), vrátí všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, a to bankovním převodem na kupujícím zvolený účet nebo složenkou (při úhradě objednávky na dobírku) nebo na bankovní účet, který je spojen s platební kartou (při úhradě objednávky kartou nebo přes platební metodu PayPal).

1) Spotřebitel má zákonné právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. Prodávající upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (typicky poštovné). Dále má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy v neomezené lhůtě, avšak pouze v případě, že se bude jednat o zboží v nepoužitém, nepoškozeném a znovu prodejném stavu.

2) Využije-li spotřebitel zákonné právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle nebo případně předá (na kterékoliv provozovně společnosti Deichmann na území České republiky) společnosti Deichmann oznámení, že od smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ZDE a tvoří přílohu Všeobecných obchodních podmínek, dále  tzv. „Formulář pro odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace“ nebo dodací list, které jsou kupujícímu zaslány v zásilce spolu s objednaným zbožím, anebo doklad o zakoupení zboží.

3) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat společnosti Deichmann bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ní obdržel. Spotřebitel tedy může zboží zaslat na adresu uvedenou v čl. VI. písm. b) Všeobecných obchodních podmínek nebo může vrátit zboží osobně na kterékoli z  prodejen společnosti Deichmann (pomocí vyhledávače prodejen, jehož odkaz naleznete ZDE, lze zjistit nejbližší prodejnu).

4) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu společnost Deichmann bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost Deichmann vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupující akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek souhlasí, že společnost Deichmann vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky následujícím způsobem. Pokud kupující uplatní své právo na odstoupení od smlouvy osobně přímo v kterékoli provozovně společnosti Deichmann na území České republiky, vrátí společnost Deichmann kupujícímu přijaté peněžení prostředky v hotovosti nebo na platební kartu. Pokud kupující uplatní své právo na odstoupení od smlouvy prostřednictvím poštovní zásilky, vrátí společnost Deichmann kupujícímu přijaté peněžení prostředky (i) bankovním převodem na kupujícím zvolený účet nebo složenkou, pokud kupující při koupi zvolil způsob platby na dobírku, (ii) nebo na bankovní účet, který je spojen s platební kartou, pokud kupující při koupi zvolil způsob platby kartou nebo přes platební metodu PayPal. Společnost Deichmann si dovoluje upozornit, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není společnost Deichmann povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti Deichmann odeslal.

5) Kupující odpovídá společnosti Deichmann za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží musí být zasláno zpět, případně vráceno, v nepoužitém, nepoškozeném a znovu prodejném stavu a také v originálním obalu. Bude-li zboží poškozeno, pak si společnost Deichmann vyhrazuje nárok na přiměřenou finanční náhradu za znehodnocení zboží a vrátí kupujícímu kupní cenu jen částečně (společnost Deichmann si nárok za snížení hodnoty zboží jednostranně započte, o čemž bude kupujícího informovat).

6) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména se bude jednat o punčochové kalhoty, podkolenky a silonové ponožky).

VII. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

1) Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Věcně příslušným subjektem je v případě sporu mezi společností DEICHMANN-OBUV s.r.o. a spotřebitelem Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, kde je k dispozici též webový formulář návrhu na zahájení řízení. Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách http://www.mpo.cz  a průběžně jej aktualizuje.

2) Stížnosti / Řešení sporů
Od 15. února 2016 zřídila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů. Spotřebitelé tak budou mít možnost řešit (přeshraniční) spory ohledně svých on-line objednávek i bez pomoci soudu. Platforma pro mimosoudní řešení sporů je dostupná na externí internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

VIII. Práva z vadného plnění

1) Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit práva z vadného plnění, které se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, a to za podmínek a způsobem stanoveným reklamačním řádem, který naleznete ZDE. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2) Kupující je mimo jiné oprávněn uplatnit právo z vady osobně v kterékoliv provozovně společnosti Deichmann na území České republiky, prostřednictvím pošty na kterékoliv provozovně společnosti Deichmann na území České republiky nebo prostřednictvím České pošty na adrese: DEICHMANN-OBUV s.r.o., P.O. BOX 28, 600 10 Depo Brno 71.

3) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, dále, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Prodávající též odpovídá kupujícímu, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
4) Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

IX. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

X. Kontakt na společnost Deichmann

1) V případě jakéhokoliv dotazu, případně stížnosti, se kupující může obrátit na zákaznickou linku: 530 514 600, kdy je cena hovorného určována dle operátora volajícího. Pracovní doba zákaznické linky: pracovní dny 8:00 - 16:30 hod.

2) V případě jakéhokoliv dotazu může kupující též zaslat společnosti Deichmann e-mail na adresu service-cz@deichmann.com.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.8.2018.

2) Prodávající je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž však pro konkrétní kupní smlouvu jsou platné Všeobecné obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Přílohu těchto Všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, reklamační řád a informační leták společnosti Deichmann, které si vždy v aktuálním znění kupující může stáhnout ZDE.

3) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.