Ochrana osobních údajů

Ochrana údajů a jištění dat

Společnost DEICHMANN-OBUV s.r.o., se sídlem Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno (dále jen „Deichmann“) garantuje důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji registrovaných uživatelů.
V rámci tohoto výkladu ochrany údajů Vás chceme mimo jiné informovat o tom, jak zaručujeme ochranu Vámi sdělených dat.
Ochrana osobních údajů je pro nás důležitým závazkem
a získané osobní údaje budou společností Deichmann uloženy, zpracovány a použity jen
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Celkově Vás může společnost Deichmann ujistit, že bez Vašeho svolení nebudou zpracovávány žádné získané osobní údaje. Sami rozhodnete o tom, v jakém rozsahu chcete své osobní údaje poskytnout nebo neposkytnout.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Soukromí a ochrana údajů
Pro zajištění správného a rychlého procesu poskytování služeb a péče o zákazníky využívají společnosti Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH& Co. KG, Deichmann SE; Deichmann Schuhe Service GmbH; Deichmann Schuhvertriebsges. m.b.H Rakousko; Deichmann-obuv s.r.o., v České republice; Deichmann-OBUV SK s.r.o., ve Slovenské republice; Deichmann Cipőkereskedelmi Kft., v Maďarsku; (dále jen „skupina Deichmann”) elektronické zpracování osobních údajů (EDV).Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, zasílání obchodních sdělení upravuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, problematiku tzv. „cookies” zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, a k tomu vždy příslušná legislativa Evropské unie.Ve společnosti Deichmann hraje ochrana a bezpečnost osobních údajů velkou úlohu.

Politika ochrany osobních údajů ve společnosti Deichmann
Společnost Deichmann respektuje Vaše soukromí. Společnost Deichmann shromažďuje, ukládá a používá osobní údaje, pouze je-li to nutné.Vaše osobní údaje používáme pouze s Vaším vědomím a souhlasem a pouze k účelům, pro něž byly Vaše osobní údaje poskytnuty.Osobní údaje předáváme v souladu s právními předpisy. Pokud budete mít otázky nebo podněty k naší politice ochrany osobních údajů, můžete se na společnost Deichmann kdykoli obrátit.Stejně tak se můžete kdykoli písemně společnosti Deichmann dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, odkud osobní údaje pocházejí, k čemu jsou používány, komu jsou předávány, dále je můžete odpovídajícím způsobem opravit nebo nechat vymazat. Společnost Deichmann Vás může požádat, abyste k žádosti hodnověrným způsobem prokázal/la svoji totožnost. Naším cílem je zajistit maximální míru bezpečnosti a důvěrnosti.

Bezpečnost
Společnost Deichmann přijala technická a organizační bezpečnostní opatření, aby Vámi poskytnuté osobní údaje chránila před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována a přizpůsobována v souladu se stavem techniky.

Používání Vašich osobních údajů

Jaké informace si o Vás společnost Deichmann zpracovává
Osobní údaje jsou informace, pomocí kterých můžete být identifikováni. Společnost Deichmann potřebuje jen takové osobní údaje, které jsou potřebné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat Vámi požadované služby, abychom mohli reagovat na Vaše dotazy, abychom Vám mohli pomoci při technických problémech nebo abychom Vás na přání kontaktovali. V tomto rámci může být nutné, abyste nám sdělili následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, velikost obuvi. Společnost Deichmann ukládá Vaše osobní údaje jen v takovém případě, pokud jste je dobrovolně poskytli a dali svůj výslovný souhlas ke konkrétnímu použití (například v rámci přihlášky k odebírání bulletinu newsletter, zasílání narozeninových přání a narozeninových slevových kupónů, k účasti v anketách, ve výherních soutěžích apod).

Vaše osobní údaje ukládáme i využíváme – nebo je poskytujeme dále – pouze na základě Vašeho souhlasu, příp. v rozsahu, v jakém je to nutné v konkrétních jednotlivých případech. Například v případě odpovědí na Vaše otázky nebo žádosti, odesílání Vámi požadovaných bulletinů newsletter, zasílání narozeninových přání a narozeninových slevových kupónů nebo informací ohledně výsledků výherních soutěží nebo výherních her.

Aby to bylo možné, může být pro společnost Deichmann nutné dále odevzdávat Vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci skupiny Deichmann nebo externím poskytovatelům služeb k dalšímu zpracování dat. Tito poskytovatelé služeb mohou být pověřeni například zasíláním bulletinu newsletter, narozeninových přání a narozeninových slevových kupónů na Vaši e-mailovou adresu nebo při organizování výherních her. Společnost Deichmann vyžaduje od svých externích poskytovatelů služeb, aby tito Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně v souladu s naším zadáním a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních dat, jakož i podle zákona na ochranu osobních údajů. Společnost Deichmann přitom dbá na to aby, osobní údaje, které jsou jí poskytovány, byly považovány za důvěrné.

Společnost Deichmann ručí za to, že Vaše osobní údaje nebudou prodávány třetím osobám.

S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a osobní údaje jsou ukládány a používány pouze pro níže uvedené účely:

• zpracování objednávek v internetovém obchodě
• kontakt s Vámi,
• účast v soutěžích,
• digitální rozesílání informací o produktech ve formě newsletterů.
• v případě uvedení nepovinného údaje „datum narození“ při registraci odběru newsletteru pro zasílání narozeninových přání a narozeninových slevových kupónů

Kdy společnost Deichmann předává Vaše osobní údaje dál
Vaše osobní údaje mohou být předány smluvním partnerům společnosti Deichmann, kteří se zaváží k dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a politiky ochrany osobních údajů společnosti Deichmann. Společnost Deichmann dbá při tom na to, aby osobní údaje byly používány pouze v rámci Vašeho souhlasu se službami, které dotčené subjekty pro společnost Deichmann vykonávají, a aby byly zpracovávány v souladu s právními předpisy a příslušnými bezpečnostními standardy. Osobní údaje jsou předávány pouze takovým smluvním partnerům, kteří poskytnou společnosti Deichmann maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

Seznam smluvních partnerů společnosti Deichmann je k dispozici na vyžádání. Písemnou žádost zasílejte na adresu: Deichmann-obuv s.r.o., Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno - Štýřice, Česká republika nebo na e-mailovou adresu: privacy-cz@deichmann.com .

Kromě toho předává společnost Deichmann Vaše osobní údaje pouze v takové míře, kterou povoluje příslušný právní předpis, pokud to vyžaduje rozhodnutí soudu nebo úřadu, pokud je to nutné k plnění smlouvy s cílem zajistit, abychom dodrželi své zákonné povinnosti.

Proč Vaše osobní údaje používáme
Chtěli bychom svou nabídku neustále zlepšovat a zatraktivňovat. Obsah webových stránek společnosti Deichmann můžeme optimalizovat v souladu s Vašimi požadavky pouze v případě, že budeme vědět, které části našich webových stránek používáte nejčastěji a nejdéle.

Osobní údaje používá společnost Deichmann za účelem technické správy webových stránek, ke správě zákazníků, k anketám o produktech a pro marketingové potřeby vždy pouze v rozsahu pro to nezbytném. Čím lépe budeme rozumět Vašim přáním, tím rychleji najdete informace, které si přejete, na našich webových stránkách.

Nákup v internetovém obchodě
Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti Deichmann pro naplnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek zadaných společnosti Deichmann v rámci internetového obchodu, přičemž zpracování osobních údajů je nutné, aby společnost Deichmann mohla plnit své smluvní povinnosti, vyplývající z kupní smlouvy, tj. aby se zpracoval online nákup, plnily se servisní služby, reagovalo se na požadavky ze strany zákazníka, případně aby byla společnost Deichmann nápomocna při technických problémech nebo aby se s kupujícím na jeho přání zkontaktovala. Za účelem zajištění přesného a rychlého provádění servisních služeb a služeb na podporu zákazníka, využívá společnost Deichmann elektronické zpracování dat (EDV).

Kupující uzavřením kupní smlouvy zároveň souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění účelu smlouvy (konkrétně za účelem uložení registrovaných údajů pro případný další nákup, případně i za účelem zasílání dárkových poukazů či slevových kupónů), a to až do doby vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Společnost Deichmann ručí za důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji zaregistrovaných osob, které kupující oznámí v rámci registrace, přičemž se jedná se o následující údaje: povinné údaje - oslovení (paní/pan), jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo, platební údaje; nepovinným údajem je datum narození. Kupující má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných nároků. Osobní údaje je možno na základě žádosti kupujícího odstranit z databáze prodávajícího.

Zpracování osobních údajů kupujícího se provádí přísně v souladu se zákonnými požadavky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Deichmann zaručuje, že osobní údaje zákazníků nebudou předány žádné další osobě, přičemž výjimku představuje předání potřebných údajů společnosti FIEGE s.r.o., se sídlem Paceřická 2773/1, 193 00 Praha 9, která je smluvním partnerem společnosti Deichmann, a v rámci provozování internetového obchodu pro společnost Deichmann zpracovává jednotlivé zásilky (včetně následného odstoupení spotřebitele od smlouvy, případně uplatnění práv kupujícího z vadného plnění). Výjimku představuje též dopravce, kterému jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a poskytnutí osobních údajů na základě povinnosti stanovené zákonem.

Cookies, newsletter, Facebook a ochrana údajů

Individualizace a cookies
Aby se zjednodušilo používání našich webových stránek, používáme „cookies“. Pomocí nových technologií můžeme svoje webové stránky utvářet individuálně pro každého zákazníka. Cookies jsou textové soubory, které obsahují informace pro identifikaci vracejících se návštěvníků výhradně po dobu návštěvy našich webových stránek. Cookies se ukládají na pevném disku Vašeho počítače a nepůsobí tam žádné škody. Cookies našich webových stránek neobsahují žádné osobní údaje o Vás.

Cookies Vám ušetří několikanásobné zadávání údajů, usnadňují Vám zprostředkování specifického obsahu a pomáhají nám při identifikaci obzvláště oblíbených oblastí naší on-line nabídky. Tak jsme mimo jiné schopni sladit obsah našich webových stránek přesně s Vašimi potřebami. Zaznamenáváme také celkový počet návštěvníků našich webových stránek v agregované formě, což nám umožňuje aktualizovat a zlepšovat naše stránky; osobní údaje nejsou během tohoto procesu získávány.

Používáme cookies, abychom lépe zjistili, jak se využívají naše webové stránky, abychom umožnili lepší navigaci. Cookies nám například pomáhají zjistit, jestli už nějaká webová stránka byla navštívena. Cookies nám navíc umožňují také provádět zjištění, jestli jste naše webové stránky už předtím navštívili nebo jste na našich stránkách poprvé. Cookies, které používáme, v žádném případě neukládají Vaše osobní údaje nebo neshromažďují informace, které by se daly přiřadit k osobám. Pokud o cookies nemáte zájem, můžete svůj počítač nastavit tak, aby Vás varoval pokaždé, když Vám bude cookie zaslána, nebo aby odmítal všechny cookies prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Dále můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory cookie buď přijímal, nebo odmítal. Pokud chcete odstranit všechny soubory cookies, které jsou již ve Vašem počítači, podívejte se do návodu pro počítačový program pro správu souborů ve Vašem počítači a vyhledejte soubor nebo adresář, který ukládá soubory cookies. Můžete k nim přistupovat i přes některé typy internetových prohlížečů.

V případě nainstalovaného Adobe Flash ve Vašem počítači jsou používána tzv. „Flashcookies“. Pro jejich kontrolu a nakládání s nimi ve Vašem počítači je možné dále použít nástroje pro jejich kontrolu na webových stránkách http://www.adobe.com/cz/.

Pokud se rozhodnete cookies odmítat, není vyloučeno, že nebudete moci využít všech možností, které webové stránky společnosti Deichmann obsahují.

Automaticky ukládané informace (neosobní údaje)
Při návštěvě našich webových stránek se automaticky ukládají informace, které nám neposkytují žádné vazby na Vaši osobu, například název internetového operátora (případně ve spojení s názvem Vaší firmy, když se jedná o podnikovou síť), webové stránky, které jste předtím navštívili, informace, které jste otevřeli na naší webové stránce, k tomu příslušné datum a použitý operační systém a verzi současného prohlížeče. Shromažďování a vyhodnocování těchto informací probíhá anonymně. Ty slouží jen jedinému účelu – zlepšování atraktivity, obsahu a funkčnosti našich webových stránek. Tyto informace se v žádném případě nebudou odevzdávat ani poskytovat dále třetím osobám.

Newsletter
Přejete-li si, posíláme Vám, s Vaším souhlasem, informace o produktech a službách („digitální“ newsletter). Při registraci odběru newsletteru používáme takzvanou metodu double opt-in, to znamená, že Vám newsletter budeme zasílat až poté, co kliknutím v informačním e-mailu zasílání potvrdíte.

Takové newslettery (obchodní sdělení) mohou obsahovat aktuální nabídku zboží, upozornění na nové služby či v případě uvedení nepovinného údaje „datum narození“ narozeninová přání a speciální narozeninový kupón. Pokud se rozhodnete, že už newsletter dostávat nechcete, máte možnost si zasílání zrušit v kterémkoli zaslaném newsletteru kliknutím na odkaz „Zrušit newsletter“. Po zadání své e-mailové adresy u odkazu „Zrušit zasílání newsletteru”, budete vymazáni ze seznamu příjemců a poté už newsletter nebudete dostávat. Rovněž můžete udělený souhlas se zasíláním newsletteru odvolat i jedním z následujících způsobů:

- písemně na adresu společnosti Deichmann-obuv s.r.o., Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno - Štýřice, Česká republika
- e-mailem na e-mailovou adresu: privacy-cz@deichmann.com.

Vytvoření pseudonymizovaných uživatelských profilů pro analýzu webu
Na našich webových stránkách se pomocí aplikace econda Shop Monitor, webové analytické služby společnosti econda GmbH, zjišťují a ukládají data, z nichž se s použitím pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a vyhodnocují se pro zlepšení naší nabídky a její přizpůsobení aktuálním potřebám.

Za tímto účelem se mohou používat soubory cookie, které umožňují opětovnou identifikaci internetového prohlížeče. Uživatelské profily se však bez výslovného souhlasu návštěvníka nespojí s údaji o nositeli pseudonymu.

Zejména se bezprostředně po doručení anonymizují IP adresy, čímž se znemožní přiřazení uživatelských profilů k IP adresám.

Zjišťování a ukládání dat pro účely webové analýzy můžete kdykoliv s platností do budoucna zrušit tím, že potvrdíte zrušení kliknutím na odkaz: 
www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html.

Na našich webových stránkách zjišťuje a ukládá webová analytická služba společnosti AppNexus pomocí nástroje Adnexus data, z nichž se s použitím pseudonymů vytvoří uživatelské profily.

Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a vyhodnocují se pro zlepšení naší nabídky a její přizpůsobení aktuálním potřebám. K tomu se mohou používat soubory cookie. To jsou malé textové soubory, které se lokálně uloží na počítači návštěvníka stránky, a umožní tak opětovnou identifikaci při další návštěvě našich webových stránek. Pseudonymizované uživatelské profily se bez speciálně uděleného výslovného souhlasu dotyčné osoby nespojují s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Jak Vaše osobní údaje chráníme?
Společnost Deichmann používá standardní bezpečnostní opatření – takzvané SSL kódování.

Pokud společnosti Deichmann poskytnete osobní údaje prostřednictvím jejích webových stránek, kódujeme je postupem SSL, aby se nedostaly do nesprávných rukou. To je v současnosti nejběžnější a nejbezpečnější způsob přenosu na internetu. Používá se vždy tam, kde jsou přenášeny osobní (citlivé) údaje.

Nemůžeme však nést odpovědnost za případné chyby při psaní nebo překlepy, ztrátu nebo poškození zadaných osobních údajů či jiných dat v důsledku chyby při předání a/nebo přenosu osobních údajů či jiných dat, případně v důsledku problémů v síti, hardwaru nebo softwaru.

SSL (Secure-Socket-Layer)
Postupem SSL (Secure-Socket-Layer) se chrání osobní údaje či jiná data, která zákazník odešle po internetu do serveru nějakého subjektu. SSL zaručuje trojnásobnou ochranu:
• Data, která mají být přenášena, jsou zakódována.
• Je zajištěno, aby byl formulář odeslán zpět pouze na server, kterým byl otevřen.
• Ověřuje se, zda osobní údaje či jiná data došly ke svému příslušnému příjemci v úplné a nezměněné formě.
Oblasti, chráněné SSL kódem, poznáte podle symbolu zámku ve svém prohlížeči.

Zabezpečená spojení se zpravidla mohou zjistit podle Vaší adresy, která začíná písmeny „https://”. Když dvakrát kliknete na symbol zámku, objeví se bližší informace o certifikaci zabezpečení.

Provedli jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili proti ztrátě, změně nebo přístupu cizích osob.

Ochrana osobních údajů a používání Facebooku
Na našich webových stránkách se používají takzvané moduly plug-in („plug-iny“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Plug-iny jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem „plug-in sociální sítě Facebook“ nebo „sociální plug-in Facebooku“. Přehled plug-inů pro Facebook a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins. Pokud si vyvoláte stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plug-in, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah plug-inů se z Facebooku přenese do Vašeho prohlížeče a integruje se do stránky.

Díky této integraci obdrží Facebook informaci, že Váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku naší webové prezentace, a to i v případě, že nemáte na Facebooku žádný profil nebo nejste na Facebooku přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) zašle Váš prohlížeč přímo serveru Facebooku do USA, kde ji uloží.

Jste-li na Facebooku přihlášeni, může Facebook přímo přiřadit návštěvu našich webových stránek k Vašemu profilu na Facebooku. Pokud s plug-inem interagujete, například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, zašle se tato informace rovněž přímo na server Facebooku, kde se uloží. Informace se navíc zveřejní na Vašem facebookovém profilu a zobrazí se Vašim přátelům na Facebooku.

Účel a rozsah zjišťování dat a další zpracování a využití dat sítí Facebook a Vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil data shromážděná prostřednictvím naší webové prezentace přímo k Vašemu facebookovému profilu, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Můžete také načítání plug-inů pro Facebook zcela zablokovat pomocí doplňků pro Váš prohlížeč, např. „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Použití plug-inů AddThis
Na našich webových stránkách se používají takzvané sociální moduly plug-in („plug-iny“) služby typu bookmarking AddThis, kterou provozuje společnost AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“). Plug-iny jsou většinou označeny logem AddThis například ve formě bílého plusového znaménka na oranžovém pozadí. Přehled plug-inů pro AddThis a jejich vzhled najdete zde: https://www.addthis.com/get/sharing. Pokud si vyvoláte stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plug-in, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery AddThis. Obsah plug-inů se z AddThis přenese přímo do Vašeho prohlížeče a integruje se do stránky.

Díky integraci obdrží AddThis informaci, že Váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku naší webové prezentace, a uloží pro identifikaci Vašeho prohlížeče soubor cookie na Vašem koncovém zařízení. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) zašle Váš prohlížeč přímo serveru AddThis do USA, kde ji uloží. AddThis tato data používá pro vytvoření anonymizovaných uživatelských profilů, které slouží jako podklad pro personalizované a cílené reklamní oslovení návštěvníka internetových stránek s plug-iny AddThis. Účel a rozsah zjišťování dat a další zpracování a využití dat prostřednictvím AddThis najdete v informacích o ochranně osobních údajů AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Pokud chcete zjišťování dat prostřednictvím doplňku AddThis do budoucna zakázat, můžete nastavit takzvaný soubor opt-out-cookie, který si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Můžete také načítání plug-inů pro AddThis zcela zablokovat pomocí doplňků pro Váš prohlížeč, např. doplňku na blokování skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

Aktualizace a změny
Části prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme měnit nebo aktualizovat, aniž byste byli námi o tom předem informováni. Prosím, zkontrolujte si vždy Prohlášení o ochraně osobních údajů před využitím naší nabídky, abyste byli informováni o možných nejnovějších změnách a aktualizacích.

Autorská práva
Celý obsah našich webových stránek, včetně textů, obrázků, grafického znázornění, audio a video souborů je – pokud není vysloveně uvedeno jinak – našim vlastnictvím. Tento autorským právem chráněný obsah nesmí být bez našeho souhlasu použit ani pro soukromé a ani pro veřejné nebo reklamní účely (stáhnutí, kopírování). Změny, překlady nebo další zpracování obsahu si vyžadují předcházející písemný souhlas ze strany společnosti Deichmann.

Neschválené nebo neoprávněné použití obsahu webových stránek, všech uvedených značek a označení s logem společnosti Deichmann je zakázáno.Upozorňujeme na to, že porušení našich autorských práv nebo ostatních ochranných práv může vést k občanským, správním a/nebo trestním sankcím.

Práva a kontakt

Vaše práva
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na informace o osobních údajích zpracovávaných o Vaší osobě. Na základě písemné žádosti Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat o druhu a původu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, o účelu zpracování, jakož i o případných příjemcích. Společnost Deichmann si vyhrazuje právo žádat, aby k uvedené žádosti o informace, případně o opravu, vymazání apod., její žadatel hodnověrným způsobem prokázal svoji totožnost. Na Vaši písemnou žádost a v přiměřených lhůtách Vaše osobní údaje též opravíme, doplníme, vymažeme a/nebo zablokujeme pro další zpracování.

Kdykoliv můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat nebo požádat o částečné/úplné vymazání svých údajů nebo si vyžádat informace o údajích, které máme o Vaší osobě uložené.

Prohlášení o ručení
Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky třetích osob, které lze vyvolat přes hypertextové odkazy* a na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za tento cizí odkaz proto společnost Deichmann nepřebírá žádné záruky a neodpovídá za případné škody a újmy vzniklé na základě přístupu k těmto webovým stránkám.

Za obsah, případně uspořádání stránek, na něž se odkazuje, nebo za shromažďování osobních údajů na těchto stránkách, je odpovědný výhradně jejich provozovatel nebo poskytovatel. Jakmile se společnost Deichmann dozví o protiprávních činnostech nebo protiprávních informacích na webových stránkách, na které se odkazuje, podnikne neprodleně kroky k vymazání daného elektronického odkazu. Nicméně společnost Deichmann není odpovědná za případné škody a újmy vzniklé tím, že obsah poskytnutý některou takovou třetí stranou porušuje právní předpisy či práva dalších subjektů.

* Při elektronickém zpracování údajů se v případě hypertextového odkazu jedná o prvek upozornění, případně propojení hypertextových dokumentů. Nachází-li se člověk na některé webové stránce, dostane se kliknutím myší na hypertextový odkaz na další webovou stránku v internetovém prohlížeči, která obsahuje další informace o koncepci hypertextového odkazu nebo která s ním souvisí. Celá struktura internetu se opírá o hypertextové odkazy. Hypertextový odkaz se v internetovém prohlížeči pozná podle toho, že se kurzor změní z šipky na ručičku. Funkce hypertextového odkazu spočívá v tom, že zjednodušuje navigaci mezi hypertexty a jednoduchým způsobem odkazuje na další informace.

Informace na této webové stránce byly velmi pozorně vypracovány a zkontrolovány. Ale i přesto nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost, správnost, kompletnost a/nebo kvalitu.

Tato webová stránka slouží pro všeobecné informace a v žádném případě nenahrazuje odborné poradenství. Použití těchto webových stránek a stahování údajů probíhá na vlastní nebezpečí. Společnost Deichmann nepřebírá zodpovědnost za škody, které na jejich základě vzniknou, především z datových souborů, hardwaru nebo softwaru uživatele.

Kontakt na společnost Deichmann
Máte-li otázky k problematice ochrany osobních údajů, pošlete nám, prosím, s uvedením předmětu „Ochrana osobních údajů“, písemnou zprávu na adresu: DEICHMANN-OBUV s.r.o., Londýnské nám. 853/1, Brno-Štýřice 639 00, nebo e-mail na následující adresu: privacy-cz@deichmann.com.