Duomenų privatumas ir apsauga

Deichmann avalynė, UAB (toliau - „Deichmann“) užtikrina, kad konfidencialiai naudos sukauptus visų registruotų vartotojų asmeninius duomenis. „Deichmann“ išsaugo tik tuos vartotojų duomenis, kurie reikalingi vykdant sandorius.

Šiuo duomenų apsaugos pareiškimu norime Jus informuoti, kaip užtikrinsime Jūsų pateiktų duomenų apsaugą.

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmeninių duomenų, t.y. Jūsų vardo, (el. pašto) adreso, banko informacijos, slaptažodžio ir (mobiliojo) telefono numerio, apsaugai.

Asmeninio pobūdžio duomenis „Deichmann“ kaupia, apdoroja ir naudoja, laikantis Vokietijos duomenų apsaugos federalinių teisinių nuostatų bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Mūsų duomenų apsaugos veikla vykdoma pagal Vokietijos federalinį duomenų apsaugos įstatymą (vok. BDSG), televizinės žiniasklaidos įstatymą (vok. TMG) bei Lietuvos Respublikoje galiojantį asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Apdoroti ir kaupti Jūsų duomenis gali reikėti tam, kad, pvz., galėtume pateikti Jums "konkretaus pobūdžio informaciją". „Deichmann“ naudoja šiuos duomenis, kai tai yra reikalinga tam, kad būtų kuo sėkmingiau palaikomi verslo santykiai.

„Deichmann“ užtikrina, kad asmens duomenys yra renkami tik per šį tinklalapį ir tik Jūs pats registracijos metu ar kituose etapuose nusprendžiate, kokios apimties Jūsų asmens duomenys galės arba negalės būti pateikiami.

Asmens duomenų rinkimas, kaupimas ir naudojimas

Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti tapatinama su Jūsų asmeniu, tai yra: pavardė, vardas, gimimo data, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas. „Deichmann“ kaupia Jūsų asmens duomenis tik tada, kai Jūs juos pateikiate, duodami aiškų sutikimą, kad jie būtų panaudoti, arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: užsiregistruojant gauti naujienlaiškį, dalyvauti apklausose, loterijose ar prizų lošimuose, pateikiant užsakymą, ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis).

Mes kaupiame ir naudojame arba perduodame Jūsų asmens duomenis tik remdamiesi Jūsų sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ar pageidavimus, užtikrinti, kad gautumėte naujienlaiškį arba informaciją apie loterijų ar prizų lošimų rezultatus, taip pat užtikrinti, kad turėtumėte galimybę įsigyti prekes internetu).

Statistinius vertinimus mes atliekame anonimiškai, t.y. vertiname, kuriomis naujienlaiškio nuorodomis buvo pasinaudota. Tokiu atveju nėra matoma, koks asmuo pasinaudojo nuoroda.

Siekdami gerinti mūsų produktų pasiūlą, mes personifikuotai įvertiname, kuriomis mūsų naujienlaiškio nuorodomis buvo pasinaudota. Savo sutikimą tokiam vertinimui Jūs suteikiate registracijos metu.

Todėl „Deichmann“ gali reikėti perduoti Jūsų asmens duomenis tolesniam apdorojimui kitoms „Deichmann“ grupės įmonėms arba kitoms įmonėms, kurios yra jos paslaugų teikėjai. Tokie paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, gali būti įgalioti išsiųsti naujienlaiškį Jums arba organizuoti loterijas. „Deichmann“ iš tokių savo paslaugų teikėjų reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų apdorojami tik pagal mūsų duotus nurodymus, remiantis šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą ir federaliniu privatumo įstatymu.

„Deichmann“ garantuoja, kad Jūsų asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

UAB Deichmann avalynė veikia LR teisės aktų nustatyta tvarka bei galioja duomenų subjekto teisės pagal LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
Duomenų subjekto teisės:

1. Duomenų subjektas šio įstatymo nustatyta tvarka turi teisę:

1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

2. Duomenų valdytojas privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

1) valstybės saugumą ar gynybą;
2) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
3) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
4) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
5) duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

3. Duomenų valdytojas turi motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti šio įstatymo nustatytas duomenų subjekto teises. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos turi pateikti jam atsakymą. Jeigu duomenų subjekto prašymas išreikštas rašytine forma, duomenų valdytojas turi pateikti jam atsakymą raštu.

4. Duomenų subjektas gali skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi šio straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas pateikti atsakymą. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka duomenų subjektas gali skųsti teismui.

„Facebook“ duomenų apsauga

Šiame tinklalapyje naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook").

Kai naudodamiesi mūsų tinklalapiu išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook“ serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose mūsų tinklalapio puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz.: paspaudžiant mygtuką „Patinka“ ar pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie Jus per mūsų tinklą, prieš apsilankydami mūsų svetainėje, turite atsijungti iš „Facebook“.

„Facebook“ šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimties mes neįtakojame, todėl teikiame Jums mūsų žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook“ privatumo pranešimuose.

„AddThis" naudojimas

Mes naudojame ne tik „Facebook" įskiepius, bet ir „AddThis" instrumentą, kuris leidžia pasidalinti mūsų interneto svetainės puslapių (pvz., apie produktus) turiniu per pasirinktus socialinius tinklus („Facebook", „Twitter", „Blogger", „MySpace", „Google", „StudiVZ"). Puslapio turinyje šis įskiepis pažymėtas atitinkamo tinklo simboliu. Šis įskiepis perkelia informaciją į pasirinktą tinklą, tai reiškia, kad vartotojo prašoma prisijungti prie tinklo ir ten jam sudaromos galimybės pasidalinti pirminio puslapio turiniu. Įskiepiu taip pat renkama statistika apie pasidalintą svetainės turinį.

Asmens duomenų naudojimas reklamos ir rinkotyros tikslams

Mes taip pat teikiame šias paslaugas:

- siunčiame naujienlaiškius su naujausiais pasiūlymais / produktų reklama;
- „white mail" (pašto siuntas);
- registruojame kaip nuolatinį klientą;
- siūlome dalyvauti loterijose.

Jei Jūs duosite savo aiškų sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų toliau panaudoti bendriems „reklamos ir rinkotyros tikslams“ (pvz., tikrai nuspausite atitinkamą mygtuką atlikdami veiksmus mūsų tinklalapio puslapiuose), tai Jūsų asmens duomenys ir bus išsaugoti bei naudojami šiems tikslams.

Kaip pavyzdį galime paminėti, kad tada mes Jums siųsime įvairią mūsų įmonės gaminių reklamą ar kitus pasiūlymus arba siūlysime dalyvauti prizų lošimuose ar loterijose. Tam mes pasinaudojame tokiais ryšio su Jumis kanalais, kuriuos mums nurodote duodami savo sutikimą, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, jei mums nurodote savo elektroninio pašto adresą. Telefonu, trumpąja žinute arba per App mobiliuosius pritaikymus, jei nurodote mums savo (mobiliojo) telefono numerį. Įprastu paštu (pašto siunta), jei nurodote mums savo adresą.

Jei Jūs sutinkate su mūsų taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis, suteikiate mums galimybę, siųsti Jums paštu mūsų interneto parduotuvėje siūlomų produktų reklamą.

Be to, panaudodami Jūsų duomenis, mes galime sukurti ir prižiūrėti naudotojo profilį, reikalingą tam, kad galėtumėte gauti būtent Jums skirtą reklamą, kuri, mūsų manymu, galėtų Jus itin sudominti.

Ir galiausiai, jei Jūs duodate savo aiškų sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami bendriems reklamos ir rinkotyros tikslams, mes galime panaudoti Jūsų duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais.

Atlikę Jūsų užsakymą, elektroniniu paštu mes Jums atsiųsime prašymą įvertinti mūsų darbą.

Atsisakymo teisė

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų toliau naudojami, galite inicijuoti dalies savo duomenų ištrynimą arba pareikalauti, kad per nustatytą laiką pateiktumėme informaciją apie mūsų išsaugotus su Jumis susijusius duomenis.

Jei to norite, prašome parašyti mums adresu: Deichmann avalynė, Ozo g. 25, LT-07150, Vilnius arba elektroniniu paštu: Onlineshop-lt@deichmann.com .

Automatiškai išsaugoma informacija (ne asmens duomenys)

Naudodami tam tikrą sekimo priemonę savo interneto svetainės puslapiuose, mes renkame ir kaupiame informaciją, naudojamą rinkotyrai ir optimizavimui. Mūsų tinklalapyje tuo tikslu naudojama „Econda" sistema.

Apsilankant mūsų tinklalapyje automatiškai išsaugomi duomenys, neleidžiantys daryti jokių išvadų apie Jus pačius, pvz.: interneto prieigos teikėjo pavadinimas (gali būti kartu su Jūsų įmonės pavadinimu, jei tai yra įmonių tinklai), tinklalapis, kuriame lankėtės prieš tai, informacija, kurią „iškvietėte" mūsų tinklalapyje, atitinkama data ir laikas, naudota operacinė sistema ir atitinkamos naršyklės versija.

Mes nenaudosime sekimo priemonės be Jūsų sutikimo tam, kad:

- rinkti apie Jus asmeninio pobūdžio informaciją;
- perduoti šią informaciją tretiesiems asmenims ar asmenims vykdantiems rinkotyrą;
- susieti informaciją su duomenimis apie Jūsų asmenį (pavarde, adresu ir t. t.)

Šie duomenys renkami ir apdorojami anonimiškai. Tai daroma tik siekiant padaryti mūsų tinklalapį patrauklesnį, turiningesnį ir funkcionalesnį. Šie duomenys tikrai nepardavinėjami ir neperdavinėjami tretiesiems asmenims.

Slapukai

Mūsų tinklalapyje yra naudojami taip vadinamieji „slapukai", kurie pagreitina mūsų tinklalapyje vykdomas paieškas, sukuria vartotojui patogią ir draugišką svetainės aplinką, pateikia viską efektyviau ir patikimiau. Antra vertus, „slapukai" leidžia mums matyti, kaip dažnai lankomasi mūsų puslapiuose bei vertinti bendrai vykdomas paieškas. Šie „slapukai" yra nedidelės apimties tekstiniai duomenys, kurie įdiegiami Jūsų kompiuterio sistemoje. Informuojame Jus, kad kai kurie iš šių „slapukų" perkeliami iš mūsų serverio į Jūsų kompiuterį. Dažniausiai tai yra vadinamieji „sesijos slapukai". Šie „sesijos slapukai" pasižymi tuo, kad pasibaigus paieškai mūsų tinklalapyje, jie vėl ištrinami Jūsų kompiuterio kietajame diske.

Kiti „slapukai" lieka Jūsų kompiuteryje ir kai kitą kartą Jūs lankysitės mūsų tinklapalyje, jie leis mums tai atpažinti (tai yra vadinamieji ilgalaikiai slapukai). Žinoma, Jūs galite visada atsisakyti šių „slapukų", jei Jūsų naršyklė suteikia tokią galimybę.

Slapukus mes naudojame šiais tikslais:

- kad lankydamiesi mūsų tinklalapyje, Jūs galėtumėte pripildyti savo pirkinių krepšelį ir jį valdyti;
- kad pakartotinai apsilankius mūsų tinklalapyje, mes atpažintume Jus ir galėtume parodyti Jūsų krepšelio ankstesnę būklę (mokėjimo ir tiekimo būdas, tiekimo šalis);
- kad užtikrintume tam tikras paslaugas (matytumėte tinklalapį Jūsų pasirinkta kalba arba kad galėtumėte naudotis mūsų tinklalapio įasmeninimu);
- kad galėtume savo tinklalapį parengti taip, kad jis dar geriau atitiktų klientų poreikius.

Pageidaujant naudotis mūsų prekių krepšelio funkcija, Jūs privalote leisti naudoti laikinus ir ilgalaikius „slapukus". Mes nudojame su naršymo sesija susietus „slapukus". Jie neliks visam laikui Jūsų kompiuteryje. Kai Jūs užversite mūsų tinklalapį, bus pašalinti ir laikinieji „slapukai". Analizuodami apibendrintą informaciją, mes sužinome apie naršymo mūsų tinklalapyje pobūdį ir struktūrą. Tai leidžia mums nuolat tobulinti tinklalapį, supaprastinant pateikiamą informaciją arba įasmeninimą, o kartu ir tinklalapio naudojimą.

„Tvarius slapukus" mes kaupiame dvejus metus. Po šio laikotarpio jie automatiškai ištrinami.

Ženklinimo pikseliai (angl. Tracking-Pixel) atlieka panašią funkciją kaip ir „slapukai", tačiau vartotojas nepastebi jų. Ženklinimo pikseliai naudojami parduotuvės funkcijoje leidžia mums vertinti lankytojų elgseną, naujienlaiškiuose jie atskleidžia pasiūlymų išsibarstymą per pakartotinus pardavimus. Šie duomenys yra anonimiški ir nesusieti su asmeniniais vartotojo duomenimis jo kompiuteryje arba su kokiu nors duomenų banku.

Norėdami apsisaugoti nuo mūsų tinklalapyje esančių skaičiavimą vykdančių pikselių, Jūs galite naudoti įvairias priemones, pvz.: „bugnosy" arba „AdBlock" („Firefox" naršyklei). Norėdami neįsileisti mūsų naujienlaiškiuose esančių specialiųjų pikselių, turite savo pašto programą sukonfigūruoti taip, kad laiškuose nebūtų rodoma HTML tipo informacija. Specialieji pikseliai bus taip pat sulaikomi, jei gautus elektroninius laiškus skaitysite neprisijungę prie interneto.

Interneto saugumas

„Deichmann“ per Jūsų naršyklę taiko standartines saugos priemones - vadinamą SSL šifravimą.

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Kai pateikiate užsakymą, perduodate mums savo asmens duomenis. Saugodami juos nuo neteisėto panaudojimo galimybės, mes juos užšifruojame pasitelkdami SSL procedūrą. Šiuo metu šis duomenų perdavimo internetu būdas yra populiariausias ir saugiausias. Jis naudojamas visada, kai perdavinėjami duomenys, kuriems taikoma apsauga.

SSL (Secure-Socket-Layer) procedūra apsaugo duomenis, kuriuos klientas siunčia internetu į įmonės serverį.

SSL teikia trejopą apsaugą:
- įvesti duomenys, kuriuos ketinama perduoti, užšifruojami;
- užtikrinama, kad forma būtų parsiųsta ją atidariusiam serveriui;
- patikrinama, ar atitinkamą gavėją duomenys pasiekia visi ir nepakeisti.

Sritys su SSL apsauga Jūsų naršyklėje pažymėtos spynos simboliu. Kad prisijungimas saugus, paprastai matyti iš Jūsų adreso, kurio pradžia yra „https://”. Išsamesnę informaciją apie saugos sertifikatą galite gauti du kartus spustelėję spynos simbolį.

Duomenų saugumas

Mūsų naudojamos techninės ir organizacinės priemonės užtikrina Jūsų duomenų apsaugą nuo praradimo, pakeitimo ir neteisėtos prieigos.

Duomenų atnaujinimas ir keitimas

Mes galime atnaujinti arba keisti pareiškimo apie privatumo apsaugą dalis apie tai Jums iš anksto nepranešę. Todėl prašome prieš pasinaudojant mūsų pasiūlymais visada pasitikrinti, koks tuo metu yra mūsų paskelbtas pareiškimas apie privatumo apsaugą, kad susipažintumėte su galimais naujausiais pakeitimais ar atnaujintais duomenimis.

BDSG ir kiti teisės aktai

1. BDSG ir kiti teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys „Deichmann“ ir „Deichmann“ įmonių grupei pateiktų Jūsų asmens duomenų apdorojimą, yra šie: federalinis privatumo įstatymas (vok. santrumpa - BDSG), (Vokietijos) telekomunikacijų įstatymas (vok. santrumpa - TMG arba TKG), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, t. y. atitinkamos galiojančios jų redakcijos. Remiantis šiais įstatymais, rinkti, apdoroti, naudoti ir perduoti duomenis (toliau visi šie veiksmai apibūdinami kaip duomenų naudojimas) galima tik, jei tai leidžia BDSG ar kiti teisės aktai arba gavus atitinkamo duomenų subjekto sutikimą.

2. Šių naudojimo sąlygų atnaujinimas

Dėl nuolat atsirandančių techninių ir teisinių naujovių mums kartais tenka keisti arba atnaujinti toliau pateiktas naudojimo sąlygas. Todėl prašome kaskart prieš naudojantis mūsų tinklalapiu pasitikrinti, kada tinklalapyje buvo įdėta naujausia redakcija.

3. Autorių ir kitos apsaugos teisės

Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, bet koks mūsų tinklalapio turinys, įskaitant jame esančius tekstus, nuotraukas, paveikslėlius, schemas, garso ir vaizdo medžiagą, yra mūsų nuosavybė. Šis autorių teisėmis saugomas turinys be sutikimo gali būti naudojamas tik asmeniniams tikslams, tai yra, ne visuomenės poreikiams ar komerciniams tikslams (duomenų iškvieta, kopijavimas). Norint tą turinį keisti, versti į kitas kalbas ar kitaip apdoroti, prieš tai būtina gauti rašytinį „Deichmann“ sutikimą.

Bet kokių įregistruotų „Deichmann SE“ prekių ženklų ar logotipų netinkamas naudojimas arba naudojimas negavus tam leidimo yra draudžiamas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pažeidus mūsų autorystės ar kitokias apsaugos teises, galimos civilinės ir (arba) baudžiamosios teisės numatytos pasekmės.

4. Atsakomybės ribojimas

Mūsų tinklalapiuose gali būti nuorodų į kitų paslaugų teikėjų tinklalapius. „Deichmann“ nėra žinoma, kas yra kitų paslaugų teikėjų tinklalapiuose, todėl ji už juos negarantuoja ir neprisiima atsakomybės už kitų paslaugų teikėjų tinklalapiuose galimai pateikiamą neteisėtą turinį ar kitokius teisės pažeidimus.

Šiame tinklalapyje pateikti duomenys buvo kruopščiai parengti ir patikrinti. Vis dėlto mes negalime prisiimti jokios atsakomybės dėl jų aktualumo, teisingumo, išsamumo ir (arba) kokybės.

Šio tinklalapio paskirtis – teikti bendrą informaciją, kuri vis dėlto neatstoja specialisto patarimo. „Deichmann“ neprisiima jokios atsakomybės už veiksmus, atliekamus vadovaujantis šiuo tinklalapiu.

Šiuo tinklalapiu vartotojas naudojasi ir parsisiunčia duomenis savo atsakomybe. „Deichmann“ neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta naudotojo turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

5. Užklausa „Deichmann“

Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su mūsų pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome adresu deichmann-avalyne@deichmann.com atsiųsti mums elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.