Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov
Spoločnosť DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. so sídlom ulica Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24485/T, IČO: 35 898 933 (ďalej len „Deichmann“), spracováva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.

Spracovanie Vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti Deichmann sa riadi slovenským zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov) a v prípade potreby zákonom o elektronických komunikáciách (zákon č. 351/2011 Z.z., v znení neskorších predpisov).

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov zohráva v spoločnosti Deichmann dôležitú úlohu. Nižšie uvádzame naše zásady na ochranu Vašich osobných údajov.

Zásady ochrany súkromia v spoločnosti Deichmann
Spoločnosť Deichmann rešpektuje Vaše súkromie. Naša spoločnosť zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje len v potrebnom rozsahu a v súlade s právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spracovávame len s Vašim súhlasom, napr. aby sme podporili a posilnili náš obchodný vzťah, s cieľom poskytnúť Vám informácie o našich výrobkoch, službách a spoločnosti alebo umožniť vám stať sa účastníkom výherných hier.

V súlade so zákonnými požiadavkami postupujeme osobné údaje iba spoločnostiam, ktoré sú našimi sprostredkovateľmi a nepatria do skupiny Deichmann, len pokiaľ to umožňuje zákon alebo na to bol poskytnutý Váš súhlas, a to pod podmienkou, že sa zaviazali dodržiavať naše zmluvné záväzky a podporovať naše zásady ochrany osobných údajov. Preto poskytovatelia služieb konajúci v mene spoločnosti Deichmann ako sprostredkovatelia sú zmluvne zaviazaní dodržiavať právne predpisy na ochranu osobných údajov.

V prípade otázok alebo podnetov ohľadom našich zásad na ochranu súkromia alebo spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť Deichmann. Rovnako môžete spoločnosti Deichmann kedykoľvek zaslať v písomnej forme a po preukázaní Vašej identity otázky, ktoré z Vašich osobných údajov má spoločnosť Deichmann uložené, odkiaľ tieto údaje pochádzajú, na aký účel boli použité, komu sú sprístupnené a môžete požiadať o ich opravu alebo vymazanie. Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a súkromie. Kompletný zoznam svojich práv nájdete v bode „Práva a kontakt“.

Metódy spracovania
Spoločnosť Deichmann využíva nástroje na elektronické spracovanie údajov (EDP) s cieľom zabezpečiť správne a rýchle spracovanie. Vaše osobné údaje budú spracované s použitím počítačov schopných uložiť, spravovať a prenášať údaje. Osobné údaje sa môžu vytlačiť a/alebo prezerať elektronicky. Prístup k osobným údajom majú výlučne oprávnené osoby.

Bezpečnosť
Spoločnosť Deichmann uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia na ochranu Vami poskytnutých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme a prispôsobujeme najnovšiemu vývoju. 

Použitie Vašich osobných údajov

Aké osobné údaje má spoločnosť Deichmann o Vás uložené? 
Osobné údaje sú informácie, pomocou ktorých môžete byť identifikovaní. Spoločnosť Deichmann požaduje len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme Vám mohli poskytovať Vami požadované služby, aby sme mohli reagovať na Vaše otázky, aby sme Vám mohli pomôcť pri technických problémoch, alebo aby sme Vás na Vaše želanie mohli kontaktovať. V tomto rámci môže byť nutné, aby ste nám poskytli nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, veľkosť obuvi. Spoločnosť Deichmann ukladá Vaše osobné údaje len v prípade, pokiaľ ste ich poskytli dobrovoľne a dali ste svoj výslovný súhlas pre ich konkrétne použitie (napríklad v rámci prihlášky k odoberaniu bulletinu newsletter, pre zasielanie narodeninových prianí a narodeninových zľavových kupónov, pre účasť na anketách, vo výherných súťažiach a pod.).

Aby to bolo možné, môže byť pre spoločnosť Deichmann nutné ďalej odovzdávať Vaše osobné údaje iným spoločnostiam v rámci skupiny Deichmann alebo externým poskytovateľom služieb k ďalšiemu spracovaniu dát. Títo poskytovatelia služieb môžu byť poverení napríklad zasielaním bulletinu newsletter, narodeninových prianí a narodeninových kupónov na Vašu e-mailovú adresu alebo pri organizovaní výherných hier. Spoločnosť Deichmann vyžaduje od svojich externých poskytovateľov služieb, aby Vaše osobné údaje spracovávali výlučne v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, ako aj podľa zákona na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Deichmann pritom dbá na to, aby osobné údaje, ktoré sú poskytované, boli považované za dôverné.

Spoločnosť Deichmann ručí za to, že Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám.

S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a osobné údaje sú ukladané len pre nižšie uvedené účely:

• Spracovanie objednávok v internetovom obchode
• Kontakt s Vami
• Účasť v súťažiach
• Digitálne rozosielanie informácií o produktoch vo forme newsletterov
• V prípade uvedenia nepovinného údaja „dátum narodenia“ pri registrácii odberu newsletteru pre zasielanie narodeninových prianí a narodeninových zľavových kupónov

Kedy spoločnosť Deichmann postupuje Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžu byť postúpené zmluvným partnerom spoločnosti Deichmann, ktorí sa zaviažu dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov a politiku ochrany osobných údajov spoločnosti Deichmann. Spoločnosť Deichmann dbá pritom na to, aby osobné údaje boli používané iba v rámci Vášho súhlasu so službami, ktoré dotknuté subjekty pre spoločnosť Deichmann vykonávajú, a aby boli spracované v súlade s právnymi predpismi a príslušnými bezpečnostnými štandardmi. Osobné údaje sú postúpené iba takým zmluvným partnerom, ktorí poskytnú spoločnosti Deichmann maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávaných osobných údajov.

Zoznam zmluvných partnerov spoločnosti Deichmann je k dispozícii na vyžiadanie. Písomnú žiadosť zasielajte na adresu: DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., ulica Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda alebo na e-mailovú adresu: privacy-sk@deichmann.com.

Okrem toho sprístupní spoločnosť Deichmann Vaše osobné údaje iba v takej miere, ktorú povoľuje príslušný právny predpis, pokiaľ to vyžaduje rozhodnutie súdu alebo úradu, pokiaľ je to nutné pre plnenie zmluvy s cieľom zaistiť, aby sme dodržali svoje zákonné povinnosti.

Prečo používame Vaše osobné údaje?
Neustále pracujeme na tom, aby sme našu ponuku zlepšili a zatraktívnili. Obsah webových stránok spoločnosti Deichmann môžeme optimalizovať v súlade s Vašimi požiadavkami iba v prípade, že budeme vedieť, ktoré časti našich webových stránok používate najčastejšie a najdlhšie.

Osobné údaje používa spoločnosť Deichmann za účelom technickej správy webových stránok, k správe zákazníkov, k anketám o produktoch a pre marketingové potreby vždy iba v rozsahu pre to nevyhnutnom. Čím lepšie budeme rozumieť Vašim prianiam, tým rýchlejšie nájdete požadované informácie na našich webových stránkach.

Nákup v internetovom obchode
Za účelom prevádzkovania internetového obchodu spoločnosť Deichmann písomne poverila spracovávaním osobných údajov sprostredkovateľa – sesterskú spoločnosť DEICHMANN-OBUV s.r.o., so sídlom Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno – Štýřice, Česká republika. Za účelom zasielania objednaného tovaru spoločnosť Deichmann písomne poverila spracovaním osobných údajov DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01, ktorá v rámci prevádzkovania internetového obchodu spracováva jednotlivé zásielky (vrátane následného odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy, prípadne uplatnenie práv kupujúceho z vadného plnenia).

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti Deichmann pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti Deichmann v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť Deichmann mohla plniť svoje zmluvné povinnosti, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, tj. aby sa spracoval online nákup, plnili sa servisné služby, reagovalo sa na požiadavky zo strany zákazníka, prípadne, aby bola spoločnosť Deichmann nápomocná pri technických problémoch alebo aby sa s kupujúcim na jeho želanie skontaktovala. Na zabezpečenie presného a rýchleho vykonávania servisných služieb a služieb na podporu zákazníka, využíva spoločnosť Deichmann elektronické spracovanie dát (EDV).

Spoločnosť Deichmann ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie, pričom ide o nasledovné povinné údaje: oslovenie (žena/muž), meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, heslo. Kupujúci má právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných nárokov. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.   

Internet, newsletter, Facebook, ochrana osobných údajov

Individualizácia a cookies
Aby sa zjednodušilo používanie našich webových stránok, používame „cookies“. Nové technológie nám umožňujú prispôsobiť našu webovú stránku každému zákazníkovi. Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy našich internetových stránok. Cookies sú uložené na pevnom disku Vášho počítača a nespôsobia tam žiadne škody. Cookies na našich webových stránkach neobsahujú žiadne osobné údaje o Vás.

Cookies Vám ušetrí niekoľkonásobné zadávanie údajov, uľahčujú Vám sprostredkovanie špecifického obsahu a pomáhajú nám identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti našej online ponuky. Tak sme okrem iného schopní zladiť obsah našich webových stránok presne s Vašimi potrebami. Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať naše stránky. Osobné údaje nie sú behom tohto procesu získavané.

Používame cookies, aby sme lepšie zistili, ako sa využívajú naše webové stránky, aby sme umožnili lepšiu navigáciu. Cookies nám napríklad pomáhajú zistiť, či už nejaká webová stránka bola navštívená. Cookies nám navyše umožňujú zistiť, či ste naše webové stránky už predtým navštívili, alebo ste na našich stránkach po prvýkrát. Cookies, ktoré používame, v žiadnom prípade neukladajú Vaše osobné údaje alebo nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali priradiť k osobám. Pokiaľ o cookies nemáte záujem, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby Vás upozornil zakaždým, keď Vám bude cookie zaslaná, alebo aby odmietal všetky cookies prostredníctvom Vášho prehliadača. Ďalej môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač, aby tieto súbory cookie buď prijímal alebo odmietal. Ak chcete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už vo Vašom počítači, pozrite sa do návodu pre počítačový program pre správu súborov vo Vašom počítači a vyhľadajte súbor alebo adresár, ktorý ukladá súbory cookies. Môžete k nim pristupovať aj cez niektoré typy internetových prehliadačov.

V prípade nainštalovaného Adobe Flash vo Vašom počítači sú používané tzv. "Flashcookies". Pre ich kontrolu a nakladanie s nimi vo Vašom počítači je možné ďalej použiť nástroje pre ich kontrolu na webových stránkach http://www.adobe.com/sk.

Ak sa rozhodnete cookies odmietať, nie je vylúčené, že nebudete môcť využiť všetky možnosti, ktoré webové stránky spoločnosti Deichmann obsahujú.

Automaticky ukladané informácie (nie osobné údaje)
Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky ukladajú informácie, ktoré nám neposkytujú žiadne väzby na Vašu osobu, napríklad názov internetového operátora (prípadne v spojení s názvom Vašej firmy, ak ide o podnikovú sieť), webové stránky, ktoré ste predtým navštívili, informácie, ktoré ste otvorili na našej webovej stránke, k tomu prislúchajúci dátum a použitý operačný systém a verziu súčasného prehliadača. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie týchto informácií prebieha anonymne. Tie slúžia na jediný účel - zlepšovanie atraktivity, obsahu a funkčnosti našich webových stránok. Tieto informácie sa v žiadnom prípade nebudú odovzdávať a ani nebudú poskytované ďalej tretím osobám.

Newsletter
Pokiaľ si to želáte, s Vaším súhlasom Vám posielame informácie o  produktoch a službách („digitálny“ newsletter). Pri registrácii odberu newslettru používame tzv. metódu double opt-in, čo znamená, že Vám newsletter zašleme e-mailom až po tom, čo kliknutím v informačnom e-maile zasielanie potvrdíte.

Takéto newslettery môžu obsahovať aktuálnu ponuku tovaru,  upozornenia na nové služby či v prípade uvedenia nepovinného údaja „dátum narodenia“ narodeninové priania a špeciálny narodeninový kupón. Pokiaľ sa rozhodnete, že už newsletter dostávať nechcete, máte možnosť zasielanie zrušiť kliknutím na odkaz „Zrušiť odber newsletteru“ v ktoromkoľvek zaslanom newsletteri. Po zadaní svojej e-mailovej adresy v odkaze „Zrušiť odber newsletteru“ budete vymazaní zo zoznamu príjemcov a newsletter už nebudete dostávať. Taktiež môžete udelený súhlas so zasielaním newslettru odvolať i jedným z nasledujúcich spôsobov:

• písomne na adresu spoločnosti: DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., ulica Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
• e-mailom na e-mailovej adrese: privacy-sk@deichmann.com

Vytvorenie pseudonymizovaných užívateľských profilov pre analýzu webu
Na našich webových stránkach sa pomocou aplikácie econda Shop Monitor, webovej analytickej služby spoločnosti econda GmbH, zisťujú a ukladajú dáta, z ktorých sa s použitím pseudonymov vytvárajú užívateľské profily. Tieto užívateľské profily slúžia na analýzu správania návštevníkov a vyhodnocujú sa za účelom zlepšenia našej ponuky a prispôsobenia aktuálnym potrebám.

Pre tento účel môžu byť používané súbory cookie, ktoré umožňujú opätovnú identifikáciu internetového prehliadača. Užívateľské profily sa však bez výslovného súhlasu návštevníka nespoja s údajmi o nositeľovi pseudonymu.Predovšetkým sa bezprostredne po doručení anonymizujú IP adresy, čím sa znemožní priradenie užívateľských profilov k IP adresám.

Zisťovanie a ukladanie dát pre účely webovej analýzy môžete kedykoľvek s platnosťou do budúcna zrušiť tým, že potvrdíte zrušenie kliknutím na odkaz: www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html.

Na našich webových stránkach zisťuje a ukladá analytická služba spoločnosti AppNexus pomocou nástroja AppNexus dáta, z ktorých sa s použitím pseudonymov vytvoria užívateľské profily.

Tieto užívateľské profily slúžia na analýzu správania návštevníkov a vyhodnocujú sa za účelom zlepšenia našej ponuky a jej prispôsobenia aktuálnym potrebám. Na toto sa môžu používať súbory cookie. To sú malé textové súbory, ktoré sa lokálne uložia v počítači návštevníka stránky a umožnia tak opätovnú identifikáciu pri ďalšej návšteve našich webových stránok. Pseudonymizované užívateľské profily sa bez špeciálne udeleného výslovného súhlasu dotyčnej osoby nespájajú s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

Ako chránime Vaše osobné údaje?
Spoločnosť Deichmann používa štandardné bezpečnostné opatrenia – tzv. SSL kódovanie.

Pokiaľ spoločnosť Deichmann poskytne osobné údaje prostredníctvom svojich webových stránok, kódujeme ich postupom SSL, aby sa nedostali do nesprávnych rúk. To je v súčasnosti najbežnejší a najbezpečnejší spôsob prenosu na internete. Používa sa vždy tam, kde sú prenášané osobné (citlivé) údaje.

Nemôžeme však niesť zodpovednosť za prípadné chyby pri písaní alebo preklepy, stratu alebo poškodenie zadaných osobných údajov či iných dát v dôsledku chyby pri odovzdaní a/alebo prenose osobných údajov či iných dát, prípadne v dôsledku problémov v sieti, hardware alebo software.

SSL (Secure Socket Layer)
Postupom SSL (Secure-Socket-Layer) sa chránia osobné údaje či iné dáta, ktoré zákazník odošle cez internet do serveru nejakého subjektu. SSL zaručuje trojnásobnú ochranu:
• Dáta, ktoré majú byť prenášané, sú zakódované.
• Zabezpečuje, že formulár sa vráti iba na server, ktorý ho poskytol.
• Overuje sa či osobné údaje alebo iné dáta prišli k príslušnému príjemcovi v úplnej a nezmenenej forme.

Oblasti, ktoré sú chránené SSL-kódom, spoznáte podľa symbolu zámku vo svojom prehliadači.

Zabezpečené spojenia sa spravidla dajú zistiť podľa Vašej adresy, ktorá začína písmenami https://“. Ak dvakrát kliknete na symbol zámku, objavia sa bližšie informácie o certifikáte zabezpečenia.

Zabezpečenie údajov
Urobili sme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili proti strate, zmene alebo prístupu cudzích osôb.

Ochrana osobných údajov a používanie Facebooku
Na našich webových stránkach sa používajú tzv. moduly plug-in („plug-iny“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Plug-iny sú označené logom Facebooku alebo dodatkom „plug-in sociálnej siete Facebook“ alebo „sociálny plug-in Facebooku“. Prehľad plug-inov pre Facebook a ich vzhľad nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins . Pokiaľ si vyvoláte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto plug-in, Váš prehliadač naviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah plug-inov sa z Facebooku prenesie do Vášho prehliadača a integruje sa do stránky.Vďaka tejto integrácii obdrží Facebook informáciu, že Váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej prezentácie, a to i v prípade, že nemáte na Facebooku žiadny profil alebo nie ste na Facebooku prihlásený. Túto informáciu (vrátane Vašej IP adresy) zašle Váš prehliadač priamo serveru Facebooku do USA, kde ju uloží.

Ak ste na Facebooku prihlásený, môže Facebook priamo priradiť návštevu našich webových stránok k Vášmu profilu na Facebooku. Pokiaľ s plug-inom interagujete, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo pridáte komentár, zašle sa táto informácia tiež priamo na server Facebooku, kde sa uloží. Informácia sa navyše zverejní na Vašom facebookovom profile a zobrazí sa Vašim priateľom na Facebooku.

Účel a rozsah zisťovania dát a ďalšie spracovanie a využitie dát sieťou Facebook a Vaše príslušné práva a možnosti nastavení pre ochranu Vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook priradil dáta zhromaždené prostredníctvom našej webovej prezentácie priamo k Vášmu facebookovému profilu, je nutné sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť z Facebooku. Môžete tiež načítanie plug-inov pre Facebook úplne zablokovať pomocou doplnkov pre Váš prehliadač, napr. „Facebook Blocker“(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Použitie plug-inov AddThis
Na našich webových stránkach sa používajú tzv. sociálne moduly plug-in („plug-iny“) služby typu bookmarking AddThis, ktorú prevádzkuje spoločnosť AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“). Plug-iny sú väčšinou označené logom AddThis, napríklad vo forme bieleho plusového znamienka na oranžovom pozadí. Prehľad plug-inov pre AddThis a ich vzhľad nájdete tu: https://www.addthis.com/get/sharing . Pokiaľ si vyvoláte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje taký plug-in, naviaže Váš prehliadač priame spojenie so servermi AddThis. Obsah plug-inov sa z AddThis prenesie priamo do Vášho prehliadača a integruje sa do stránky.

Vďaka integrácii obdrží AddThis informáciu, že Váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej prezentácie a uloží pre identifikáciu Vášho prehliadača súbor cookie vo Vašom koncovom zariadení. Túto informáciu (vrátane Vašej IP adresy) zašle Váš prehliadač priamo serveru AddThis do USA, kde ju uloží. AddThis tieto dáta používa pre vytvorenie anonymizovaných užívateľských profilov, ktoré slúžia ako podklad pre personalizované a cielené reklamné oslovenia návštevníka internetových stránok s plug-inmi AddThis. Účel a rozsah zisťovania dát a ďalšie spracovanie a využitie dát prostredníctvom AddThis nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Pokiaľ chcete zisťovanie dát prostredníctvom doplnkov AddThis do budúcna zakázať, môžete nastaviť tzv. súbor opt-out-cookie, ktorý si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom odkaze: http://www.addthis.com/privacy/opt-out . Môžete tiež načítanie plug-inov pre AddThis úplne zablokovať pomocou doplnkov pre Váš prehliadač, napr. doplnku na blokovanie skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).

Aktualizácie a zmeny
Časti prehlásenia o ochrane osobných údajov môžeme meniť a aktualizovať bez toho, aby ste boli nami o tom vopred informovaný. Prosím, skontrolujte si vždy Prehlásenie o ochrane osobných údajov pred využitím našej ponuky, aby ste boli informovaný o možných najnovších zmenách a aktualizáciách.

Autorské práva
Celý obsah našich webových stránok, vrátane textov, obrázkov, grafického znázornenia, audio a video súborov je, ak nie je vyslovene uvedené inak, naším vlastníctvom. Tento autorským právom chránený obsah nesmie byť bez nášho súhlasu použitý ani pre súkromné a ani pre verejné alebo reklamné účely (stiahnutia, kopírovania). Zmeny, preklady alebo ďalšie spracovanie obsahu si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas zo strany spoločnosti Deichmann.

Neschválené alebo neoprávnené použitie obsahu webových stránok, všetkých uvedených značiek a označenia s logom spoločnosti Deichmann je zakázané.

Upozorňujeme na to, že porušenie našich autorských alebo ostatných ochranných práv môže viesť k občianskym, správnym a/alebo trestným sankciám.

Práva a kontakt

Vaše práva
Podľa slovenského zákona na ochranu osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“), máte právo od nás na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme (v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona na ochranu osobných údajov), právo na presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje a právo na zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Ďalej máte právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, právo na likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, a tiež právo na blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

Kedykoľvek v primeranej lehote môžete odvolať svoj súhlas (budúci alebo súčasný) pre využitie svojich osobných údajov alebo požiadať o čiastočné vymazanie svojich údajov alebo si vyžiadať informácie o údajoch, ktoré máme o Vašej osobe uložené.

Na základe kompletnej písomnej žiadosti do 30 dní opravíme, zlikvidujeme a/alebo zablokujeme akékoľvek osobné bez možnosti ich ďalšieho spracovania.

Vyhlásenie o zodpovednosti
Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky tretích osôb, ktoré je možné vyvolať prostredníctvom hypertextového odkazu* a na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Za tento cudzí odkaz preto spoločnosť Deichmann nepreberá žiadne záruky a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy vzniknuté na základe prístupu k týmto webovým stránkam.

Za obsah, prípadne usporiadanie stránok, na ktoré sa odkazuje alebo za zhromažďovanie osobných údajov na týchto stránkach, je zodpovedný výlučne ich prevádzkovateľ alebo poskytovateľ. Hneď ako sa spoločnosť Deichmann dozvie o protiprávnych činnostiach alebo protiprávnych informáciách na webových stránkach, na ktoré sa odkazuje, podnikne bezodkladne kroky k vymazaniu daného elektronického odkazu. Jednako spoločnosť Deichmann nie je zodpovedná za prípadné škody a ujmy vzniknuté tým, že obsah poskytnutý niektorou takouto treťou stranou porušuje právne predpisy či práva ďalších subjektov.

* Pri elektronickom spracovaní údajov ide v prípade hypertextového odkazu o prvok upozornenia, prípadne prepojenia hypertextových dokumentov. Ak ste na niektorej webovej stránke, dostanete sa kliknutím myšou na hypertextový odkaz na ďalšiu webovú stránku v internetovom prehliadači, ktorá obsahuje ďalšie informácie o koncepcii hypertextového odkazu alebo ktorá s ním súvisí. Celá štruktúra internetu sa opiera o hypertextové odkazy. Hypertextový odkaz sa v internetovom prehliadači rozpozná podľa toho, že sa kurzor zmení zo šípky na ručičku. Funkcia hypertextového odkazu spočíva v tom, že zjednodušuje navigáciu medzi hypertextami a jednoduchým spôsobom odkazuje na ďalšie informácie.

Informácie na tejto webovej stránke boli veľmi pozorne vypracované a skontrolované. Ale aj napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, správnosť, kompletnosť a/alebo kvalitu.

Táto webová stránka slúži pre všeobecné informácie a v žiadnom prípade nenahrádza odborné poradenstvo. Použitie týchto webových stránok a sťahovanie údajov prebieha na vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť Deichmann nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré na ich základe vzniknú, predovšetkým z dátových súborov, na Hardware a/alebo Software užívateľa.

Kontakt na spoločnosť Deichmann
Ak máte otázky k problematike ochrany osobných údajov, zašlite nám, prosím, s uvedením predmetu „Ochrana osobných údajov“, písomnú správu na adresu: DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01, alebo pošlite e-mail na adresu privacy-sk@deichmann.com, pričom v predmete uveďte „Ochrana osobných údajov“.