Informácie ku kamerovému systému na predajniach

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov upozorňujeme, že v našich predajniach je za účelom realizácie bezpečnostného opatrenia slúžiaceho na ochranu majetku prevádzkovateľa aj k ochrane života, zdravia a majetku dotknutých osôb, zisťovania, prevencie a kontroly protiprávnych činov a uchovania dôkazov, prevádzkovaný kamerový systém so záznamom, snímajúci celú verejnosť, všeobecne dostupnú plochu predajní a zásobovaciu zónu v skladových priestoroch pre nočné vykládky tovaru. Dochádza tu teda k spracovaniu osobných údajov všetkých osôb, ktoré navštívia naše predajne, prípadne dopĺňajú do našich skladov tovar. Právnym základom je náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana nášho majetku a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v našich priestoroch a zisťovanie, prevencia a kontrola trestných činov, uchovanie dôkazov.

Ku spracovaniu tak dochádza automatizovane prostredníctvom štandardnej výpočtovej techniky, pričom ku spracovaniu nevyužívame služby žiadnych spracovateľov.

Kamerový záznam obsahujúci obrazovú snímku každej z predajní a dátový záznam o obstaranie sa musí uchovať po dobu 14 dní a potom je bezodkladne vymazaný, resp. premazaný záznamom novším, ibaže v uvedenej dobe by došlo k nahláseniu porušenia. V takom prípade je predmetný záznam uložený po dobu potrebnú na prešetrenie takejto udalosti na USB s chráneným prístupom, a v prípade podozrenia, že došlo k spáchaniu trestného činu alebo priestupku, je odovzdaný Polícii SK či inému príslušnému orgánu, a záznam je zmazaný bezodkladne potom, čo už nie je nevyhnutne potrebný.

Na základe spracovaných osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. Neposkytujeme osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Záznamy tak nie sú žiadnym iným spôsobom spracovávané a ani nie sú odovzdávané žiadnym ďalším osobám.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte pri naplnení predpokladov daných v konkrétnom prípade na základe GDPR a súvisiacich predpisov:

Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo získať na základe svojej aktívnej žiadosti od správcu informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané, a ak sú spracovávané, dotknutá osoba má právo na prístup k týmto osobným údajom a zároveň má právo získať informácie podľa čl. 15 GDPR.

Avšak, v prípade kamerového záznamu upozorňujeme na určité obmedzenia, pretože týmto právom môžu byť nepriaznivo dotknuté práva iných osôb, ktoré sú zachytené na rovnakom zázname.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a prípadne na doplnenie neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR).

Aj toto právo má v prípade kamerového záznamu zjavné technické obmedzenia.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo požadovať od správcu bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ak existuje niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR, napr. Keď osobné údaje nie sú viac potrebné pre sledované účely (právo na vymazanie).

Kamerový záznam tak bude po uplatnení vášho práva vymazaný, ak v konkrétnom prípade nebude zjavne prevládať oprávnený záujem na našej strane, spočívajúci najmä v určení, výkone alebo obhajobe právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, ak existuje niektorý z predpokladov uvedených v čl. 18 GDPR, napr. Keď subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu, a to do doby overenia, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Avšak je aplikovateľnosť práva na obmedzenie spracovania v súvislosti s kamerovými záznamami obmedzená, najmä vzhľadom ku krátkodobosti spracovania.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Správca v takomto prípade osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov (čl. 21 GDPR).

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, má každý subjekt údajov právo podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené GDPR (čl. 77 GDPR). V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Poplatok v súvislosti s výkonom práv

Platí, že informácie a všetky oznámenia a úkony subjektom údajov v zmysle vyššie uvedeného sa poskytujú a robia bezplatne. Iba v prípade, keď sú žiadosti dotknutých osôb zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä pretože sa opakujú, môže správca buď uložiť primeraný poplatok, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Akékoľvek ďalšie otázky zodpovieme na emailovej adrese service-sk@deichmann.com.