Regulamin

Szał zakupów

 • Szał zakupów

  Czytaj więcej zamknij

  Regulamin akcji "Flesz. Szał Zakupów" dwutygodników
  "Flesz. Gwiazdy & styl" oraz „Viva!” 22-23.03.2014 r. § 1
  1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą ”Szał zakupów”, zwanej dalej „Akcją”, jest Edipresse Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy wpłacony w całości 2.311.320,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Akcja będzie przeprowadzona w okresie od godz. 00.01 22 marca 2014 r. do godz. 23.59 23 września 2014 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane Kupony (zdefiniowane w ust. 4 poniżej) uprawniają do skorzystania z nich w sklepach lub punktach usługowych Partnerów również po zakończeniu Akcji. W takim przypadku rozstrzygający jest termin wskazany na Kuponie.
  3. Akcja będzie przeprowadzona na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  o Magazyny – dwutygodnik „Flesz. Gwiazdy & Styl”, który ukaże się w sprzedaży w dniu 10 marca 2014  r., i dwutygodnik VIVA!, który ukaże się w sprzedaży w dniu 13 marca 2014 r., każdy z osobna zwany dalej „Magazynem”;
  o Partner – podmiot, który w ramach Akcji zobowiązał się udzielić Uczestnikom (zdefiniowane w § 2 ust. 2 poniżej) rabat lub zapewnić prezent przy zakupie z wykorzystaniem Kuponu. Lista Partnerów jest dostępna w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.fleszstyle.pl;
  o Kupon – kuponu wydrukowany w Magazynie zawierający nazwę Partnera oraz wysokość rabatu lub oznaczenie prezentu, uprawniający do otrzymania rabatu lub prezentu od wskazanego na kuponie Partnera na określonych na kuponie warunkach i w określonym na kuponie terminie. Szczegółowy wykaz ofert każdego z Partnerów stanowi Załącznik do Regulaminu.
  § 2
  1. Udział w Akcji jest dobrowolny.
  2. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, z takim zastrzeżeniem, że małoletni mogą uczestniczyć w Akcji wyłącznie pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, zwanym dalej „Uczestnikiem”.
  3. Przystąpienie do Akcji następuje z chwilą wykorzystania przez Uczestnika dowolnego Kuponu.
  § 3
  1. Akcja polega na dokonywaniu zakupów w sklepach stacjonarnych lub punktach usługowych Partnerów za okazaniem Kuponu lub w sklepach online Partnerów przy wykorzystaniu kodu rabatowego wskazanego na Kuponie. Skorzystanie z Kuponów będzie możliwe w czasie trwania Akcji w godzinach otwarcia sklepów i punktów usługowych Partnerów, z wyjątkiem sklepów online Partnerów, w których skorzystanie z Kuponów będzie możliwe przez cały okres czasu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
  2. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Kuponu w wybranym przez Uczestnika sklepie lub punkcie usługowym Partnera jest dokonanie zakupu towaru lub usługi objętych Akcją (pod warunkiem ich dostępności w danym sklepie lub punkcie usługowym) oraz wykonanie czynności wskazanej na Kuponie przez Partnera, tj.:
  o w przypadku sklepu stacjonarnego lub stacjonarnego punktu usługowego - okazanie przed zapłatą ważnego Kuponu, a następnie umożliwienie pracownikowi sklepu lub punktu usługowego albo innej upoważnionej osobie opieczętowania Kuponu, jako wykorzystanego albo odebranie Kuponu; albo
  o w przypadku sklepu online - podanie specjalnego kodu zamieszczonego na Kuponie.
  3. Podstawą otrzymania rabatu lub prezentu w wybranym sklepie lub punkcie usługowym jest wyłącznie ważny Kupon tj. Kupon pochodzący z Magazynów (niedopuszczalne jest ksero Kuponu), zaś w przypadku sklepów online - kod zamieszczony na takim ważnym Kuponie.
  4. Każdy Kupon można wykorzystać tylko jeden raz.
  5. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.
  6. Rabaty i prezenty oferowane w ramach Akcji nie łączą się z innymi rabatami i promocjami oferowanymi w tym samy czasie w sklepach lub punktach usługowych Partnerów, chyba że Partner wyraźnie postanowił inaczej.
  § 4
  1. Wszelkie reklamacje, związane z Akcją, Uczestnik powinien w terminie 40 dni od dnia zakończenia Akcji przesłać w formie pisemnej listem poleconym do Organizatora na następujący adres: Edipresse Polska S.A., ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wraz z dopiskiem: „Szał zakupów - Reklamacja”, dalej zwana „Reklamacją”. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
  2. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, stosując postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. Pisemna odpowiedź na Reklamację wysłana będzie drogą listowną na adres Uczestnika Akcji podany w Reklamacji.
  § 5
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.szalzakupow.fleszstyle.pl.  

Regulamin

 • Postanowienia ogólne

  Czytaj więcej zamknij

  1.  Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  2.   Definicje:
  a) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna, bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
  b) Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.
  c) Sprzedawca- DEICHMANN OBUWIE sp. z o.o. z/s ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS   0000078170.
  d) Sklep internetowy– prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest w domenie:  http://www.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                e) Towar- produkt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego
  f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową
  3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  4. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez stronę internetową (http://www.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html)
  5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim
  6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
  7. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  8. Zamówienia realizowane będą jedynie na adres znajdujący się na terenie Polski.

 • Warunki składania zamówień i zawarcie umowy

  Czytaj więcej zamknij

  1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
  2. Minimalna wartość zamówienia wynosi 49 zł brutto (czterdzieści dziewięć złotych). Zamówienie o wartości niższej niż 49 zł brutto nie zostanie zrealizowane. 
  3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem kwota, na którą Klient dokonuje zamówień nie może przekroczyć 1 500 PLN (tysiąc pięćset złotych). Jeśli suma nieuiszczonych u Sprzedawcy zobowiązań osiągnie wartość 1 500 PLN, Klient nie możne dokonywać kolejnych zamówień do momentu uregulowania tej należności. 
  4. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.                                                                                                                                                                                                                                                            5. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urzadzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do dokonania zakupów w sklepie internetowym wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
  6. Klient składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia   w systemie on-line. Niezbędne jest podanie nazwiska i imienia, adresu oraz adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz potwierdzenie realizacji zamówienia.
  7. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie klikając ikonę „wyślij zamówienie”.
  8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-maila, który potwierdza otrzymanie zamówienia i wykazuje jego poszczególne pozycje (potwierdzenie otrzymania zamówienia).
  9. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
  10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia
  11.   W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie  tylko w części czy rezygnuje z zamówienia.
  12. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia i otrzymaniu zapłaty (otrzymanie zapłaty nie jest wymagane jedynie w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem) Sprzedawca rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „zamówienia“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

 • Formy płatności

  Czytaj więcej zamknij

  1. Za zakupy w Sklepie internetowym Klient może zapłacić w następujący sposób:
  a) przelewem za pośrednictwem usługi płatności Sofortbanking
  b) kartą kredytową następujących operatorów Visa i Mastercard,
  c) za pobraniem, ta forma płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 3,15 zł.
  - przy wyborze dostawy przesyłką kurierską - płatność należnej kwoty należy uiścić gotówką przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki.
  - przy wyborze dostawy do paczkomatów – płatność należnej kwoty następuję w momencie odbioru Towaru w paczkomacie przy pomocy karty płatniczej.

 • Realizacja zamówienia

  Czytaj więcej zamknij

  1.  Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu Deichmann on-line. Korekty można dokonać wysyłając e-mail na adres sklep-online@deichmann.com lub kontaktując się z bezpłatną infolinią 800 / 200 202. (pn.- sb. 10.00-18.00). Dokonując korekty Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.
  2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 48 godzin licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 7 dni. W przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć.
  3. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących Konsumentami jest paragon.
  4. Dowodem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT. 
  5. Na życzenie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić pod bezpłatnym numerem infolinii  800 200 202. (pn.- sb. 10.00-18.00).

 • Sposób dostawy Towaru

  Czytaj więcej zamknij

  1. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta bezpłatnie przez firmę kurierską UPS lub za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost.
  2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z bezpłatną infolinią 800 200 202. (pn.- sb. 10.00-18.00) w celu wyjaśnienia sprawy.
  3. Po odebraniu przesyłki w Paczkomacie Inpost należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, należy złożyć reklamację kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

 • Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

  Czytaj więcej zamknij

  1. Klient zobowiązany jest stosować się do załączonych do Towaru zasad pielęgnacji i użytkowania.
  2. Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych   w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141 poz. 1176).
  3. Względem Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem
  i rozpatrzy jego reklamację zgodnie z punktem 2.
  5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umowa Klient może złożyć reklamację w dowolnym sklepie sieci Sprzedawcy. Aby znaleźć sklep w najbliższej  okolicy należy skorzystać z wyszukiwarki sklepów, dostępnej na stronie www.deichmann.com lub wysłać na swój koszt  reklamowany Towar na adres: ProLogis Park Wrocław III / DC4, sklep online, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław.
  6. Przesyłki nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
  7. Klient wysyłajacy reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży - najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT. Gotowy formularz reklamacyjny do wypełnienia Klient może otrzymać na wskazany adres e-mail kontaktując się z bezpłatną infolinią 800 200 202. (pn.- sb. 10.00-18.00).
  8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skorzystać z bezpłatnych usług infolinii 800 200 202. (pn.- sb. 10.00-18.00).

 • Odstąpienie od umowy

  Czytaj więcej zamknij

  1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz.271 ze zm.), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i złożone Sprzedającemu w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia Towaru.
  2.  W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostarczany wraz z Towarem.                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Zwrot Towaru w oznaczonym wyżej trybie możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy Towar zostanie dostarczony wraz dowodem zakupu – oryginałem lub kopią paragonu lub faktury lub innym niebudzącym wątpliwości dowodem zakupu.
  5. Zwracany Towar Klient może bezpłatnie oddać w każdym ze sklepów należących do sieci Sprzedawcy, okazując załączony do przesyłki formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz służy w tym wypadku wyłącznie do pokwitowania przez Klienta odbioru gotówki za Towar zwrócony w sklepie.
  6. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt do magazynu na adres: ProLogis Park Wrocław III / DC4, sklep online, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
  7. Do zwracanego do magazynu Towaru należy dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może również złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia. W przypadku gdy płatność za Towar nastąpiła za zaliczeniem Klient dodatkowo zobowiązany jest podać numer konta bankowego na który nastąpi zwrot należności za zwracany Towar oraz dane właściciela konta (imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania), jeżeli właścicielem konta jest inna osoba niż składająca zamówienie.
  8. W przypadku uznania odstąpienia od umowy za skuteczne Sprzedawca wysyła Klientowi kwotę stanowiącą cenę obuwia maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego wszelkie niezbędne informacje pozwalające na dokonanie zwrotu należności.
  9. Zwrot należności nastąpi w takiej formie w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe, lub na kartę . W przypadku zakupu za pobraniem na wskazane przez Klienta konto.
  10. Przesyłki nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
   

 • Ochrona danych osobowych

  Czytaj więcej zamknij

  1. Sprzedawca informuje, iż ochrona danych osobowych, takich jak imię, adres e-mail, dane bankowe, hasło i numer telefonu jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, stąd gwarantuje on poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
  2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
  4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
  5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
  6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
  7. Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

 • Prawa autorskie i pokrewne

  Czytaj więcej zamknij

  Wszelkie treści zamieszczane na Stronie internetowej Sprzedawcy, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i video są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
  Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
  Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Deichmann jest zabronione.
  Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

 • Wyłączenie odpowiedzialności

  Czytaj więcej zamknij

  1. Na Stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
  2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Sprzedawca nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze Strony internetowej.

 • Postanowienia końcowe

  Czytaj więcej zamknij

  1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
  2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
  4. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dostępny tutaj: http://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/faq.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Szczegółowe informacje udzielane są również poprzez kontakt z bezpłatną infolinią 800 200 202. (pn.- sb. 10.00-18.00).

Ochrona danych

 • Ochrona danych osobowych

  Czytaj więcej zamknij

  Na Państwa życzenie wysyłamy Państwu informacje o naszych produktach i usługach lub też zwracamy Państwa uwagę na naszą ofertę. Wiąże się to z koniecznością przekazania nam Państwa danych osobowych.


  Deichmann gwarantuje poufne traktowanie wszystkich zgromadzonych danych osobowych zarejestrowanych użytkowników.  Dane osobowe są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę Deichmann jedynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  Deichmann stosuje techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed manipulacją, utratą, uszkodzeniem lub dostępem do nich nieuprawnionych osób. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane i dostosowywane do aktualnego stanu techniki.


  Deichmann respektuje Państwa prywatność. Nasze przedsiębiorstwo zbiera, zachowuje i korzysta z danych osobowych tylko w prawnie ustalonych ramach. Wykorzystujemy Państwa dane jedynie za Państwa zgodą w celu wspierania i rozwoju naszych relacji z Państwem tj.  aby mogli Państwo otrzymywać od nas informacje o naszych produktach, usługach i o naszej firmie.

  Tylko Państwo decydują o tym w jakim zakresie i czy w ogóle podać nam swoje dane osobowe. Mogą się  Państwo od nas dowiedzieć, które Państwa dane osobowe są w naszym posiadaniu. Mogą je Państwo poprawić zmienić lub usunąć. Jeśli nie będą już Państwo zainteresowani otrzymywaniem od nas informacji handlowych, mogą Państwo za pomocą naszej strony internetowej wypisać się z listy newslettera. W tym celu wystarczy  wystarczy zalogować się do swojego konta i w miejscu „Twój serwis e-mail firmy Deichmann” kliknąć link „Zrezygnuj z newslettera” a następnie wybrać przycisk „ok”.


  Informacje o firmie:

  Deichmann-Obuwie Sp. z. o.o.
  ul. Legnicka 51-53
  54-203 Wrocław

  tel.: +48-71-3901427
  fax.: +48-71-3901443
  e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com
  Nr KRS: 0000078170
  NIP: PL 665-18-15-893

   

Serwis e-mail