Zásady ochrany osobných údajov

1. Ochrana a bezpečnosť osobných údajov

Spoločnosť DEICHMANN-OBUV SK, s. r. o., IČO 35 898 933, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika (ďalej taktiež aj „spoločnosť DEICHMANN") vás uisťuje o dôvernom zaobchádzaní so všetkými osobnými údajmi používateľov.

V rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o tom, ako zabezpečujeme ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Osobné údaje sú v spoločnosti DEICHMANN zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov. Naša prax v oblasti ochrany údajov je preto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR" z anglického General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Informácie v súlade s článkom 13 GDPR

Správca osobných údajov:

DEICHMANN-OBUV SK, s. r. o., IČO 35 898 933, so sídlom Ulica logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika.

Kontaktné údaje:

e-mail: service-sk@deichmann.com.

Spoločnosť DEICHMANN je členom medzinárodnej skupiny DEICHMANN s regionálnou centrálou v Rakúsku a skupinovou centrálou v Nemecku. Obe entity majú menovaného poverenca na ochranu osobných údajov. V Rakúsku je to pani Marianne Fialik-Weissel (marianne_fialik-weissel@deichmann.com) a v Nemeckej spolkovej republike je to pán Martin Hölscher (martin_hoelscher@deichmann.com).

V rámci vašej návštevy našich internetových stránok vrátane internetového obchodu od vás budú získané tieto osobné údaje:

Titul, pohlavie, meno, priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, zákaznícke číslo, dodacia adresa, história zákazníka (napr. cookie ID, mobilné reklamné ID, obsah a doba prezeraných stránok, produkty zakúpené, prezerané alebo len vložené do košíka, použitý prehliadač), číslo objednávky a ďalej dobrovoľné osobné údaje: dátum narodenia a veľkosť obuvi, ako i údaje spracované prostredníctvom nižšie popísaných aplikácií či spracovateľov/poskytovateľov služieb. V prípade objednávky bude uložená i IP adresa.

Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané:

- vyhodnotenie správania pri klikaní na internete a nákupného správania zákazníkov, sledovanie (tracking) e-mailov a personalizovaný marketing: budeme vyhodnocovať vašu nákupnú históriu v súvislosti s produktmi, ktoré ste si už zakúpili, a to preto, aby sme vám mohli ponúkať a navrhovať ďalšie podobné produkty. Okrem toho budeme vyhodnocovať informácie, ktoré ste na našej webovej stránke zanechali pri svojich predchádzajúcich návštevách. Chceme tak lepšie poznať a analyzovať vaše nákupné potreby. Nástroje, ktoré k tomuto vyhodnocovaniu používame, sú bližšie vysvetlené v bode 4 – po jeho prečítaní budete mať o našich postupoch jasnejšiu predstavu,

- vybavovanie kúpnych zmlúv online (internetový obchod),

- zasielanie newslettru,

- zasielanie pošty,

- účasť v súťažiach,

- zaistenie sieťovej a informačnej bezpečnosti: na účely ochrany proti kybernetickým útokom a proti podvodnému konaniu používame firewally. V tejto súvislosti dochádza k spracovaniu osobných údajov (IP adresa, čas otvorenia stránky internetového obchodu).

Právny základ spracovania:

a) Subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo niekoľko konkrétnych účelov.

b) Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov.

V prípade zakúpenia tovaru v našom internetovom obchode (uzatvorením zmluvy) je nutné poskytnúť vaše osobné údaje (čl. 6 odst. 1 b) GDPR). Podľa tohto ustanovenia sme oprávnení spracovávať, a teda po vás požadovať nevyhnutné osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov nemôže nákup v našom internetovom obchode prebehnúť.

c) Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany. O spracovaní osobných údajov s cieľom ochrany našich oprávnených záujmov ide v týchto prípadoch:

- konzultácia a výmena údajov s registrami dlžníkov s cieľom zistenia bonity, resp. rizika neplatenia;

 -kontrola a optimalizácia postupov zameraných na analýzu potrieb a priame oslovovanie zákazníkov, ako i opatrení potrebných na riadenie obchodnej činnosti a na ďalší rozvoj služieb a produktov;

 -propagácia vlastných produktov, personalizovaný marketing, hodnotenie zákazníkov, prieskum trhu a verejnej mienky, pokiaľ ste proti spracovaniu svojich osobných údajov nevzniesli námietku podľa čl. 21 GDPR;

- v rámci vymáhania práva na účely odvrátenia alebo uplatnenia právnych nárokov;

- nadviazanie kontaktu (napr. prostredníctvom e-mailu, telefonicky, poštou) s cieľom zisťovania kvality služieb a spokojnosti zákazníkov;

- zachovanie sieťovej a informačnej bezpečnosti;

- na nutné administratívne účely.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

DEICHMANN SE, DEICHMANN-OBUV s.r.o., DEICHMANN-Logistik SK s.r.o., správne a súdne orgány, orgány štátnej správy, Slovak Parcel Services s.r.o., Inxmail GmbH, eKomi GmbH, RTB House GmbH

Doba, počas ktorej sú osobné údaje uložené, resp. kritéria stanovenia tejto doby: zákonné lehoty, doba trvania zmluvy a nevyhnutná doba po ukončení (najmä zákonná doba, doba na uplatnenie právnych nárokov), doba udelenia súhlasu, trvanie oprávneného záujmu. V internetovom obchode až do úplného vybavenia konkrétnej kúpnej zmluvy a nadväzujúcich lehôt na uplatnenie právnych nárokov. V prípade zasielania newslettra tak dlho, pokiaľ sa príjemca neodhlási.

Práva subjektu údajov:

Máte právo od správcu požadovať informácie o osobných údajoch a spracovaní, máte právo na opravu, výmaz, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov. S otázkami či požiadavkami v tejto súvislosti sa láskavo obracajte na e-mailovú adresu service-sk@deichmann.com.

Ak sa spracovanie údajov riadi výhradne čl. 6 odst. 1 a) GDPR, tzn. že ste udelili súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov, ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť e-mailom zaslaným na adresu service-sk@deichmann.com alebo bežnou poštou na adresu:

DEICHMANN-OBUV SK, s. r. o., IČO 35 898 933, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika.

Máte navyše právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Prípadne sa tiež môžete spojiť s niektorým dozorným orgánom v rámci EÚ.

Pokiaľ ide o vyhodnocovanie údajov o vašej osobe, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

V prípade otázok na tému ochrany osobných údajov nás môžete osloviť prostredníctvom týchto kanálov:

- prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo na e-mailovej adrese service-sk@deichmann.com;

- bežnou poštou na adrese DEICHMANN-OBUV SK, s. r. o., IČO 35 898 933, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika;

- alebo telefonicky na našej zákazníckej linke 031/290 10 00.

3. Zhromažďovanie, ukladanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (článok 4 odst. 1 GDPR). Medzi osobné údaje patrí napr. vaše meno, vaše telefónne číslo, vaša adresa i iné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad pri registrácii a pri založení svojho zákazníckeho účtu. Údaje, ktoré nemožno priamo spájať s vašou osobou, napr. anonymizované údaje získané pri návšteve nášho internetového obchodu, medzi osobné údaje nepatria.

4. Popis softvérových nástrojov používaných v internetovom obchode

Newsletter

Pri prihlásení sa na odber nášho newslettera DEICHMANN súhlasíte s tým, že smieme používať vami poskytnuté údaje, aby sme vám mohli e-mailom posielať informácie o produktoch, exkluzívnych ponukách, zľavových akciách, módnych trendoch, zákazníckych prieskumoch, hodnoteniach produktov a novinkách od spoločnosti Deichmann. Na štatistické účely a optimalizáciu našej ponuky vyhodnocujeme anonymnou formou, na aké odkazy v newsletteri klikáte. Nie je pritom rozpoznateľné, ktorá konkrétna osoba na daný odkaz klikla.

Na odosielanie newslettra používame takzvanú metódu double opt-in, to znamená, že vám newsletter budeme zasielať až po tom, čo kliknutím na odkaz obsiahnutý v tomto potvrdzovacom e-maile zasielanie newslettera explicitne potvrdíte.

Ak budú tvorbou a odosielaním newslettra poverené iné spoločnosti, budú i tieto povinné vaše osobné údaje chrániť v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a využívať ich výhradne na tento presne vymedzený účel.

Ak od nás už nebudete chcieť dostávať newsletter, môžete jeho odber kedykoľvek odvolať.

V každom newslettri nájdete odkaz na odhlásenie.

Odber newslettra môžete taktiež odhlásiť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu service-sk@deichmann.com, či listu na adresu:

DEICHMANN-OBUV SK, s. r. o., IČO 35 898 933, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika.

Odber newslettra môžete kedykoľvek odvolať i telefonicky prostredníctvom našej zákazníckej linky 031/290 10 00.

Cookies

Aby sme zvýšili atraktivitu našich stránok a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach tzv. cookies. Cookies slúžia na to, aby naša prezentácia na internete bola všeobecne používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia, a aby sa zrýchlila navigácia na našej platforme. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Cookies budú po ukončení vyhľadávania, teda po zatvorení vášho internetového prehliadača, opäť zmazané (tzv. cookies reláciou). Iné cookies zostávajú vo vašom koncovom zariadení a dávajú nám alebo našim partnerským firmám možnosť pri vašej ďalšej návšteve znovu rozpoznať váš prehliadač (trvalé cookies).

Tu je konkrétny príklad: Ak chcete využívať náš nákupný košík, musíte povoliť používanie cookies relácií a trvalých cookies. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, že môžete byť informovaní o nasadení cookies a jednotlivo rozhodnúť o ich prijatí alebo prijatie cookies obmedziť na určité prípady, alebo cookies všeobecne vylúčiť. Pri neprijatí cookies je však funkčnosť našich webových stránok obmedzená.

Pokiaľ chcete zistiť, ktoré súbory cookie boli uložené vo vašom prehliadači, prípadne ak chcete zmeniť či odstrániť nastavenie súborov cookie, skontrolujte nastavenia prehliadača:
Cookie nastavenie Internet Explorer
• Cookie nastavenie Chrome
Cookie nastavenie Mozilla Firefox
Cookie nastavenie Safari Web a iOS
Cookie nastavenie Microsoft Edge
Týmto spôsobom sa môžete rozhodnúť, aký typ cookie povolíte. Postup sa líši v závislosti na prehliadači. Najlepším riešením je vyhľadanie pokynov v Google výberom z možností "odstrániť súbory cookie" alebo "deaktivovať súbory cookie".

Tracking-Pixel

Súbory Tracking-Pixel fungujú podobne ako cookies, pre používateľov nie sú viditeľné. Tracking-Pixel využívame v rámci funkcií obchodu na meranie používateľského správania, v rámci newslettra, na riadenie ponúk v remarketingu. Tieto údaje sú anonymné a nie sú prepojené s osobnými údajmi v počítači používateľa ani s akoukoľvek inou databázou. Ak chcete zablokovať webové bugy na našich stránkach, môžete použiť napr. webwasher, bugnosys alebo AdBlock (pre prehliadač Firefox). Ak chcete zablokovať webové bugy v našom newslettri, nastavte si e-mailový program tak, aby v správach nezobrazoval HTML. Webové bugy sú tiež blokované v prípade, že svoje e-maily čítate v režime offline.

V našich newslettroch je umiestnený tracking pixel analyzujúci vaše klikanie, vďaka čomu sa dozvieme, pri ktorých častiach newslettra ste sa zdržali a ktoré odkazy ste využili. Tieto informácie sú využívané v agregovanej anonymnej forme pre analýzu výkonnosti newsletterov. 

Využívanie služby Criteo

Služby Criteo používajú cookies, aby bolo možné pseudonymným spôsobom sledovať vaše správanie pri surfovaní a zasielať vám tak kontextovú reklamu (bannery, e-maily ...) zodpovedajúcu vašim záujmom.

Využívanie služby RTB House

Služby RTB House používajú online identifikátory (napr. ID cookie / mobilné reklamné ID), informácie týkajúce sa konkrétnych prezeraných stránok, produktov zobrazených alebo pridaných do nákupného košíka alebo finálne zakúpených (vrátane informácie o časoch realizácie zobrazení, prezeraní alebo nákupu), ako aj technické údaje o zariadení a prehliadači, aby bolo možné pseudonymizovaným spôsobom sledovať Vaše správanie pri surfovaní a zasielať Vám tak kontextualizovanú reklamu (bannery, e-maily...) zodpovedajúcu Vašim záujmom.

Ďalšie informácie o technológii retargetingu RTB House nájdete na: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/.

Hodnotenie služieb a produktov

Na účely hodnotenia služieb a produktov našimi zákazníkmi a na potreby nášho vlastného systému riadenia kvality sme na svoje webové stránky vložili hodnotiaci softvér spoločnosti eKomi Ltd. (ďalej len „eKomi"). Pomocou tohto hodnotiaceho softvéru nám po nákupe môžete zaslať anonymné hodnotenie svojej skúsenosti s nami.

Po dokončení objednávky vám spoločnosť eKomi zašle e-mail so žiadosťou o hodnotenie pomocou dotazníka, ktorý nájdete v pripojenom odkaze. Proti tomuto spôsobu používania vašich osobných údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku, a to e-mailom na adresu service-sk@deichmann.com.

Zasielanie hodnotenia je úplne dobrovoľné. Záleží iba na vás, či sa rozhodnete na žiadosť o hodnotenie reagovať alebo ju budete ignorovať. Vaše hodnotenie by nám však pomohlo pri zlepšovaní našej ponuky vo váš prospech i prospech našich ostatných zákazníkov.

Spoločnosť eKomi sa zaviazala, že údaje, ktoré od nás dostane, bude spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov a že na tento účel urobí všetky technické a organizačné opatrenia.

Poskytovateľ služieb hodnotenia je eKomi, Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Deutschland, dataprotection@ekomi.de.

Google Analytics

Táto webová stránka používa službu „Google Analytics" od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Táto služba analyzuje vaše užívanie webovej stránky. Používa na to „cookies", čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Informácie zhromaždené pomocou cookies sú spravidla odosielané do servera spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú.

Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP. IP adresy používateľov v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva sú krátené. Vďaka tomuto kráteniu zaniká možnosť priradenia vašej IP adresy k vašej osobe. V rámci dohody o spracovaní dát, ktorou prevádzkovatelia webovej stránky uzavreli so spoločnosťou Google Inc., potom táto spoločnosť pomocou zhromaždených informácií vyhodnocuje aktivity pri užívaní webovej stránky a poskytuje služby spojené s užívaním internetu.

Ukladaniu cookies vo svojom zariadení môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením svojho prehliadača. Ak však váš prehliadač nepovoľuje cookies, nie je zaručené, že budete mať neobmedzený prístup k všetkým funkciám tejto webovej stránky.

Facebook

Na týchto internetových stránkach sa používajú takzvané moduly plugin („pluginy") sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook").

Pokiaľ navštívite internetové stránky našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje taký plugin, naviaže váš prehliadač priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah pluginov sa z Facebooku prenesie do vášho prehliadača a integruje sa do stránky. Vďaka tomuto spojeniu dostane server Facebooku informáciu, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste pri tom prihlásený na Facebooku, priradí Facebook tieto informácie priamo k vášmu osobnému facebookovému profilu. Pri použití funkcií plugin (napr. kliknutím na tlačidlo „To sa mi páči" alebo pridaním komentára) budú i tieto informácie priradené k vášmu facebookovému profilu. Pokiaľ nechcete, aby o vás Facebook zhromažďoval údaje prostredníctvom našich internetových stránok, musíte sa pred návštevou našich internetových stránok z Facebooku odhlásiť.

Pri používaní Facebooku sú Facebooku zasielané údaje používateľa, ktoré je z technických dôvodov potrebné zasielať. Všetky aktivity, ktoré používateľ v rámci facebookového portálu vykoná, sú pre Facebook viditeľné a vysledovateľné.

Metalyzer

Na tracking a reporting naša webová stránka používa nástroj metalyzer spoločnosti Artefact Germany GmbH, Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Nemecko (ďalej len „Artefact“), pomocou ktorého dokážeme merať a rozosielať prostriedky online marketingu. Okrem toho sa snažíme zaistiť priebežnú optimalizáciu našej webovej stránky tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Na tento účel využívame technológiu na báze súborov cookie a pixel. Tieto záujmy možno v zmysle čl. 6 odst. 1 vety 1 písm. f) GDPR považovať za oprávnené.

V súvislosti s umiestňovaním reklamných prostriedkov a s vyhodnocovaním kliknutí a konverzného pomeru sú zhromažďované a ukladané informácie o používaní tejto webovej stránky, napr. ID kampane poskytovatelia služieb, konverzie, kliknutia, partner, objednávky a produkty, dátum a čas dopytu na serveri, referrer URL, user agent, anonymizovaná IP adresa, geodáta, MLIDs (cookies), časová pečiatka touchpointu a mena.

Inštalácii cookies môžete zamedziť vhodným nastavením svojho prehliadacieho softvéru. V takom prípade však pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto stránky v plnom rozsahu.

ContentSquare

Pre naše webové stránky je použitý ContentSquare, služba na analýzu webu od spoločnosti Content Square S.A.S., ktorá používa tzv. "Cookies". Ako bolo popísané vyššie, ide o textový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom počítači a umožňuje analýzu Vášho užívania webových stránok.

Pri prehliadaní jednotlivých stránok nášho webu sa ukladajú predovšetkým nasledujúce dáta:

• Dva byty IP-adresy zobrazovacieho systému používateľa
• Informácie o operačnom systéme
• Zobrazované webové stránky
• Webová stránka, z ktorej sa používateľ dostal na webovú stránku (tzv. Referrer URL)
• Podstránky vyvolané zobrazovanou stránkou
• Čas strávený na webových stránkach
• Dátum a čas Vašej návštevy na webových stránok
• Informácie o interakciách s webovými stránkami (kliknutia, pozícia myši, scrollovanie, farebné efekty pri označení myšou (hover),  blur, fokus, anonymný HTML obsah)
• Transakčné dáta vzťahujúce sa k objednaným produktom (transakčné ID, celková čiastka, dane, objednané množstvo, doručené množstvo, produktové ID, názvy produktov, kategórie produktov)
• Rozlíšenie obrazovky koncového zariadenia

ContentSquare využíva tieto informácie, aby vyhodnotil Vaše správanie na webových stránkach za účelom zostavenia reportov o aktivite pre prevádzkovateľov týchto stránok. Tieto vyhodnotenia slúžia tiež k zlepšeniu služieb týkajúcich sa používania webovej stránky a internetu. Toto použitie je anonymizované.

Olapic

Využívame služby marketingovej platformy Olapic Inc. New York, USA (ďalej taktiež aj „Olapic“). Olapic pre nás na Instagrame vyhľadáva obrázky a videá, ktoré vyobrazujú naše produkty a ktoré by mohli byť vhodné na zdieľanie pre našu komunitu (ďalej taktiež aj „príspevky“). V prípade, že chceme tieto príspevky ďalej zdieľať na internete a/alebo ich ďalej distribuovať prostredníctvom tlačových médií, kontaktujeme používateľov Instagramu, ktorí tieto príspevky uverejnili na svojom profile. Ak s tým oni súhlasia a sú ochotní nám poskytnúť požadované oprávnenie, môžu používatelia Instagramu potvrdiť naše účastnícke podmienky.

Požívanie príspevkov a akýchkoľvek informácii s nimi spojených bude možné iba so súhlasom príslušného používateľa. Ak budeme príspevky zdieľať na internete a/alebo distribuovať prostredníctvom tlačových médií, zverejníme tento príspevok spolu so všetkými informáciami, vrátane mena používateľa.

Využívaním služieb Olapic sledujeme záujem propagovať naše produkty využitím digitálnych a nedigitálnych kanálov, ako aj osloviť našu cieľovú skupinu používaním sociálnych médií. Právnym titulom pre toto použitie je článok 6 ods. 1 písm. a) a f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) a f) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Informácie tretích strán: Olapic Inc. New York, USA. Používateľské podmienky https://www.olapic.com/tos/ a  Zásady ochrany osobných údajov: https://www.olapic.com/privacy-policy/.

Dynamic Yield

Táto webová stránka využíva služby Dynamic Yield, odporúčacieho nástroja spoločnosti Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlin). Naša online služba je optimalizovaná pomocou nástroja na odporúčanie Dynamic Yield s tým účelom, aby sa vaša návšteva našich webových stránok stala personalizovaným zážitkom prostredníctvom prispôsobených odporúčaní a obsahu. Pritom používame obsah vašich predtým navštívených stránok, aby sme vám odporučili porovnateľné alebo tematicky súvisiace produkty a iný obsah, ktorý by mohol byť pre vás relevantný. Dynamic Yield zhromažďuje na našej webovej stránke pseudonymizované informácie o vašej používateľskej aktivite.
Pritom sa používajú cookies, prostredníctvom ktorých sa pod náhodne vygenerovaným ID (pseudonymom) ukladajú iba pseudonymizované informácie. Vaše adresy IP sa teda ukladajú iba anonymne, nedochádza tak k vašej osobnej identifikácii.

5. Platobné karty

Prijímame karty Visa, Maestro a MasterCard.

Pokiaľ si vyberiete tento spôsob platby, vaše údaje zadané na našich webových stránkach budú zaslané na spracovanie spoločnosti Six Payment Services AG. Spoločnosť Saferpay prevezme všetky potrebné dvojfaktorové overenia. Ďalšie informácie o službe Saferpay nájdete tu: https://www.six-payment-services.com/en/site/e-commerce/solutions/paymentsolution.html#country=de

Prostriedky na platobnej karte vám nebudú strhnuté do momentu, kým nebude objednávka odoslaná. Pri objednávaní je čiastka uvedená na faktúre rezervovaná - tento proces sa nazýva autorizácia.

Ak za svoju objednávku zaplatíte platobnou kartou, je najprv autorizovaná zodpovedajúca suma za nákup. Napríklad sa vykonáva kontrola, či je karta platná a či je dostupný úverový limit dostatočný. Poznámka: Autorizácia čiastky v hodnote nákupu je iba rezerváciou. Debet sa uskutoční až po odoslaní objednávky.

Ak pošlete späť jednu alebo viac položiek, vrátime vám hodnotu vráteného tovaru na predtým naúčtovanú platobnú kartu po spracovaní vratky. Upozorňujeme, že čas potrebný na pripísanie sumy na vašu kartu závisí od inštitúcie, ktorá vydala platobnú kartu a od príslušných dohôd s týmito inštitúciami. Ďalšie informácie získate od spoločnosti, ktorá vydala vašu platobnú kartu.

Dôležité informácie o bezpečnosti:

Pokiaľ vašu platobnú kartu zneužila neoprávnená osoba, máte možnosť vzniesť námietky voči spoločnosti, ktorá vašu platobnú kartu vydala.

Maximálna bezpečnosť: Vďaka najnovšiemu šifrovaniu SSL zaručujeme optimálnu ochranu vašich osobných údajov v prostredí nášho internetového obchodu.

Pri platbe platobnou kartou zabezpečujeme celú transakciu zadaním čísla na overenie karty (číslo CVC2 alebo CVV2). Užitočné informácie: Tieto čísla sa neukladajú na magnetický prúžok vašej platobnej karty, a preto sa na platobných listoch nezobrazujú.

Overovacie číslo karty - trojciferná číselná sekvencia - sa nachádza v pravom hornom rohu podpisového pruhu na kartách Visa a MasterCard.

6. Informácie ku kamerovému systému na predajniach

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov upozorňujeme, že v našich predajniach je za účelom realizácie bezpečnostného opatrenia slúžiaceho na ochranu majetku prevádzkovateľa aj k ochrane života, zdravia a majetku dotknutých osôb, zisťovania, prevencie a kontroly protiprávnych činov a uchovania dôkazov, prevádzkovaný kamerový systém so záznamom, snímajúci celú verejnosť, všeobecne dostupnú plochu predajní a zásobovaciu zónu v skladových priestoroch pre nočné vykládky tovaru. Dochádza tu teda k spracovaniu osobných údajov všetkých osôb, ktoré navštívia naše predajne, prípadne dopĺňajú do našich skladov tovar. Právnym základom je náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana nášho majetku a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v našich priestoroch a zisťovanie, prevencia a kontrola trestných činov, uchovanie dôkazov.

Ku spracovaniu tak dochádza automatizovane prostredníctvom štandardnej výpočtovej techniky, pričom ku spracovaniu nevyužívame služby žiadnych spracovateľov.

Kamerový záznam obsahujúci obrazovú snímku každej z predajní a dátový záznam o obstaranie sa musí uchovať po dobu 14 dní a potom je bezodkladne vymazaný, resp. premazaný záznamom novším, ibaže v uvedenej dobe by došlo k nahláseniu porušenia. V takom prípade je predmetný záznam uložený po dobu potrebnú na prešetrenie takejto udalosti na USB s chráneným prístupom, a v prípade podozrenia, že došlo k spáchaniu trestného činu alebo priestupku, je odovzdaný Polícii SK či inému príslušnému orgánu, a záznam je zmazaný bezodkladne potom, čo už nie je nevyhnutne potrebný.

Na základe spracovaných osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. Neposkytujeme osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Záznamy tak nie sú žiadnym iným spôsobom spracovávané a ani nie sú odovzdávané žiadnym ďalším osobám.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte pri naplnení predpokladov daných v konkrétnom prípade na základe GDPR a súvisiacich predpisov:

Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo získať na základe svojej aktívnej žiadosti od správcu informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané, a ak sú spracovávané, dotknutá osoba má právo na prístup k týmto osobným údajom a zároveň má právo získať informácie podľa čl. 15 GDPR.

Avšak, v prípade kamerového záznamu upozorňujeme na určité obmedzenia, pretože týmto právom môžu byť nepriaznivo dotknuté práva iných osôb, ktoré sú zachytené na rovnakom zázname.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a prípadne na doplnenie neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR).

Aj toto právo má v prípade kamerového záznamu zjavné technické obmedzenia.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo požadovať od správcu bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ak existuje niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR, napr. Keď osobné údaje nie sú viac potrebné pre sledované účely (právo na vymazanie).

Kamerový záznam tak bude po uplatnení vášho práva vymazaný, ak v konkrétnom prípade nebude zjavne prevládať oprávnený záujem na našej strane, spočívajúci najmä v určení, výkone alebo obhajobe právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, ak existuje niektorý z predpokladov uvedených v čl. 18 GDPR, napr. Keď subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu, a to do doby overenia, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Avšak je aplikovateľnosť práva na obmedzenie spracovania v súvislosti s kamerovými záznamami obmedzená, najmä vzhľadom ku krátkodobosti spracovania.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Správca v takomto prípade osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov (čl. 21 GDPR).

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, má každý subjekt údajov právo podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené GDPR (čl. 77 GDPR). V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Poplatok v súvislosti s výkonom práv

Platí, že informácie a všetky oznámenia a úkony subjektom údajov v zmysle vyššie uvedeného sa poskytujú a robia bezplatne. Iba v prípade, keď sú žiadosti dotknutých osôb zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä pretože sa opakujú, môže správca buď uložiť primeraný poplatok, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Akékoľvek ďalšie otázky zodpovieme na emailovej adrese service-sk@deichmann.com.

7. Zverejňovanie osobných údajov poskytovateľom služieb

Vaše údaje sa odovzdajú prepravnej spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné na dodanie tovaru. Prepravná spoločnosť používa vaše osobné údaje iba na spracovanie dodávky. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám ani použité na reklamné účely.

Po dokončení procesu objednávky, jej doručenia a zaplatení kúpnej ceny v plnej výške budú vaše údaje zablokované pre ďalšie použitie a po uplynutí minimálnej legislatívou stanovenej doby uchovávania údajov budú tieto odstránené.

8. Bezpečnosť

Internetová bezpečnosť

Spoločnosť DEICHMANN používa prostredníctvom vášho prehliadača štandardné bezpečnostné opatrenia – takzvané SSL šifrovanie. Šifrovanie používateľských údajov prebieha prostredníctvom SSL – tzv. šifrovanie SSL. Používateľské údaje sú šifrované pomocou SSL certifikátov (trieda 2) 256 bitovým šifrovaním s maximálnou dĺžkou kľúča 2048 bitov. Oblasti chránené SSL kódom poznáte podľa symbolu zámky vo svojom prehliadači. Zabezpečené spojenia sa spravidla dajú zistiť podľa vašej adresy, ktorá začína písmenami „https://”. Keď dvakrát kliknete na symbol zámky, objavia sa bližšie informácie o certifikácii zabezpečenia. Vaše osobné údaje sú u nás bezpečne zasielané s týmto šifrovaním. Platí to ako pre vašu objednávku, tak i pre prihlásenie zákazníka do systému (login). Nikto síce nedokáže zaručiť absolútnu ochranu, naše webové stránky a všetky ostatné systémy však technickými a organizačnými opatreniami chránime proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu vašich údajov neoprávnenými osobami.

Zabezpečenie údajov

Vykonali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili proti strate, zničeniu, manipulácii a neoprávnenému prístupu. Všetci naši zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, teda nakladať s týmito údajmi ako s dôvernými. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne aktualizované s ohľadom na technický vývoj.

9. Aktualizácie a zmeny

Prvky tohto vyhlásenia, informácie o ochrane osobných údajov, môžeme meniť alebo aktualizovať bez toho, aby sme vás o tom dopredu informovali. Skôr ako využijete našu ponuku, preverte si, prosím, vždy vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste pri prípadných zmenách alebo aktualizácii mali vždy aktuálne informácie.

10. Právne predpisy

GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spracovanie osobných údajov poskytnutých spoločnosti DEICHMANN sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa týchto predpisov je prípustné zhromažďovať, spracovávať, využívať a odovzdávať osobné údaje (ďalej len „použitie osobných údajov“), ak to dovoľuje GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ak subjekt údajov udelil so spracovaním súhlas.

Aktualizácia týchto podmienok použitia osobných údajov

Vzhľadom na neustále technické a právne zmeny musíme uvedené podmienky použitia osobných údajov z času na čas zmeniť, respektíve aktualizovať. Pred každým použitím našej webovej stránky preto skontrolujte, kedy bola na stránkach zverejnená posledná aktuálna verzia.

Autorské práva a ďalšie práva s nimi súvisiace

Celý obsah našich webových stránok, vrátane textov, fotografií, grafického znázornenia, audio a video súborov je – pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak – naším vlastníctvom. Tento autorským právom chránený obsah nesmie byť bez nášho súhlasu použitý ani na súkromné a ani na verejné alebo reklamné účely (stiahnutie, kopírovanie). Zmeny, preklady alebo ďalšie úpravy obsahu si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas zo strany spoločnosti DEICHMANN. Neschválené alebo neoprávnené použitie obsahu webových stránok, všetkých uvedených značiek a označení s logom DEICHMANN je zakázané. Upozorňujeme na to, že porušenie našich autorských práv alebo ostatných práv priemyselného vlastníctva môže viesť k občianskym, správnym a/alebo trestným sankciám.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích osôb, ktoré sa dajú vyvolať cez hypertextové odkazy a na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Spoločnosť DEICHMANN preto nepreberá žiadne ručenie alebo zodpovednosť za prípadný nezákonný obsah alebo iné porušenie práv na webových stránkach cudzích poskytovateľov a dodávateľov. Informácie na tejto webovej stránke boli vypracované a prevedené s náležitou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme prevziať zodpovednosť za ich aktuálnosť, správnosť, úplnosť a/alebo kvalitu. Tieto webové stránky slúžia ako zdroj všeobecných informácií a v žiadnom prípade nenahrádzajú odbornú radu. Spoločnosť DEICHMANN nepreberá žiadnu zodpovednosť za konanie, ktoré bude na základe tejto webovej stránky uskutočnené. Použitie tejto webovej stránky a sťahovanie dát je na vlastné riziko. Spoločnosť DEICHMANN nepreberá zodpovednosť za vzniknuté škody, najmä v dátových súboroch, hardvéri a/alebo softvéri používateľa.

Kontakt

V prípade otázok k nášmu vyhláseniu, informácii o ochrane osobných údajov nám, prosím, pošlite písomnú správu na adresu:

DEICHMANN-OBUV SK, s. r. o., IČO 35 898 933, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika

alebo e-mail na adresu: service-sk@deichmann.com.