Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti:

DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.
so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 24485/T
IČO 35 898 933

ďalej len „spoločnosť Deichmann“ alebo tiež "predávajúci"

I. Rozsah platnosti

1) Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti Deichmann, prevádzkovanom na internetovej adrese https://www.deichmann.sk (ďalej len "internetový obchod"),
a uplatňujú sa výlučne pri zmluvách uzavretých cez tento internetový obchod.

2) Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti Deichmann ako predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania) alebo podnikateľa, spoločne ako „kupujúceho“, na strane druhej.

3) Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa")
a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1) Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne Všeobecné obchodné podmienky v ich znení platnom k dátumu objednávky. Textovú podobu Všeobecných obchodných podmienok si kupujúci môže kedykoľvek stiahnuť TU (v sekcii dokumenty na stiahnutie) a vytlačiť si ich.

2) Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetové stránky internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky (prijatím ponuky) kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou Deichmann. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou. Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

3) Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že realizuje objednávku online s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku klikne na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil (údaje na objednávke sa ukladajú). Po odoslaní objednávky zašle spoločnosť Deichmann kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky. Informácie, obdržané emailom, si kupujúci môže tiež vytlačiť.

4) Objednávky je možné robiť len do maximálnej hodnoty 400 Euro.

5) Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa. V prípade zmlúv, ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.

6) Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto Všeobecné obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uzavretím kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorých prílohu tvoria 1) formulár na odstúpenie od zmluvy, 2) reklamačný poriadok a 3) informačný leták, si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť v sekcii dokumenty na stiahnutie, odkaz nájdete TU, kedy si tieto tiež môže vytlačiť.    

III. Označenie tovaru a cena tovaru

1) U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru (napr. typ a účelovosť obuvi, výrobný spôsob obuvi, použité materiály a pod). Bližšie informácie k vlastnostiam ponúkaného tovaru sú
k dispozícii kupujúcemu v informačnom letáku (informácie o vlastnostiach predávaných výrobkov, spôsobe použitia a údržby, ako aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho používania alebo údržby). Informačný leták spoločnosti Deichmann, ktorý tvorí prílohu Všeobecných obchodných podmienok, nájdete TU.

2) U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v eurách. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov a tiež vrátane príslušných nákladov na doručenie (spoločnosť Deichmann poskytuje dopravu tovaru zdarma!). Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.    

IV. Platobné podmienky

1) Kupujúci má v rámci úhrady kúpnej ceny možnosť zvoliť z nasledujúcich spôsobov platby:

a) Platba kartou – akceptované sú tie platobné karty, ktoré sú uvedené na stránkach internetového obchodu, kupujúci zaplatí kúpnu cenu prostredníctvom platobnej karty po kliknutí na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.

b) Platba na dobierku pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru.

c) Platba cez PayPal, resp. internetový platobný systém, kedy platba prebehne cez PayPal účty kupujúceho a predávajúceho.

V. Zasielanie tovaru

1) Spoločnosť Deichmann poskytuje kupujúcemu doručenie tovaru ZADARMO v rámci Slovenskej republiky, a to bez obmedzenia, čiže pri akejkoľvek výške objednávky.

2) Doručenie tovaru zdarma sprostredkuje zmluvný partner spoločnosti Deichmann (ďalej len „dopravca“) v čase od pondelka do piatku. Dodávka tovaru sa uskutoční do 3 pracovných dní po odoslaní objednávky. Tovar bude kupujúcemu dodaný na adresu, ktorú uvedie vo svojej objednávke (fakturačná alebo iná dodacia adresa), pričom sa však musí jednať o dodaciu adresu v Slovenskej republike. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar, dokument s niektorými informáciami ako postupovať pri odstúpení od zmluvy a reklamácii a tzv. “Formulár na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“.
Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že faktúra mu bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii.

VI. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Na základe nižšie uvedeného textu je v prípade odstúpenia od zmluvy (okrem iného) možné zvoliť nasledujúci postup:
a) kupujúci prinesie tovar osobne na ktorúkoľvek predajňu spoločnosti Deichmann, a to spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie a dokladom o zakúpení tovaru, načo budú kupujúcemu ihneď (v prípade, že tovar nebude znehodnotený) vyplatené všetky peňažné prostriedky v hotovosti.

b) kupujúci na vlastné náklady zašle tovar poštou spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie na adresu Deichmann online shop, ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01, kedy spoločnosť Deichmann kupujúcemu vráti rovnakým spôsobom ako pri platbe, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu (v prípade, že tovar nebude znehodnotený).

1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru (typicky poštovné). Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v neobmedzenej lehote, avšak iba v prípade, že sa bude jednať o tovar v nepoužitom a znovu predajnom stave.

2) Ak spotrebiteľ využije právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle alebo prípadne odovzdá (na ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti Deichmann na území Slovenskej republiky) spoločnosti Deichmann oznámenia, že od zmluvy odstupuje. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť tiež formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii TU a tvorí prílohu Všeobecných obchodných podmienok. Papierová podoba tzv. „formuláru na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“ bude kupujúcemu zaslaná spolu s objednaným tovarom.

3) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá (na ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti Deichmann na území Slovenskej republiky) bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od nej dostal. Miesto spätného zaslania tovaru má kupujúci tiež možnosť vrátiť tovar počas ochrannej lehoty v niektorej z predajní spoločnosti Deichmann (pomocou vyhľadávača predajní, ktorého odkaz nájdete TU, možno zistiť najbližšiu predajňu).

4) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu spoločnosť Deichmann bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Spoločnosť Deichmann vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú dodatočné náklady. Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že spoločnosť Deichmann vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky nasledujúcim spôsobom. Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy osobne priamo v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti Deichmann na území Slovenskej republiky, vráti spoločnosť Deichmann kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky v hotovosti. Pokiaľ kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom poštovej zásielky, vráti spoločnosť Deichmann prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu (i) bankovým prevodom na kupujúcim zvolený účet, pokiaľ kupujúci pri kúpe zvolil spôsob platby na dobierku, (ii) alebo na bankový účet, ktorý je spojený s platobnou kartou, pokiaľ kupujúci pri kúpe zvolil spôsob platby kartou alebo prostredníctvom platobnej metódy PayPal. Spoločnosť Deichmann si dovoľuje upozorniť, že ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je spoločnosť Deichmann povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar spoločnosti Deichmann odoslal.

5) Kupujúci zodpovedá spoločnosti Deichmann za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť, prípadne vrátený, v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale. Ak bude tovar poškodený, potom si spoločnosť Deichmann vyhradzuje nárok na primeranú finančnú náhradu za znehodnotenie tovaru a vráti kupujúcemu kúpnu cenu len čiastočne (spoločnosť Deichmann si nárok za zníženie hodnoty tovaru jednostranne započíta, o čom bude kupujúceho informovať).

6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (najmä sa bude jednať o dámske pančuchové nohavice, dámske podkolienky a dámske silonové ponožky).    

VII. Informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

1) Spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo na alternatívne riešenie sporu s predávajúcim. Prednosťou tohto mimosúdneho riešenia je predovšetkým jeho rýchlosť, cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v prípade sporov medzi spoločnosťou DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. a spotrebiteľom Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: http://www.soi.sk, kde je k dispozícii aj formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Slovenská obchodná inšpekcia rieši spory bezodplatne. Ďalej môže byť príslušným aj iný subjekt určený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ministerstvo vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na svojich internetových stránkach http://www.mhsr.sk.

2) Sťažnosti / Riešenie sporov
Od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak budú mať možnosť riešiť (cezhraničné) spory ohľadom svojich on-line objednávok i bez pomoci súdu. Platforma pre mimosúdne riešenie sporov je dostupná na externej internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

VIII. Zodpovednosť za vady predanej veci

1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku, ktorý nájdete TU.

2) Kupujúci je okrem iného oprávnený uplatniť právo z vady osobne v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti Deichmann na území Slovenskej republiky alebo poštou na adrese: Deichmann online shop, ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01.

3) Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vad, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IX. Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

X. Kontakt na spoločnosť Deichmann

1) V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne sťažností, sa kupujúci môže obrátiť na zákaznícku linku: 0850 232 012, pričom sa jedná o tzv. "modrú linku", kedy je cena hovorného určovaná podľa operátora volajúceho. Pracovná doba zákazníckej linky: pracovné dni 8:00 - 16:30 h.

2) V prípade akejkoľvek otázky môže kupujúci tiež zaslať spoločnosti Deichmann e-mail na adresu:

onlineshop-sk@deichmann.com

3) V prípade odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenie zodpovednosti za vady predanej veci je možné zaslať tovar na túto adresu:

Deichmann online shop
Ulica Logistického parku 1
Dunajská Streda 929 01
Slovenská republika

XI. Záverečné ustanovenia

1) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26. 1. 2018.

2) Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom však pre konkrétny kúpnu zmluvu sú platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy. Prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok a informačný leták spoločnosti Deichmann, ktoré si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť v sekcii dokumenty na stiahnutie, odkaz nájdete TU.

3) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.