Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 199 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 199 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 199 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: LATE40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł zamieszczone w linku:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
8. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w dniach 21.09.2023 od godz. 18 do 22.09.2023 do godz. 9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na wybrane marki”

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: PRO20
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/5th_avenue.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/catwalk.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/vty.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/graceland.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 15.09.2023 od godz. 9:00 do 18.09.2023 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: RABAT50
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 50 zł.
8. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w dniach 07.09.2023 od godz. 9:00 do 11.09.2023 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: SALE40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione artykuły dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł zamieszczone w linku:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
8. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w dniach 30.08.2023 od godz.18 do 31.08.2023 do godz. 10 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

 

„REGULAMIN KONKURSU „Deichmann – wygraj Voucher.”

„REGULAMIN KONKURSU „Deichmann – wygraj Voucher.”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu
pn. „Deichmann – wygraj Voucher” („Konkurs”), organizowanego za pośrednictwem
serwisu „Instagram” dostępnym pod adresem internetowym www.instagram.com
(„Instagram”).
1.2. Organizatorem Konkursu jest spółka GetHero Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Krakowska 29, 50-424 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000226250, posługującą się numerem NIP 6422878449 i REGON 240012052, adres
mailowy: hello@gethero.pl, tel. +48 733 234 474 („Organizator”).
1.3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
1.4. Konkurs organizowany jest na zlecenie fundatora nagród w Konkursie, którym jest spółka
"DEICHMANN-OBUWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54 - 155 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000078170, kapitał zakładowy: 10 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP 6651815893, REGON 310281708 („Deichmann”).
1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.
U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
1.6. Podmioty prowadzące serwis Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za realizację i
prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy
kierować wyłącznie do Organizatora.
2. CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU
Konkurs polega na przygotowaniu Zgłoszenia Konkursowego na warunkach określonych
w Regulaminie, w celu promocji fundatora Konkursu, tj. marki Deichmann.
3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
3.2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
(a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie
albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć
udział w Konkursie za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych która
została przekazana Organizatorowi przed publikacją Zgłoszenia Konkursowego
zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny („Kodeks
Cywilny);
(b) posiadające jedno prawdziwe konto osobowe w serwisie Instagram;
(c) przestrzegające regulaminu serwisu Instagram, znajdującego się odpowiednio pod
adresem https://help.instagram.com/581066165581870.
dalej jako („Uczestnik”)
3.3. W razie wątpliwości Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do udowodnienia
(udokumentowania) spełniania warunków, o których mowa w punkcie 3.2.
3.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora,
Deichmann oraz osoby pozostające z nimi w stosunku zlecenia.
3.5. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie indywidualnie.
3.6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
3.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. ZADANIE KONKURSOWE
4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, w ramach, którego
należy opublikować zdjęcie w serwisie Instagram, na którym pokazujemy swoją
interpretację idei matching outfitu dla rodzica i dziecka. Oznaczyć je odpowiednio
hasztagami: #wmojeślady #adidasxdeichmann #wmojeśladyvia[imię influencerki, od
której uczestnik dowiedział się o konkursie np. #wmojeśladyviakasia oraz oznaczeniem
profilu marki Deichmann: https://www.instagram.com/deichmann_pl/ („Zadanie
Konkursowe”).
4.2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Konkursie w sposób elektroniczny
poprzez dodanie odpowiadającego na zadanie konkursowe zdjęcia lub filmu wideo Reels
przy użyciu swojego profilu w serwisie Instagram oraz odpowiedniego oznaczenia
hasztagami #wmojeślady #adidasxdeichmann oraz oznaczeniem profilu marki
Deichmann: https://www.instagram.com/deichmann_pl/. („Zgłoszenie Konkursowe”),
4.3. W Konkursie wezmą udział tylko Zgłoszenia Konkursowe opublikowane tylko i wyłącznie
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
4.4. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania jednego Zgłoszenia Konkursowego
na Profilach Influencerek, na platformie Instagram, przy czym każdy Uczestnik może
otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w Konkursie.
4.5. Obowiązkiem każdego Uczestnika przed przystąpieniem do udziału w Konkursie jest
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, w tym z treścią Klauzuli Informacyjnej oraz
przestrzeganie zasad Regulaminu. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora
naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu
Uczestnika, który dopuścił się naruszenia Regulaminu.
4.6. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie jest równoznaczne z:
(a) zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu;
(b) zobowiązaniem się̨ do przestrzegania Regulaminu, jak również oświadczeniem o
spełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie.
4.7. Uczestnik zapewnia, że w chwili udostępnienia Zgłoszenia Konkursowego w ramach
Konkursu oraz w okresie jego obowiązywania, a także w okresie obowiązywania Licencji
(zgodnie z definicją w punkcie 8.3 poniżej), Uczestnikowi będą przysługiwały pełne i
niczym nieograniczone prawa autorskie do tego Zgłoszenia Konkursowego.
4.8. Z udziału w Konkursie wyłączone są Zgłoszenia Konkursowe, które naruszają prawa lub
dobra osobiste osób trzecich, naruszają ogólnie przyjęte normy obyczajowe, zawierają
treści powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne, zawierają przemoc lub obrażają
uczucia innych osób, w tym uczucia religijne.
4.9. Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia
Konkursowego niespełniającego wymogów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
5. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
5.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 14.08.2023 r. do 01.09.2023 r.
(„Okres Trwania Konkursu”).
5.2. Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem jednego portalu społecznościowego
- Instagrama, umożliwiając uczestnictwo w Zadaniu Konkursowym oznaczając je
odpowiednim oznaczeniem, które zostaną opublikowane za pośrednictwem:
(a) Instagrama – na profilach influencerek: Mamine Skarby, Ada Sowińska, Karolina
Bukowska, Małgorzata Łysiak- Bednarczuk, Cornelia Wiśniewska, Asia Czarkowska,
Marta Mielczarska:
dalej jako („Profile Influencerek”).
5.3. W Okresie Trwania Konkursu na każdym z Profili Influencerek opublikowany zostanie
jeden post z Zadaniem Konkursowym („Post Konkursowy”).
5.4. Termin na realizację Zadania Konkursowego dla każdego Postu Konkursowego jest
przewidziany do 27.08.2023 (niedziela). Organizator zastrzega, że Posty Konkursowe nie
muszą być publikowane tego samego dnia, przy czym wszystkie zostaną opublikowane w
Okresie Trwania Konkursu.
5.5. Datę zakończenia możliwości dodawania Zgłoszeń Konkursowych na Zadanie
Konkursowe dla każdego Postu Konkursowego, wyznacza termin uwzględniony w opisie
publikacji na platformie Instagram.
5.6. Rozstrzygnięcie o wyborze zwycięzcy dla Postu Konkursowego nastąpi nie później niż 4
dni po jego zakończeniu.
5.7. Zwycięzców Konkursu zostaną wskazani pod Postem Konkursowym na platformie
Instagram w przypiętym komentarzu.
5.8. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu trwania lub rozstrzygnięcia
Konkursu w przypadku dużego zainteresowania lub dużej liczby zgłoszeń, o czym
Organizator poinformuje w drodze ogłoszenia zamieszczonego odpowiednio dla miejsca
publikacji za pośrednictwem serwisu Instagram.
5.9. Całkowite rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 1.09.2023 r.
6. KOMISJA KONKURSOWA
6.1. Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) w składzie
Influencerek, które biorą udział w kampanii tj.: Mamine Skarby, Ada Sowińska, Karolina
Bukowska, Małgorzata Łysiak- Bednarczuk, Cornelia Wiśniewska, Asia Czarkowska,
Marta Mielczarska, do których zadań należy w szczególności rozstrzygnięcie Konkursu i
wyłonienie zwycięzców Konkursu.
6.2. Wszystkie decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. ZWYCIĘZCY I NAGRODY
7.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w następujący sposób: Komisja Konkursowa dokona
oceny Zgłoszeń Konkursowych według określonych kryteriów (w szczególności takich jak:
kreatywność, oryginalność, estetyka, pomysłowość) następnie wybierze zwycięzców
Konkursu („Zwycięzcy”).Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem
platformy Instagram w wiadomości prywatnej. W Konkursie wyłonionych zostanie 3
Zwycięzców.
7.2. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci Vouchera podarunkowego do wykorzystania
z sieci Deichmann na kwotę 300 zł brutto każdy („Nagroda”).
7.3. Każdy Zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość
Organizatora o przyznaniu Nagrody oraz podania danych osobowych Zwycięzcy
koniecznych do zrealizowania Nagrody. Dane to imię, nazwisko, adres e-mail Zwycięzcy.
Brak odpowiedzi przez Zwycięzcę na wiadomość od Organizatora w terminie 2 dni od
otrzymania wiadomości, lub nieprzekazania wymaganych przez Organizatora informacji,
skutkować będzie utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody w Konkursie.
7.4. W celu realizacji Nagród Organizator lub podmiot działający na zlecenie i z upoważnienia
Organizatora (podmiot przetwarzający dane) skontaktuje się bezpośrednio ze
Zwycięzcami w celu ustalenia warunków realizacji Nagród.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagród, jeżeli zgłoszone Zgłoszenia
Konkursowe będą, w subiektywnej ocenie Organizatora lub Komisji Konkursowej, mało
wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, w także niezgodne z
przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.
7.6. Organizator ani Deichmann nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości realizacji
Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika polegających na podaniu błędnych
danych lub zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.
7.7. Nagrody zostaną przyznane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
7.8. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany przyznanych Nagród na ekwiwalent
pieniężny lub nagrody innego rodzaju.
8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
8.1. Publikując Zgłoszenie Konkursowe w Konkursie, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
(a) przysługują mu wszelkie prawa autorskie (majątkowe i osobiste) do Zgłoszenia
Konkursowego, a tym samym jest uprawniony do publikacji Zgłoszenia
Konkursowego do Konkursu oraz jego późniejszego rozpowszechniania, bez
naruszania praw (majątkowych i osobistych) osób trzecich;
(b) posiada zgody wszystkich osób, których wizerunek został wykorzystany w Zgłoszeniu
Konkursowym, na utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnianie w ramach
Zgłoszenia Konkursowego;
(c) jako rozpowszechniający Zgłoszenie Konkursowe jest świadomy swej
odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich do Zgłoszenia
Konkursowego, prawa do wizerunku lub innych dóbr osobistych osób trzecich.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Użytkowników w portalu
Instagram, TikTok, opublikowanych zdjęć i opisów konkursowych oraz komentarzy.
8.3. Zgłaszając Zgłoszenia Konkursowe do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi
niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 1 (słownie:
jednego) roku („Licencja”). Licencja obejmuje uprawnienie do korzystania przez
Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego lub jego poszczególnych elementów na
następujących polach eksploatacji:
(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia Konkursowego - wytwarzanie
każdą techniką egzemplarzy Zgłoszenia Konkursowego, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenia
Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
(c) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia Konkursowego w sposób inny niż
określony w pkt (b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
Zgłoszenia Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci
Internet, w serwisach społecznościowych.
8.4. Uczestnik wyraża zgodę na upoważnienie przez Organizatora innego podmiotu do
korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego lub jego elementów w zakresie udzielonej
Licencji.
8.5. W ramach Licencji Organizator nie jest zobowiązany do oznaczania autorstwa Zgłoszenia
Konkursowego.
8.6. Uczestnik zapewnia, że Zgłoszenie Konkursowe jest wynikiem jego własnej twórczości i
nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez
jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi, marce Deichmann
lub Instagram dotyczącymi Zgłoszenia Konkursowego lub jego części Uczestnik zwolni
odpowiednio Organizatora, markę Deichmann lub Instagram z takich roszczeń w pełnym
zakresie.
8.7. Każdy ze Zwycięzców zobowiązuje się do zawarcia z odrębnej pisemnej umowy
przenoszącej wszelkie autorskie prawa majątkowe w najszerszym możliwym zakresie do
nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego na Organizatora, w przypadku zgłoszenia przez
Organizator żądania w tym zakresie. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
zostanie zawarta w terminie 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia żądania przez Organizatora. W
razie niezawarcia przez danego Zwycięzcę umowy, o której mowa w niniejszym punkcie
8.7, Zgłoszenie Konkursowe takiego Zwycięzcy zostanie wykluczone z Konkursu, a
Zwycięzcy nie zostanie przyznana Nagroda.
9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest „Deichmann-Obuwie sp. z o.o.” z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54 - 155 Wrocław.
9.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się na hello@gethero.pl lub pisemnie na adres pocztowy Administratora
wskazany powyżej.
9.3. Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi przetwarzanie danych
osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania reklamacji
oraz doręczenia Zwycięzcom nagród.
9.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
9.5. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem przez Uczestników do
Konkursu w celu:
(a) realizacji postanowień Regulaminu na podstawie jego akceptacji przez Uczestnika
konkursu art. 6 ust. 1 lit. b),
(b) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym między innymi
Ustawy o rachunkowości) ciążących na Administratorze m.in. w związku z nagrodami
przyznawanymi w ramach konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
(c) dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
(d) komunikacji z uczestnikami konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
(e) rozpatrywania reklamacji związanych z konkursem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO,
9.6. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik, na etapie składania Zgłoszenia konkursowego
akceptuję Regulamin Konkursu
9.7. Administrator danych osobowych przetwarza odpowiednio następujące dane osobowe
Uczestnika:
(a) w odniesieniu do wszystkich Uczestników: imię i nazwisko, identyfikator Instagram
Uczestnika, adres e-mail.
(b) w odniesieniu do Zwycięzców oraz Uczestników nagrodzonych nagrodami
pocieszenia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (ulica, numer
domu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania, dane niezbędne do
wykonania obowiązków związanych z zapłatą podatku dochodowego od Nagrody - w
szczególności informacje dotyczące Urzędu Skarbowego właściwego dla Uczestnika
(jeśli dotyczy), identyfikator Instagram Uczestnika.
9.8. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę danych osobowych.
9.9. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagrody, a także przez okres konieczny do
rozliczenia przyznania Nagród przez Urząd Skarbowy i przedawnienia ewentualnych
roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu i rozliczenia Nagród – nie dłużej
jednak niż okres 6 lat.
9.10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9.11. W celu skorzystania przez Uczestnika z przysługujących mu praw dotyczących ochrony
jego danych osobowych, Uczestnik przesyła stosowny wniosek lub pytanie związane z
przetwarzaniem jego danych osobowych do Administratora danych osobowych na adres
e-mail: hello@gethero.pl.
9.12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.13. Dostęp do danych osobowych Uczestników uzyskają upoważnieni pracownicy
Administratora. Administrator danych osobowych może udostępnić lub powierzyć (w
drodze umowy zawartej na piśmie ) innemu podmiotowi, przetwarzanie danych
osobowych Uczestników w celach i w zakresie związanym z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu np. firmom kurierskim, dostawcom usług informatycznych,
podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne. Podmioty te przetwarzając dane
osobowe Uczestników muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i
organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi RODO.
9.14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb
organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.
10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10.1. Wszelkie skargi dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Konkursu mogą być składane
przez Uczestnika wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: GetHero sp. z.o.o.,
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) od daty
ogłoszenia Zwycięzców.
10.2. Skarga powinna zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego skargę,
przytoczone zarzuty, podstawy prawne oraz uzasadnienie.
10.3. Organizator rozpozna skargi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich
doręczenia.
10.4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub
za pośrednictwem adresu e-mail Uczestnika.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Regulamin dostępny jest pod następującym adresem internetowym
https://www.instagram.com/deichmann_pl/.
11.2. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail hello@gethero.pl
11.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich
lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu lub regulaminu serwisu
Instagram, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika z udziału
w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres e-mail: hello@gethero.pl.
11.4. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do
odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej.
11.5. Organizator nie odpowiada za skutki działania lub zaniechania osób trzecich.
11.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w
trakcie trwania Konkursu. Zmiany wchodzą w życie następnego dnia od opublikowania
zmienionej treści Regulaminu w serwisie Instagram.
11.7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego
orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
11.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Back to School -20% na nieprzecenione buty i plecaki wybranych marek”

Regulamin akcji promocyjnej „Back to School -20% na nieprzecenione buty i plecaki wybranych marek”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Back to School -20% na nieprzecenione buty i plecaki wybranych marek” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4.  Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient.
5.  Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: SZKOŁA20
6. Promocją objęte są wszystkie nieprzecenione buty sportowe, torby, plecaki, worki, saszetki, itp. sportowych marek obcych takich jak: Nike, Adidas, Fila, Puma, Reebok, Skechers, Champion, Asics, New Balance, Hummel, Joma, Hi-Tec, Jack Wolfskin. W razie wątpliwości o szczegóły promocji w sklepach stacjonarnych, prosimy dopytać sprzedawcę.
7. W sklepie internetowym promocją objęte są produkty dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-backtoschool/home-backtoschool-markowe.cat
8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje online w dniach 21.08.2023 od godz. 9:00 do 11.09.2023 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 21.08-09.09.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na wybrane marki”

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: MARKI
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/graceland.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/bench.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/vty.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/fila.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 11.08.2023 od godz.9:00 do 14.08.2023 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „10% EXTRA na SALE”

Regulamin akcji promocyjnej „10% EXTRA na SALE”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „10% EXTRA na SALE” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: 10EXTRA
5. Promocją objęte są przecenione produkty dostępne pod linkiem:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/Sale.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 03.08.2023 od godz. 9 do 07.08.2023 do godz. 9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: SALE40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł zamieszczone w linku:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
8. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w dniach 31.07.2023 od godz. 9 do 01.08.2023 do godz. 9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Outlet -30%”

Regulamin akcji promocyjnej „Outlet -30%”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Outlet -30%” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: OUTLET_PL
5. Promocją objęte są produkty dostępne na stronie: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-outlet.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z rabatu -30% można skorzystać robiąc zakupy za minimum 120 zł.
8. Promocja obowiązuje od dnia 28.07.2023 od godz. 9 do odwołania.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Szybka akcja! -20%”

Regulamin akcji promocyjnej „Szybka akcja! -20%”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Szybka akcja! -20%” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: INPOST20
5.W promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy otrzymali kod rabatowy w wiadomości SMS.
6. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione artykuły dostępne na stronie www.deichmann.com.
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
8. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w dniu 26.07.2023 od godz. 9:00 do godz. 11:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-15% od 160 zł lub -20% od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-15% od 160 zł  lub -20% od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-15% od 160 zł  lub -20% od 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: TANIEJ15 aby skorzystać z rabatu -15% przy zamówieniu od 160 zł lub użyje kodu: TANIEJ20 aby skorzystać z rabatu -20% przy zamówieniu od 200 zł. Kody nie łączą się.
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione artykuły dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 20.07.2023 od godz. 9:00 do 24.07.2023 do godz. 8:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej “-40% na drugą tańszą parę sandałów lub klapków”

Regulamin akcji promocyjnej “-40% na drugą tańszą parę sandałów lub klapków”

1.    Organizatorem akcji promocyjnej “-40% na drugą tańszą parę sandałów lub klapków” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2.    Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym, gdzie można poprosić o jego udostępnienie.
3.    Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4.    Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient.
5.    Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym.
6.    W sklepie internetowym cena promocyjna widoczna będzie w koszyku lub po wyborze metody płatności i dostawy.
7.    Promocją objęte są wszystkie sandały i klapki. W razie wątpliwości o szczegóły promocji w sklepach stacjonarnych prosimy dopytać sprzedawcę.
8.    Klient, chcąc skorzystać z promocji, musi zakupić min. dwie pary obuwia z kategorii promocyjnych, wówczas otrzyma rabat w wysokości 40% na drugą tańszą parę.
9.    Przy zakupie większej ilości par obuwia objętych promocją, będą one ustawione kaskadowo, tj. od najwyższej do najniższej ceny. Rabat 40% będzie naliczany na co drugą parę.
10.    Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
11.    Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
12.    Promocja obowiązuje online w dniach 14.07.2023 od godz. 9:00 do 24.07.2023 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 14-22.07.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
13.    Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu oraz zgodnie z następującymi zasadami:
a.    Zwrotu towaru można dokonać pod warunkiem dokonania jednocześnie zwrotu wszystkich zakupionych par.
b.    Buty zakupione bez rabatu 40% mogą zostać wymienione na inne objęte promocją w cenie nie niższej niż cena (przed dodatkowym rabatem) drugiej pary zakupionej w ramach akcji.  
c.    W przypadku uznanej reklamacji butów zakupionych bez rabatu 40% klient ma prawo do wymiany na inne obuwie przecenione lub nieprzecenione (za dopłatą w przypadku wyższej ceny i za zwrotem różnicy w przypadku niższej ceny) albo do zwrotu gotówki.
d.    Buty zakupione z rabatem mogą zostać wymienione na takie same lub na inne objęte promocją, jednakże cena nowo wybranych butów nie może być wyższa od ceny butów kupionych bez rabatu przy pierwotnym zakupie w ramach akcji.
e.    W przypadku uznanej reklamacji butów kupionych z rabatem 40% możliwy jest również zwrot gotówki.
14.    We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się
z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej “-20% na wybrane sandały i klapki”

Regulamin akcji promocyjnej “-20% na wybrane sandały i klapki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej “-20% na wybrane sandały i klapki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient.
5. W sklepie internetowym cena po rabacie widoczna jest na karcie produktu.
6. Promocją objęte są wyłącznie wybrane sandały i klapki. W razie wątpliwości o szczegóły promocji w sklepach stacjonarnych prosimy dopytać sprzedawcę. W sklepie internetowym promocją objęte są produkty z kategorii promocyjnej: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-sandaly20.cat
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
8. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje online w dniach 20.06.2023 od godz 9:00 do 28.06 do godz 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 20-27.06.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-15% od 180 zł lub -20% od 220 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-15% od 180 zł  lub -20% od 220 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-15% od 180 zł  lub -20% od 220 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: TERAZ15 aby skorzystać z rabatu -15% przy zamówieniu od 180 zł lub użyje kodu: TERAZ20 aby skorzystać z rabatu -20% przy zamówieniu od 220 zł. Kody nie łączą się.
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione artykuły dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Z promocji wyłączone są produkty z Superokazji, dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-superokazje.cat
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
8. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w dniach 16.06.2023 od godz. 13:00 do 20.06.2023 do godz. 8:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zamówieniu od 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: SALE40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Z promocji wyłączone są produkty z Superokazji, dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-superokazje.cat
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
8. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł zamieszczone w linku:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
9. W związku z faktem, iż promocja  może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
10. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
11. Promocja obowiązuje w dniach 07.06.2023 od godz.18 do 12.06.2023 do godz. 9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
12. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
13. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na wybrane marki”

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: MARKI20
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/graceland.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/bench.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/vty.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/catwalk.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 25.05.2023 od godz.9:00 do 29.05.2023 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej “-20% na torebki, plecaki i portfele”

Regulamin akcji promocyjnej “-20% na torebki, plecaki i portfele”
1. Organizatorem akcji promocyjnej “-20% na torebki, plecaki i portfele” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swoim koncie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
5. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: RABAT20
6. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione torebki, plecaki, portfele. W razie wątpliwości o szczegóły promocji w sklepach stacjonarnych prosimy dopytać sprzedawcę.
7. W sklepie internetowym promocją objęte są nieprzecenione torebki, plecaki, portfele oraz odzież. produkty dostępne pod linkiem:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-dzienmamy.cat
8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
9. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje online w dniach 19.05.2023 od godz. 9:00 do 29.05.2023 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 19-27.05.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. Zwrotowi podlega ostateczna kwota (po odliczeniu rabatu) widniejąca na dowodzie zakupu.
13. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
14. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego: RABAT40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Od dnia 11.05.2013 z promocji wyłączone są produkty z Superokazji, dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-superokazje.cat
8. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
9. Promocja obowiązuje w dniach 10.05.2023 od g.18 do 12.05.2023 do g. 8:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
10. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej “-20% na półbuty i sneakersy”

Regulamin akcji “-20% na półbuty i sneakersy tylko dla klientów Deichmann Plus”
1. Organizatorem akcji promocyjnej “-20% na półbuty i sneakersy tylko dla klientów Deichmann Plus” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: AKCJA20
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swoim koncie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. W promocji biorą udział nieprzecenione półbuty (czółenka, baleriny, espadryle, buty komfortowe, plateau, wsuwane, sznurowane, eleganckie) oraz sneakersy.
7. Z promocji wyłączone są produkty marek takich jak: Nike, adidas, Fila, Puma, Reebok, Skechers, Champion, Asics, New Balance, Hummel, Joma.
8. W sklepie internetowym promocją objęte są produkty nieprzecenione dostępne pod linkiem:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-20nawybranebuty.cat
9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
10. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
11. Promocja obowiązuje online w dniach 21.04.2023 od godz. 9:00 do 04.05.2023 do godz. 9:00 oraz
w sklepach stacjonarnych w dniach 21.04-02.05.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
12. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
13. Zwrotowi podlega ostateczna kwota (po odliczeniu rabatu) widniejąca na dowodzie zakupu.
14. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
15. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej “-20% na buty sportowe wybranych marek”


1. Organizatorem akcji promocyjnej “-20% na buty sportowe wybranych marek” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: MARKOWE20
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient.
6. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty marek adidas, Puma, Nike, Skechers, Fila, Champion, Asics, New Balance, Hummel, Joma, Reebok.
7. W sklepie internetowym promocją objęte są produkty dostępne pod linkiem:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-20nabutymarkowe.cat
9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
10. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
12. Promocja obowiązuje online w dniach 11.04.2023 od godz. 9:00 do 17.04.2023 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 11-15.04.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
13. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
14. Zwrotowi podlega ostateczna kwota (po odliczeniu rabatu) widniejąca na dowodzie zakupu.
15. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
16. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji “Ankieta - Chcemy poznać Twoją opinię”

Regulamin akcji “Ankieta - Chcemy poznać Twoją opinię”
1. Organizatorem akcji “Ankieta - Chcemy poznać Twoją opinię”” (dalej "akcja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. W ramach akcji zadaniem uczestnika jest wypełnienie w pełni ankiety, otrzymanej w wiadomości mailowej, udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania.
4. Klient ma czas na wypełnienie ankiety do dnia 16.04.2023.
5. Za wypełnienie prawidłowo ankiety uczestnik otrzyma kod rabatowy uprawniający do skorzystania z 20% rabatu na produkty nieprzecenione w sklepie internetowym Deichmann.
6. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
7. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części.
8. Kod rabatowy nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
9. Kod rabatowy uczestnik otrzyma do 18.04.2023 r. na adres mailowy, z którego została wypełniona ankieta.
10. Kod rabatowy 20% jest ważny do 31.12.2023.
11. Na kolejnym etapie 8 osób, które prawidłowo wypełniły ankietę, zostanie zaproszone na około godzinny wywiad internetowy dotyczący rozszerzenia asortymentu w sklepach Deichmann. Udział w wywiadzie nie jest obowiązkowy i uczestnik ankiety może odmówić w nim udziału.
12. O szczegółach wywiadu uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora drogą mailową.
13. Po przeprowadzeniu wywiadu uczestnik otrzyma kod rabatowy o wartości 100 zł na produkty nieprzecenione w sklepie internetowym Deichmann.
14. Wykorzystanie kodu o wartości 100 zł podlega punktom 6,7,8 powyższego regulaminu.
15. Kod rabatowy o wartości 100 zł uczestnik otrzyma do 7 dni roboczych po przeprowadzonym wywiadzie na adres mailowy, z którego została wypełniona ankieta.
16. Kod rabatowy o wartości 100 zł jest ważny do 31.12.2023.
17. Produkty zakupione w ramach zamówienia z wykorzystaniem otrzymanego kodu rabatowego podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
18. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com
19. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.​
21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania akcji. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na nabyte przez Klienta prawa przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
22. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).  

Klauzula informacyjna do ankiety w ramach akcji
„Ankieta – Chcemy poznać Twoją opinię”
 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych (ADO) uczestników ankiety jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław. Z administratorem można skontaktować się wysyłając pismo na adres siedziby Deichmann-Obuwie.
2.   Deichmann-Obuwie sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@deichmann.com lub wysyłając pismo 
na adres korespondencyjny z dopiskiem. Inspektor Ochrony Danych.
3.   Podane dane osobowe w czasie wypełniania ankiety będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – uczestnictwo w programie Deichmann Plus oraz na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie – w celu przeprowadzenia wywiadu, o którym mowa w pkt 11 Regulaminu (tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia badania ankietowego, co obejmuje:
a)    zebranie informacji o możliwościach rozszerzenia asortymentu,
b)    przeanalizowanie wyników pod kątem wprowadzenia nowego asortymentu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń),
5.  Wyniki ankiet będą przechowywane przez okres trwania analizy wyników, jednak dane te będą pozbawione danych pozwalających na identyfikację osoby fizycznej.
6.  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
a)    Upoważnieni pracownicy i współpracownicy Deichmann-Obuwie, w tym pracownicy centrali Deichmann SE , ul. Deichmannweg 9, 45359 Essen, Niemcy.
b)    podmioty, które, na podstawie zawartych z nimi umów, udzielają wsparcia, w szczególności w zakresie świadczenia usług takich jak: usługi wsparcia infrastrukturalnego, usługi IT, usługi doradcze, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentów, ochrony osób i mienia, usługi polegające na przeprowadzaniu audytów finansowych, audytów bezpieczeństwa informatycznego lub ochrony danych osobowych;
c)     podmioty, którym Deichmann będzie obowiązany udzielić dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. organy państwowe, organy wymiaru sprawiedliwości, Policja, Prokuratura).
7.  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w sytuacji, gdy udzielana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych, jak i wzięcie udziału w ankiecie/wywiadzie, jest całkowicie dobrowolne.
 

Regulamin akcji promocyjnej “-40 zł przy zakupach za min. 200 zł na buty sportowe, tenisówki i trampki”

1. Organizatorem akcji promocyjnej “-40 zł przy zakupach za min. 200 zł na buty sportowe, tenisówki i trampki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: EXTRA40
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient.
6. Z rabatu -40 zł można skorzystać robiąc zakupy za minimum 200 zł.
7. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione  buty sportowe, tenisówki i trampki. W razie wątpliwości o szczegóły promocji w sklepach stacjonarnych prosimy dopytać sprzedawcę.
8. W sklepie internetowym promocją objęte są produkty dostępne pod linkiem:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-sportowe40.cat
9. Promocja nie dotyczy marek Nike, adidas, Fila, Puma, Skechers, Champion.
10. Z promocji w sklepie internetowym wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł.
11. Rabat nalicza się proporcjonalnie do ceny poszczególnych artykułów znajdujących się na jednym paragonie sprzedażowym.
12. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
14. W związku z faktem, iż promocja może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
15. Promocja obowiązuje online w dniach 03.04.2023 od godz. 9:00 do 11.04.2023 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 03-08.04.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
16. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
17. Zwrotowi podlega ostateczna kwota (po proporcjonalnym odliczeniu rabatu) widniejąca na dowodzie zakupu.
18. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
19. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej “Rabat - 50 zł przy zakupach za min. 250 zł”

Regulamin akcji promocyjnej “Rabat - 50 zł przy zakupach za min. 250 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Rabat - 50 zł przy zakupach za min. 250 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: MEGA50
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient.
6. Z rabatu -50 zł można skorzystać robiąc zakupy za minimum 250 zł.
7. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty, torebki, plecaki.
8. Rabat nalicza się proporcjonalnie do ceny poszczególnych artykułów znajdujących się na jednym paragonie sprzedażowym.
9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
10. W związku z faktem, iż promocja może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
11. Z promocji w sklepie internetowym wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 50 zł.
12. Promocja obowiązuje online w dniach 30.03.2023 od godz. 9:00 do 03.04.2023 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 30.03-02.04.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
13. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
14. Zwrotowi podlega ostateczna kwota (po proporcjonalnym odliczeniu rabatu) widniejąca na dowodzie zakupu.
15. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
16. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na buty Nike i Skechers tylko dla klientów Deichmann PLUS”

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na buty Nike i Skechers tylko dla klientów Deichmann PLUS ”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na buty Nike i Skechers tylko dla klientów Deichmann PLUS” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta Deichmann PLUS.
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swoim koncie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. W sklepie internetowym promocją objęte są nieprzeceniony buty dostępne pod linkiem:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/nike.cat?filter-sale=false
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/skechers.cat?filter-sale=false
7.W sklepie internetowym ostateczna cena widoczna jest w koszyku po zalogowaniu się do swojego konta Deichmann PLUS.
8. Promocja nie łączy się z innymi kuponami ani kodami rabatowymi.
9. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje online w dniach 20.03.2023 od godz. 9:00 do 27.03.2023 do godz. 09:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 20-25.03.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „LNS -40 zł przy zakupach za min. 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „LNS -40 zł przy zakupach za min. 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „LNS -40 zł przy zakupach za min. 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego: MEGA40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
8. Promocja obowiązuje w dniach 16.03.2023 od g.18 do 17.03.2023 do g. 8:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji “Ankieta - Chcemy poznać Twoją opinię”

Regulamin akcji “Ankieta - Chcemy poznać Twoją opinię”
1. Organizatorem akcji “Ankieta - Chcemy poznać Twoją opinię”” (dalej "akcja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. W ramach akcji zadaniem uczestnika jest wypełnienie w pełni ankiety, otrzymanej w wiadomości mailowej, udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania.
4. Klient ma czas na wypełnienie ankiety do dnia 19.03.2023.
5. Za wypełnienie prawidłowo ankiety uczestnik otrzyma kod rabatowy uprawniający do skorzystania z 20% rabatu na produkty nieprzecenione w sklepie internetowym Deichmann.
6. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
7. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części.
8. Kod rabatowy nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
9. Kod rabatowy uczestnik otrzyma do 21.03.2023 r. na adres mailowy, z którego została wypełniona ankieta.
10. Kod rabatowy 20% jest ważny do 31.12.2023.
11. Na kolejnym etapie 8 osób, które prawidłowo wypełniły ankietę, zostanie zaproszone na około godzinny wywiad internetowy dotyczący rozszerzenia asortymentu w sklepach Deichmann. Udział w wywiadzie nie jest obowiązkowy i uczestnik ankiety może odmówić w nim udziału.
12. O szczegółach wywiadu uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora drogą mailową.
13. Po przeprowadzeniu wywiadu uczestnik otrzyma kod rabatowy o wartości 100 zł na produkty nieprzecenione w sklepie internetowym Deichmann.
14. Wykorzystanie kodu o wartości 100 zł podlega punktom 6,7,8 powyższego regulaminu.
15. Kod rabatowy o wartości 100 zł uczestnik otrzyma do 7 dni roboczych po przeprowadzonym wywiadzie na adres mailowy, z którego została wypełniona ankieta.
16. Kod rabatowy o wartości 100 zł jest ważny do 31.12.2023.
17. Produkty zakupione w ramach zamówienia z wykorzystaniem otrzymanego kodu rabatowego podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
18. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com
19. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.​
21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania akcji. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na nabyte przez Klienta prawa przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
22. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).  

Klauzula informacyjna do ankiety w ramach akcji
„Ankieta – Chcemy poznać Twoją opinię”
 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych (ADO) uczestników ankiety jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław. Z administratorem można skontaktować się wysyłając pismo na adres siedziby Deichmann-Obuwie.
2.   Deichmann-Obuwie sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@deichmann.com lub wysyłając pismo
na adres korespondencyjny z dopiskiem. Inspektor Ochrony Danych.
3.   Podane dane osobowe w czasie wypełniania ankiety będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – uczestnictwo w programie Deichmann Plus oraz na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie – w celu przeprowadzenia wywiadu, o którym mowa w pkt 11 Regulaminu (tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia badania ankietowego, co obejmuje:
a)    zebranie informacji o możliwościach rozszerzenia asortymentu,
b)    przeanalizowanie wyników pod kątem wprowadzenia nowego asortymentu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń),
5.  Wyniki ankiet będą przechowywane przez okres trwania analizy wyników, jednak dane te będą pozbawione danych pozwalających na identyfikację osoby fizycznej.
6.  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
a)    Upoważnieni pracownicy i współpracownicy Deichmann-Obuwie, w tym pracownicy centrali Deichmann SE , ul. Deichmannweg 9, 45359 Essen, Niemcy.
b)    podmioty, które, na podstawie zawartych z nimi umów, udzielają wsparcia, w szczególności w zakresie świadczenia usług takich jak: usługi wsparcia infrastrukturalnego, usługi IT, usługi doradcze, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentów, ochrony osób i mienia, usługi polegające na przeprowadzaniu audytów finansowych, audytów bezpieczeństwa informatycznego lub ochrony danych osobowych;
c)     podmioty, którym Deichmann będzie obowiązany udzielić dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. organy państwowe, organy wymiaru sprawiedliwości, Policja, Prokuratura).
7.  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w sytuacji, gdy udzielana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych, jak i wzięcie udziału w ankiecie/wywiadzie, jest całkowicie dobrowolne.

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-15% na wybrane marki”

Regulamin akcji promocyjnej „-15% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-15% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: BRANDS15
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/catwalk.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/graceland.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/memphis_one.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/vty.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/venice.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 10.03.2023 od godz.13:00 do 13.03.2023 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej “-30% na wybrane nieprzecenione buty”

Regulamin akcji promocyjnej “-30% na wybrane nieprzecenione buty”
1. Organizatorem akcji promocyjnej “-30% na nieprzecenione buty” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: WIN30
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-30.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 02.03.2023 od g. 18:00 do 06.03.2023 do g. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej ”30% rabatu na drugą tańszą parę butów”

Regulamin akcji promocyjnej ”30% rabatu na drugą tańszą parę butów”
1. Organizatorem akcji promocyjnej  ”30% rabatu na drugą tańszą parę butów”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym.
5. Cena promocyjna widoczna będzie w koszyku lub po wyborze metody płatności i dostawy.
6. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty dostępne na stronie www.deichmann.com.
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
8. Klient, chcąc skorzystać z promocji, musi zakupić min. dwie pary obuwia, wówczas otrzyma rabat w wysokości 30% na drugą tańszą parę.
9. Przy zakupie większej ilości par obuwia objętych promocją, będą one ustawione kaskadowo, tj. od najwyższej do najniższej ceny. Rabat 30% będzie naliczany na co drugą parę.
10. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
11. Promocja obowiązuje w dniach 23.02.2023 od godz. 9:00 do 27.02.2023 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
12. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu oraz zgodnie z następującymi zasadami:
a)    Zwrotu towaru można dokonać pod warunkiem dokonania jednocześnie zwrotu wszystkich zakupionych par.
b)    Buty zakupione w pełnej cenie mogą zostać zamienione na inne objęte promocją w cenie nie niższej niż cena (przed dodatkowym rabatem) drugiej pary zakupionej w ramach akcji.  
c)    W przypadku uznanej reklamacji butów zakupionych w pełnej cenie klient ma prawo do wymiany na inne obuwie przecenione lub nieprzecenione (za dopłatą w przypadku wyższej ceny i za zwrotem różnicy w przypadku niższej ceny) albo do zwrotu gotówki.
d)    Buty zakupione z rabatem mogą zostać wymienione na takie same lub na inne objęte promocją, jednakże cena nowo wybranych butów nie może być wyższa od ceny butów kupionych bez rabatu przy pierwotnym zakupie w ramach akcji.
e)    W przypadku uznanej reklamacji butów kupionych z rabatem 30% możliwy jest również zwrot gotówki.
13. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „LNS -40 zł przy zakupach za min. 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „LNS -40 zł przy zakupach za min. 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „LNS -40 zł przy zakupach za min. 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego: LN40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
8. Promocja obowiązuje w dniach 22.02.2023 od godz. 18 do 23.02.2022 do godz. 8:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-30% na Outlet”

Regulamin akcji promocyjnej „-30% na Outlet”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-30% na Outlet” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: OUTLET_PL
5. Promocją objęte są wyłącznie produkty dostępne na stronie: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-outlet.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 09.02.2023 od godz. 9 do 13.02.2023 do godz. 9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-75% zamiast 50% na buty zimowe tylko dla klientów Deichmann PLUS ”

Regulamin akcji promocyjnej „-75% zamiast 50% na buty zimowe tylko dla klientów Deichmann PLUS ”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-75% zamiast 50% na buty zimowe tylko dla klientów Deichmann PLUS” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych
4. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swoim koncie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
5. W akcji biorą udział produkty oznaczone zawieszką -75% z kartą Deichmann PLUS
6. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami oraz kuponami.
7. Promocja obowiązuje od dnia 06.02.2023 do odwołania
8. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
9. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego: LUTY40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
8. Promocja obowiązuje w dniach 06.02.2023 od godz. 9  do 09.02.2023 do godz. 9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji bądź jej przedłużenia.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na buty zimowe tylko dla klientów Deichmann PLUS ”

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na buty zimowe tylko dla klientów Deichmann PLUS ”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na buty zimowe tylko dla klientów Deichmann PLUS” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta Deichmann PLUS.
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swoim koncie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. W sklepie internetowym promocją objęte są produkty dostępne pod linkiem:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-butyzimowe20.cat
7. Rabat nalicza się zarówno na buty nieprzecenione i przecenione.
8.W sklepie internetowym ostateczna cena widoczna jest w koszyku po zalogowaniu się do swojego konta Deichmann PLUS.
9. Promocja nie łączy się z innymi kuponami ani kodami rabatowymi.
10. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
11. Promocja obowiązuje online w dniach 26.01.2023 od godz. 9:00 do 30.01.2023 do godz. 11:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 26-29.01.2023 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji lub jej przedłużenia.
12. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
13. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „LNS -40 zł przy zakupach za min. 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „LNS -40 zł przy zakupach za min. 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „LNS -40 zł przy zakupach za min. 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego: LNS40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
8. Promocja obowiązuje w dniach 27.12.2022 od godz. 18 do 28.12.2022 do godz. 9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „-15% na buty zimowe”

Regulamin akcji promocyjnej „-15% na buty zimowe”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-15% na buty zimowe” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: ZIMA15
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-promocjanabutyzimowe.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. W związku z faktem, iż promocja  może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
8. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w dniach 19.12.2022 od godz. 9 do 20.12.2022 do godz. 9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin konkursu „Mikołajki”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mikołajki” (dalej „Konkurs”) jest firma Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Poniższy regulamin (dalej „Regulamin”) określa wszelkie zasady Konkursu: zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, za pośrednictwem: serwisu http://www.instagram.com/ („Serwis Instagram”) oraz serwisu https://www.facebook.com/DeichmannPL („Serwis Facebook”) w formie Zadania Konkursowego opublikowanego w ramach strony (profil) @Deichmann_pl oraz https://www.facebook.com/DeichmannPL.
4. Konkurs rozpoczyna się 6.12.2022 r. i trwa do 7.12.2022 do godziny 23:59.
II. Definicje
Zawarte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, bez względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej:
a) Strony konkursowe – strony w Internecie, za pośrednictwem których przeprowadzany jest Konkurs, znajdujące się pod adresem: https://www.instagram.com/deichmann_pl oraz https://www.facebook.com/DeichmannPL.
b) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
c) Uczestnik – osoba, która spełniła warunki udziału w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie zadania konkursowego opisanego w Regulaminie.
d) Zwycięzca – osoba wskazana przez Komisję Konkursową, uprawniona do otrzymania Nagrody.
e) Nagroda – przewidziana w Konkursie nagroda, którą Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
f) Odpowiedź – odpowiedź na pytanie otwarte stanowiąca wykonanie zadania konkursowego przesyłana przez zamieszczenie odpowiedzi pod Postem konkursowym w serwisie Instagram.
g) Post konkursowy – wpis internetowy zamieszczony w serwisie Instagram/Facebook zawierający zadanie konkursowe.
III. Zasady konkursu
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) być osobą fizyczną,
b) mieć ukończone co najmniej 13 lat; Uczestnik który ukończył 13 lat i nie ma ukończonych 18 lat winien uzyskać zgodę na udział w Konkursie przedstawiciela ustawowego, przy czym na żądanie Organizatora przedstawi Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Organizator ma prawo żądania przedstawienia zgody także po powiadomieniu Uczestnika o wygranej.
c) posiadać własne, aktywne i publiczne konto w serwisie Instagram/Facebook,
d) zapoznać się z treścią Regulaminu,
e) wykonać zadanie konkursowe.
3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zamieszczone w Poście konkursowym zadanie konkursowe, polegające na:
a) zamieszczeniu pod postem konkursowym komentarza w postaci emotikon, będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe o treści: Używając wyłącznie emotikonek, opisz swój wymarzony mikołajkowy prezent.
5. Zgłoszenia konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców.
6. Uczestnik może zamieścić dowolną ilość Odpowiedzi w trakcie trwania Konkursu.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź powinna spełniać poniższe warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c) nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów trzecich,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,
e) powinna być zgodna z regulaminem serwisu Instagram/Facebook i jego funkcjonalnościami.
8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku:
a) naruszenia postanowień ust. 7,
b) stwierdzenia, że Uczestnik używa narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. poprzez zakładanie fikcyjnych kont w serwisie Instagram/Facebook lub przejmowanie cudzych kont w Portalu Instagram/Facebook) lub prowadzi inne podobne działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników,
c) niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem.
O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem serwisu Instagram, z podaniem przyczyny wykluczenia lub w odpowiedzi na komentarz zamieszczony w serwisie Facebook.
IV. Nagrody
1. Komisja Konkursowa – w terminie do 9.12.2022 r. - wybierze spośród Uczestników Zwycięzców, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i których komentarze w formie emotikonek zostaną uznane za najbardziej kreatywne. Łącznie nagrodzone zostaną 4 osoby:
2 Zwycięzców na Facebooku
2 Zwycięzców na Instagramie
2. Nagrodami w Konkursie są vouchery po 150 zł na zakupy w sklepach stacjonarnych Deichmann.
3. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od liczby zamieszczonych Odpowiedzi.
4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Deichmann ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie Nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej Nagrody, przez co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez wydającego Nagrodę i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od Nagród.
5. Kryterium wyboru Zwycięzców jest kreatywność Odpowiedzi.
6. Każdy zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem: wiadomości prywatnej na Instagramie w terminie do 9.12.2022 r. lub zostanie poproszony o kontakt na za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku. Organizator poinformuje Zwycięzców o Nagrodzie, sposobie jej otrzymania i poprosi o przekazanie danych do jej odbioru: Imię i Nazwisko, adres email, adres wysyłki Nagrody na terenie Polski oraz numer telefonu. Zwycięzca oświadcza, że podane informacje są zgodne z prawdą, a o ich aktualizacji będzie informował Organizatora.
7. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od otrzymania informacji o wygranej przesłać dane wskazane powyżej.
8. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 10 powyżej, prawo do uzyskania Nagrody przepada, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania Nagrody, na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155. W kwestii przetwarzania Danych i realizacji praw, o których mowa w pkt. 7 można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem IOD@Deichmann.com.
2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli jesteś opiekunem prawnym osoby między 13 a 18 rokiem życia, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu potwierdzenia uczestniczenia osoby małoletniej w konkursie, od której mogliśmy Twoje dane uzyskać.
3. Przez dane osobowe („Dane”) rozumie się przetwarzane na potrzeby Konkursu dane:
a) Uczestników, uwidocznione i opublikowane przez Uczestnika na jego osobistym i publicznym profilu Instagram m. in. w zakresie udzielonej odpowiedzi oraz nazwy stworzonego konta;
b) Zwycięzców, jak powyżej a dodatkowo dane osobowe w zakresie wieku i wskazane w pkt. IV ust. 6 Regulaminu;
c) Opiekunów prawnych Uczestników, widoczne na oświadczeniu o którym mowa w pkt. III ust. 2 lit. b) Regulaminu, przesłane z ich odrębnego konta e-mail, ale tylko osób (Zwycięzców) między 13 a 18 rokiem życia.
4. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika Konkursu.
5. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, podmiotom udzielającym Organizatorowi wsparcia w komunikacji z uczestnikami (w tym wysłaniu nagrody) oraz podmiotom zobowiązanym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa np. w związku z zapłatą podatku.
6. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z realizacji Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – czyli przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przyrzeczenia publicznego nagrody w tym Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w przypadku oświadczenia opiekuna prawnego oraz przepisy podatkowe w przypadku Zwycięzców, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora danych osobowych – Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. polegający na marketingu marki oraz własnych produktów i komunikacji z Uczestnikami.
7. Uczestnikom przysługuje prawo do:
- uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
- żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
- zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
- przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
- złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
8. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania konkursu i powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu nagród. W zakresie Danych Zwycięzców podanie Danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
9. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z udziału w Konkursie ewentualnie przez czas realizacji odpowiedzi na reklamacje, a także przez czas określony w przepisach prawa podatkowego w związku z wydaniem nagrody i zapłaceniem podatku na rzecz Zwycięzcy.
10. Dane Uczestników konkursu przetwarzane są również, niezależnie od Organizatora, przez serwisy społecznościowe będącymi odrębnymi Administratorami w rozumieniu RODO, w związku z zaakceptowaniem ich regulaminów podczas zakładania przez Uczestnika konta na: Instagramie (którego polityka jest dostępna pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875).

VII. Prawa autorskie
1. Przesłanie Odpowiedzi przez Uczestnika zgodnie z pkt. III ust. 4 Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na korzystanie z Odpowiedzi (z prawem do udzielania prawa do dalszego korzystania na rzecz Deichmann-Obuwie Sp. z o.o.) przez Organizatora na okres trwania Konkursu oraz na 1 miesiąc po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Instagram, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi.
2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do Odpowiedzi.
VIII. Reklamacje
1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., Wrocław, ul. Lotnicza 12, 54-155 z dopiskiem „Mikołajki”.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego.
4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 7 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie wstrzymuje dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej bądź w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html oraz w siedzibie Organizatora.
2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Instagram ani Facebook. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych serwisowi Instagram ani Facebook. Serwis Instagram ani Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Instagram czy Facebook.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, jak również obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: 50OFF
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 50 zł zamieszczone w linku:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej50.cat
8. W związku z faktem, iż promocja  może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje w dniach 09.12.2022 od godz. 9 do 11.12.2022 do godz. 9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „Cyber Monday -30% na buty, torebki, plecaki”

Regulamin akcji promocyjnej „Cyber Monday -30% na buty, torebki, plecaki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej  „Cyber Monday -30% na buty, torebki, plecaki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: CM30
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty, torebki i plecaki oraz nieprzeceniona odzież dostępna pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-odziez.cat .
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 28.11.2022 od godz. 9:00 do 29.11.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „Black Weekend -30% na buty, torebki i plecaki”

Regulamin akcji promocyjnej „Black Weekend -30% na buty, torebki i plecaki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej  „Black Weekend -30% na buty, torebki i plecaki”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp  oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: BLACK30
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swoim koncie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty, torebki i plecaki.
7. W sklepie internetowym promocją objęta jest również nieprzeceniona odzież dostępna pod linkiem:https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-odziez.cat
8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami, przecenami  oraz kuponami Deichmann PLUS.
9. Wartość zamówienia po rabacie w sklepie internetowym musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje online w dniach 24.11.2022 od godz. 9:00 do 28.11.2022 do godz. 8:59 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 24-26.11.2022 w godzinach pracy sklepów.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia akcji w jednym wybranym kanale sprzedażowym lub w obu jednocześnie.
12. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
13. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „Black Week”

Regulamin akcji promocyjnej „Black Week”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Black Week” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient.
5. W sklepach stacjonarnych promocją objęte są wybrane artykuły oznaczone czarnymi zawieszkami. Natomiast w sklepie internetowym produkty przecenione dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-blackweek.cat
6. W sklepie internetowym ostateczna cena widoczna jest na karcie produktu.
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
8. Wartość zamówienia w sklepie internetowym musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych w terminie 17-26.11.2022 oraz w sklepie internetowym w terminie 17.11.2022 od godz. 9 do 27.11.2022 do godz. 23:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „ -40 zł przy zakupach od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „ -40 zł przy zakupach od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego: SIN40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS oraz nie nalicza się na produkty zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w terminie 10.11.2022 od godz.19 do 14.11.2022 do godz.9 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki”

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: LATE15
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/5th_avenue.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/fila.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/graceland.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/catwalk.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 03.11.2022 od godz. 19:00 do 04.11.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com


 

Regulamin akcji promocyjnej „Promocja na Halloween -40 zł przy zakupach od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „Promocja na Halloween -40 zł przy zakupach od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja na Halloween -40 zł przy zakupach od 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego zamieszczonego w kanałach Social Media Deichmann.
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
7. Promocja nie nalicza się na produkty zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
8. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje w dniach 31.10-01.11.2022 do godz. 23:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
10. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
11. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 


 

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione buty”

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione buty”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione buty” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: OKT20
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swoim koncie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty.
7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami, przecenami  oraz kuponami Deichmann PLUS.
8. Wartość zamówienia po rabacie w sklepie internetowym musi wynieść minimum 49 zł.
9. Promocja obowiązuje online w dniach 25.10.2022 od godz. 9:00 do 03.11.2022 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 25.10.2022 do 02.11.2022 w godzinach pracy sklepów.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia akcji w jednym wybranym kanale sprzedażowym lub w obu jednocześnie.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 


 

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach od 200 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach od 200 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach od 200 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp oraz w każdym sklepie stacjonarnym można prosić o jego udostępnienie.
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: ZAKUPY40
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swojej karcie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Z rabatu -40 zł można skorzystać robiąc zakupy za minimum 200 zł.
7. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty.
8. Rabat nalicza się proporcjonalnie do ceny poszczególnych artykułów znajdujących się na jednym paragonie sprzedażowym.
9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
10. W związku z faktem, iż promocja może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
11. Z promocji w sklepie internetowym wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 40 zł.
12. Promocja obowiązuje online w dniach 13.10.2022 od godz. 9:00 do 18.10.2022 do godz. 9:00 oraz w sklepach stacjonarnych w dniach 13-17.10.2022 w godzinach pracy sklepów, z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
13. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
14. Zwrotowi podlega ostateczna kwota (po proporcjonalnym odliczeniu rabatu) widniejąca na dowodzie zakupu. 
15. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę. 
16. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com


 

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: RBT50
5.   Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7.W związku z faktem, iż promocja  może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
8. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 50 zł.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje w dniach 30.09.2022 od godz. 9:00 do 03.10.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping -50 zł przy zamówieniu od 220 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping -50 zł przy zamówieniu od 220 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Late night shopping -50 zł przy zamówieniu od 220 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: RABAT50
5.   Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7.W związku z faktem, iż promocja  może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
8. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 50 zł.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje w dniach 21.09.2022 od godz. 19:00 do 22.09.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping -20% na wybrane marki”

 

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping -20% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Late night shopping -20% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: LN20
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/bench.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/fila.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/5th_avenue.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/vty.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 08.09.2022 od godz. 18:00 do 09.09.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”

Regulamin akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-50 zł przy zamówieniu od 220 zł”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
5. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: WRZESIEN
6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
7.W związku z faktem, iż promocja  może dotyczyć nabycia wspólnie kilku produktów, skorzystanie przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, może powodować utratę rabatów przyznanych tytułem skorzystania z promocji.
8. Z promocji wyłączone są nieprzecenione produkty, których cena wynosi mniej niż 50 zł.
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje od 02.09.2022 od godz.9:00 do 05.09.2022 do godz. 8:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Back to School -20% na wybrane artykuły tylko dla klientów Deichmann PLUS”

Regulamin akcji promocyjnej „Back to School -20% na wybrane artykuły tylko dla klientów Deichmann PLUS”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Back to School -20% na wybrane artykuły tylko dla klientów Deichmann PLUS”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta Deichmann PLUS.
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swojej karcie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. W sklepie internetowym promocją objęte są produkty dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-backtoschool20.cat
7. Rabat naliczy się automatycznie po dodaniu produktu do koszyka.
8. W sklepie stacjonarnym rabatem objęte są produkty oznaczone zawieszką -20%.
9. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
10. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
11. Promocja obowiązuje w dniach 24.08.2022 od godz.17:00 do 29.08.2022 do godz. 08:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
12. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
13. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „-75% na wybrane modele obuwia”

Regulamin akcji promocyjnej „-75% na wybrane modele obuwia”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-75% na wybrane modele obuwia” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest klient będący jednocześnie uczestnikiem naszego programu lojalnościowego Deichmann PLUS.
5. W czasie trwania akcji promocyjnej do programu Deichmann PLUS mogą przystępować nowi uczestnicy.
6. Rabat obowiązuje wyłącznie na wybrane modele obuwia oznaczone zawieszkami “-75% z kartą Deichmann PLUS”.
7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami.
8. Promocja obowiązuje od dnia 04.08.2022 do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
9. Obuwie zakupione w ramach promocji podlega wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

 

Regulamin akcji promocyjnej „-30% na ostatnie pary”

Regulamin akcji promocyjnej „-30% na ostatnie pary”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „-30% na ostatnie pary” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Rabat naliczy się automatycznie po dodaniu produktu do koszyka.
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione buty umieszczone w poniższym linku:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/ostatnie-pary.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Promocja obowiązuje w dniach 29.07.2022 od godz.9:00 do 01.08.2022 do godz. 08:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
8. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki”

Regulamin akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Late night shopping 15% na wybrane marki” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/regulaminyakcji.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji w sklepie internetowym uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu: LIPIEC15
5.  Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronach:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/bench.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/fila.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/graceland.cat
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/marki/vty.cat
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS.
7. Wartość zamówienia w sklepie internetowym po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje w dniach 27.07.2022 od godz. 19:00 do 28.07.2022 do godz. 9:00 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione sandały i klapki”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na nieprzecenione sandały i klapki”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Promocją objęte są nieprzecenione sandały i klapki.
5. Rabat naliczy się automatycznie po dodaniu produktu do koszyka.
6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
7. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
8. Promocja obowiązuje od 18.07.2022 do odwołania.
9. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
10. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „-20% na sandały i klapki tylko dla klientów Deichmann PLUS”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „-20% na sandały i klapki tylko dla klientów Deichmann PLUS”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta Deichmann PLUS. 
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swojej karcie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Promocją objęte są nieprzecenione sandały i klapki.
7. Ostateczna cena widoczna jest w koszyku po zalogowaniu się do swojego konta Deichmann PLUS.
8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje w dniach 15.07.2022 od godz. 9:00 do 18.07.2022 do godz. 10:00 z możliwością przedłużenia akcji.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com
 

Regulamin akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 180 zł”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „-40 zł przy zakupach za min. 180 zł” (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta w sklepie internetowym i użyje kodu rabatowego: LIPIEC40
5. Promocją objęte są wyłącznie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.deichmann.com.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS oraz nie nalicza się na produkty zamieszczone w linku: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-ponizej40.cat
7. Promocja obowiązuje w dniach 10 - 11.07.2022 do godz. 08:59 z możliwością wcześniejszego zakończenia akcji.
8. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
9. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com

Regulamin akcji promocyjnej „-30% tylko dla klientów Deichmann PLUS”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „-30% tylko dla klientów Deichmann PLUS”  (dalej "promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.jsp
3. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym Deichmann.
4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy klient, który zaloguje się do swojego konta Deichmann PLUS. 
5. Do skorzystania z promocji w sklepie stacjonarnym uprawniony jest każdy klient, który podczas dokonywania zakupów zarejestruje je na swojej karcie Deichmann PLUS lub przystąpi do programu Deichmann PLUS.
6. Promocją objęte są wybrane artykuły dostępne pod linkiem: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/home-kampania/home-kampania-30plus.cat

7. Ostateczna cena widoczna jest w koszyku po zalogowaniu się do swojego konta Deichmann PLUS.
8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz kuponami Deichmann PLUS
9. Wartość zamówienia po rabacie musi wynieść minimum 49 zł.
10. Promocja obowiązuje w dniach 24.06.2022 - 29.06.2022 do godz. 9.
11. Produkty zakupione w ramach promocji podlegają wymianie lub zwrotowi w ciągu 30 dni od daty nabycia na podstawie dowodu zakupu.
12. We wszelkich sprawach związanych z promocją należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep-online@deichmann.com