Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 16.01.2023

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEICHMANN
 I. Postanowienia ogólne
Klienci korzystający z serwisu internetowego pod adresem https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html oraz https://m.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html zobowiązani są do postępowania zgodnie
 z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad. Administratorem
 serwisu jest spółka Deichmann-Obuwie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 we Wrocławiu, adres: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078170, kapitale zakładowym 10 000 000 zł, posiadająca NIP 665 18 15 893 (dalej zwana „Spółką”), z którą użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com.
 Niniejszy Regulamin stanowi treść umowy pomiędzy Klientem (według definicji zawartej
 poniżej) a Spółką dotyczącej warunków korzystania ze Sklepu internetowego Deichmann
 oraz dokonywania zakupu towarów za jego pośrednictwem.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Deichmann.
 2. Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.
Sprzedawca - Deichmann-Obuwie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu, adres: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078170. telefon 071/3901427, faks 071/3901443, e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com.

Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla
 Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i dokonać
 ich zakupu poprzez prowadzone przez Sprzedawcę Konto oraz otrzymywać Newsletter.
 Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym:
 https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html. Dla urządzeń mobilnych dostępna
 jest wersja mobilna Sklepu internetowego pod adresem
 https://m.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółka cywilna, spółki osobowe) korzystająca ze Sklepu internetowego.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z
 jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach, konkursach i innych akcjach marketingowych.
Towar – rzecz ruchoma obejmująca obuwie oraz inny asortyment udostępniony przez
 Sprzedawcę w Sklepie internetowym.

Infolinia – centrum obsługi telefonicznej Klienta, dostępne pod numerem telefonu
 zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego
 Klient może uzyskać od Sprzedawcy informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego i realizacji zamówienia, sposobie odstąpienia od umowy oraz procedurze reklamacyjnej. Infolinia jest czynna w godzinach ustalonych przez Sprzedawcę z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.). Połączenie z Infolinią jest bezpłatne.

Dzień roboczy – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
 dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
 (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

Program Deichmann Plus – program organizowany przez Sprzedawcę, którego uczestnicy są wyłącznie konsumentami dokonującymi zakupów w sieci sklepów Deichmann oraz w Sklepie
 internetowym, a także osobami zainteresowanymi zapoznaniem się z aktualna ofertą handlową i promocjami obowiązującymi w tych sklepach.

 3. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 4. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
 5. Zamówienia realizowane będą jedynie na adres znajdujący się na terenie Polski.
 6. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 7. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta
 usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
 drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.

 II. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja.
 1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta Konta w Sklepie internetowym. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, płeć, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, opcjonalnie datę urodzenia. W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzony jest o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login. Klient zakładając Konto może równocześnie przystąpić do Programu Deichmann Plus. Przy dokonaniu Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie. Klient dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu.
 2. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane.
 3. Zamówienia w Sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez jego stronę internetową.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
 a) wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku;
 b) wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
 c) wskazania adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta;
 d) wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.
 5. Minimalna wartość zamówienia wynosi 49 złotych brutto (czterdzieści dziewięć złotych).
 Zamówienie o wartości niższej niż 49 złotych brutto nie zostanie przyjęte i nie będzie realizowane.

 6. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 8. Sprzedaż Towarów w Sklepie internetowym może odbywać się w ramach promocji. Zasady promocji określone są w odrębnym regulaminie. Szczególne promocje obowiązują dla uczestników Programu Deichmann Plus. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 9. Kwota, na którą Klient dokonuje zamówień nie może przekroczyć 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych). Jeśli suma nieuiszczonych u Sprzedawcy zobowiązań osiągnie wartość 1 500 złotych, Klient nie może dokonywać kolejnych zamówień do momentu w jakim kwota nieuiszczonych zobowiązań będzie przekraczać kwotę 1500 złotych. Maksymalna ilość Towarów w jednym zamówieniu nie może przekraczać 7.
 10. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 11. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 12. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam i zapłacę” i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia.
 13. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu. Klient wraz z powiadomieniem otrzymuje jako załącznik w formie pliku pdf treść Regulaminu.
 14. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.
 15. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.
 16. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
 17. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 7 dni roboczych.
 18. Potwierdzeniem dokonania zakupu w przypadku Konsumentów jest paragon. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić Infolinii.
 19. Potwierdzeniem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT.
 III. Sposób i termin zapłaty.
 1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności wyłącznie w następujący sposób:
 a) w drodze płatności elektronicznej za pośrednictwem upoważnionych operatorów, zgodnie z
 informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego

 b) za pobraniem.
 2. W przypadku dokonania wyboru przez Klienta sposobu zapłaty „za pobraniem” zobowiązany jest on do poniesienia dodatkowej opłaty. Jej wysokość wskazana jest w trakcie składania zamówienia podczas wyboru tej formy płatności oraz na stronie  https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/faq.html#DostawaZwroty
 3. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
 4. Zapłata za zakupione w Sklepie internetowym Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej następuje w momencie składania zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem zapłata za zakupiony Towar następuje:
 a. przy wyborze dostawy Towaru przesyłką kurierską - w momencie dostarczenia przez kuriera przesyłki z zakupionym Towarem, któremu należy uiścić należną cenę za zakupione Towary wraz z dodatkową opłatą za pobranie;
 b. przy wyborze dostawy do paczkomatów – w momencie odbioru Towaru w paczkomacie poprzez uiszczenie należnej ceny za zakupione Towary wraz z opłatą dodatkową za pobranie.
 IV. Sposób dostawy Towaru/Miejsce spełnienia świadczenia.
 1. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta bezpłatnie zarówno przez firmę kurierską
 jak i za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost.

 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie, w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Infolinią w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Klient zobowiązany jest po odebraniu przesyłki w paczkomacie InPost sprawdzić, czy opakowanie, w którym znajduje się zakupiony Towar nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zakupiony Towar został uszkodzony, należy złożyć reklamację kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.
 4. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.
 V. Odpowiedzialność za Towar. Procedura reklamacyjna.
1. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego.
2. Towar kupiony w Sklepie Internetowym jest objęty 2-letnią rękojmią/odpowiedzialnością za zgodność towaru z umową. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumentów za sprzedany Towar określają przepisy prawa: w przypadku produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku - art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja produktu na podstawie rękojmi); a w przypadku produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku - art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta (uprawnienia w przypadku braku zgodności towaru z umową).
3. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Sprzedawca.
4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru (braku zgodności Towaru z umową) Klient może złożyć reklamację w dowolnym sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Lista sklepów, w których można złożyć reklamację znajduje się na stronie https://stores.deichmann.com/pl-pl/
5. Klient składając reklamację w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy powinien co najmniej podać informacje: rodzaj stwierdzonej wady (rodzaj braku zgodności Towaru z umową), żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, dane kontaktowe Klienta składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę.
6. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany Towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup.
7. Reklamacja może zostać również wysłana Deichmann – Obuwie Sp. z o.o. we Wrocławiu, na adres do doręczeń: ProLogis Park Wrocław III / DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610  
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę będzie niemożliwe.
9. Klient składając reklamację może posłużyć się formularzem reklamacyjnym Sprzedawcy. Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe. Formularz reklamacyjny Klient może otrzymać za pośrednictwem Infolinii na adres swojej poczty elektronicznej lub w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym zamierza złożyć reklamację
10. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Sprzedawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Klientowi zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w reklamacji.
11. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad pielęgnacji i użytkowania.
12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skorzystać z usług Infolinii.
 VI. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 30 dni od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu.
 3. Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży.
 Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia,
 wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.

 4. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które zostało mu dostarczone wraz z zakupionym Towarem. Konsument może również za pośrednictwem Infolinii otrzymać na adres swojej poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny również na stronach  https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/faq.html#DostawaZwroty oraz https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą,
 mailem do Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. adres do doręczeń: Prologis Park Wrocław
 III/DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław, tel. 71 3901420, numer
 faksu 71 3901443, e-mail: sklep-online@deichmann.com. Oświadczenie o odstąpieniu może
 zostać także złożone w każdym sklepie stacjonarnym sieci Deichmann na terenie całego kraju. Lista sklepów znajduje się na stronie https://stores.deichmann.com/pl-pl/

 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłanie do magazynu na adres: ProLogis Park Wrocław III / DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław lub przekazanie towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy, aby przed jego upływem odesłać zakupiony Towar. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.
 8. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.
 VII. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego.
 2. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie:
 a) wysyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, wymaga dodatkowego zarejestrowania się w formularzu „Zamów Newsletter”. Klienci, którzy nie posiadają Konta mogą zarejestrować się poprzez wypełnienia formularza danych “Newsletter” na podstronie „Newsletter” podając następujące dane: imię nazwisko, płeć, adres poczty elektronicznej. Podanie danych zaznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe.
 Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczeniu pola „Rezygnuję z Newslettera” na podstronie „Moje konto” lub w każdym wysłanym przez Sprzedawcę Newsletterze;
 b) prowadzenia Konta – wymaga założenia Konta na zasadach określonych w pkt. II.1 Regulaminu. Klient może zrezygnować w usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na zaznaczeniu pola „Usuń” w podstronie „Moje Konto”. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.
 3. Klienci biorący udział w Programie Deichmann Plus przez okres udziału w tym programie uzyskają w ramach Konta dostęp do dodatkowych opcji: „Moje Plusy” i „Moje Kupony Rabatowe”.
 4. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: Deichmann- Obuwie Sp. z o.o. adres do doręczeń: Prologis Park Wrocław III/DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław, faksem na numer 71 3901443 lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: sklep-online@deichmann.com. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres
 na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 5. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta lub wysyłanie Newslettera) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą, faksem, e- mailem do Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. adres do doręczeń: Prologis Park Wrocław III/DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław, tel. 71. 3901420 numer faksu 71 3901443, e-mail: sklep-online@deichmann.com.
 Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się na stronach  https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/faq.html#DostawaZwroty  oraz https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ma on prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w pkt. VII.2 Regulaminu.

 6. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.
 VIII. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., ul. Lotnicza 12,
 54-155 Wrocław, e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com (zwana dalej Spółką).
 W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: Administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@deichmann.com.

 2. Spółka gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie
 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych, a więc
 w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych Usług Elektronicznych, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy,
 tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody,
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez Klienta numer telefonu). Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

 4. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu
 wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane
 dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. Prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody
 w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.
 8. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem:
 https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/dataprotection.html
 IX. Prawa autorskie i pokrewne
 1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim.
 2. Sprzedawca jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 3. Sprzedawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu Internetowego jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie wysyłania Newslettera oraz prowadzenia Konta.
 4. Klient nie może bez zgody Sprzedawcy lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu internetowego dla celów komercyjnych.
 5. Logo i nazwy Deichmann oraz znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej Sklepu
 Internetowego są prawnie chronione.

 6. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na
 drodze cywilnej lub karnej.

 X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania
 reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 a) Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 b) Konsument ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
 c) Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
 Konsumentem, a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl
 XI. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść
 Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą
 a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

 6. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dostępny tutaj: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/faq.html. Szczegółowe informacje udzielane są również poprzez kontakt z Infolinią.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html. O zmianie Regulaminu Klienci Sklepu internetowego zostaną powiadomieni komunikatem, do którego dołączona zostanie nowa treść Regulaminu. Komunikat zostanie wysłany do Klientów na adres ich poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie Regulaminu. Każdy z Klientów, który nie zgadza się na zmianę treści zapisów Regulaminu może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 16. stycznia 2023 r.

 

 

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 03.09.2019

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEICHMANN
I. Postanowienia ogólne
Klienci korzystający z serwisu internetowego pod adresem https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html oraz https://m.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html zobowiązani są do postępowania zgodnie
z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad. Administratorem
serwisu jest spółka Deichmann-Obuwie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu, adres: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078170, kapitale zakładowym 10 000 000 zł, posiadająca NIP 665 18 15 893 (dalej zwana „Spółką”), z którą użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com.
Niniejszy Regulamin stanowi treść umowy pomiędzy Klientem (według definicji zawartej
poniżej) a Spółką dotyczącej warunków korzystania ze Sklepu internetowego Deichmann
oraz dokonywania zakupu towarów za jego pośrednictwem.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Deichmann.
2. Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.
Sprzedawca - Deichmann-Obuwie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu, adres: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078170. telefon 071/3901427, faks 071/3901443, e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com.
Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla
Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i dokonać
ich zakupu poprzez prowadzone przez Sprzedawcę Konto oraz otrzymywać Newsletter.
Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html. Dla urządzeń mobilnych dostępna
jest wersja mobilna Sklepu internetowego pod adresem
https://m.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółka cywilna, spółki osobowe) korzystająca ze Sklepu internetowego.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z
jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach, konkursach i innych akcjach marketingowych.
Towar – rzecz ruchoma obejmująca obuwie oraz inny asortyment udostępniony przez
Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
Infolinia – centrum obsługi telefonicznej Klienta, dostępne pod numerem telefonu
zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego
Klient może uzyskać od Sprzedawcy informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego i realizacji zamówienia, sposobie odstąpienia od umowy oraz procedurze reklamacyjnej. Infolinia jest czynna w godzinach ustalonych przez Sprzedawcę z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.). Połączenie z Infolinią jest bezpłatne.
Dzień roboczy – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).
Program Deichmann Plus – program organizowany przez Sprzedawcę, którego uczestnicy są wyłącznie konsumentami dokonującymi zakupów w sieci sklepów Deichmann oraz w Sklepie
internetowym, a także osobami zainteresowanymi zapoznaniem się z aktualna ofertą handlową i promocjami obowiązującymi w tych sklepach.
3. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
4. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
5. Zamówienia realizowane będą jedynie na adres znajdujący się na terenie Polski.
6. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
7. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta
usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.
II. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja.
1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta Konta w Sklepie internetowym. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, płeć, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, opcjonalnie datę urodzenia. W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzony jest o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login. Klient zakładając Konto może równocześnie przystąpić do Programu Deichmann Plus. Przy dokonaniu Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie. Klient dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu.
2. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym. Klient po  zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane.
3. Zamówienia w Sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez jego stronę internetową.
4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
a) wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku;
b) wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
c) wskazania adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta;
d) wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.
5. Minimalna wartość zamówienia wynosi 49 złotych brutto (czterdzieści dziewięć złotych).
Zamówienie o wartości niższej niż 49 złotych brutto nie zostanie przyjęte i nie będzie realizowane.
6. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
8. Sprzedaż Towarów w Sklepie internetowym może odbywać się w ramach promocji. Zasady promocji określone są w odrębnym regulaminie. Szczególne promocje obowiązują dla uczestników Programu Deichmann Plus. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
9. Kwota, na którą Klient dokonuje zamówień nie może przekroczyć 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych). Jeśli suma nieuiszczonych u Sprzedawcy zobowiązań osiągnie wartość 1 500 złotych, Klient nie może dokonywać kolejnych zamówień do momentu w jakim kwota nieuiszczonych zobowiązań będzie przekraczać kwotę 1500 złotych. Maksymalna ilość Towarów w jednym zamówieniu nie może przekraczać 7.
10. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
11. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
12. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam i zapłacę” i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia.
13. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu. Klient wraz z powiadomieniem otrzymuje jako załącznik w formie pliku pdf treść Regulaminu.
14. W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.
15. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.
16. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
17. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 7 dni roboczych.
18. Potwierdzeniem dokonania zakupu w przypadku Konsumentów jest paragon. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić Infolinii.
19. Potwierdzeniem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT.
III. Sposób i termin zapłaty.
1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności wyłącznie w następujący sposób:
a) w drodze płatności elektronicznej za pośrednictwem upoważnionych operatorów, zgodnie z
informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego
b) za pobraniem.
2. W przypadku dokonania wyboru przez Klienta sposobu zapłaty „za pobraniem” zobowiązany jest on do poniesienia dodatkowej opłaty. Jej wysokość wskazana jest w trakcie składania zamówienia podczas wyboru tej formy płatności.
3. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
4. Zapłata za zakupione w Sklepie internetowym Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej następuje w momencie składania zamówienia.
5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem zapłata za zakupiony Towar następuje:
a. przy wyborze dostawy Towaru przesyłką kurierską - w momencie dostarczenia przez kuriera przesyłki z zakupionym Towarem, któremu należy uiścić należną cenę za zakupione Towary wraz z dodatkową opłatą za pobranie;
b. przy wyborze dostawy do paczkomatów – w momencie odbioru Towaru w paczkomacie poprzez uiszczenie należnej ceny za zakupione Towary wraz z opłatą dodatkową za pobranie.
IV. Sposób dostawy Towaru/Miejsce spełnienia świadczenia.
1. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta bezpłatnie zarówno przez firmę kurierską
jak i za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Infolinią w celu wyjaśnienia sprawy.
3. Klient zobowiązany jest po odebraniu przesyłki w paczkomacie InPost sprawdzić, czy opakowanie, w którym znajduje się zakupiony Towar nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zakupiony Towar został uszkodzony, należy złożyć reklamację kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.
4. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.
V. Odpowiedzialność za Towar. Procedura reklamacyjna.
1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).
3. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym. Na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym nie jest również
udzielana gwarancja przez ich producentów.
4. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.
5. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może złożyć reklamację w dowolnym sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Lista sklepów, w których można złożyć reklamację znajduje się na stronie https://stores.deichmann.com/pl-pl/.
Aby znaleźć sklep w najbliższej okolicy można skorzystać z wyszukiwarki sklepów, dostępnej na stronie https://stores.deichmann.com/pl-pl/. Reklamacja może zostać również wysłana na adres: Deichmann – Obuwie Sp. z o.o. we Wrocławiu, adres do doręczeń:
ProLogis Park Wrocław III / DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610
Wrocław.
6. Klient składając reklamację w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy powinien co najmniej podać informacje: rodzaj stwierdzonej wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sposób powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji, dane kontaktowe Klienta składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę.
7. Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania albo adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy,
bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób
ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
8. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić
dowód potwierdzający jego zakup.
9. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w
terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.
10. Klient składając reklamację może posłużyć się formularzem reklamacyjnym Sprzedawcy.
Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe. Formularz reklamacyjny Klient może otrzymać za pośrednictwem Infolinii na adres swojej poczty elektronicznej lub w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym zamierza złożyć reklamację.
11. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad pielęgnacji i żytkowania.
12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skorzystać z usług Infolinii.
VI. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 30 dni od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu.
3. Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży.
Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia,
wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.
4. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które zostało mu dostarczone wraz z zakupionym Towarem. Konsument może również za pośrednictwem Infolinii otrzymać na adres swojej poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny również na stronie https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą,
faksem, mailem do Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. adres do doręczeń: Prologis Park Wrocław
III/DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław, tel. 71 3901420, numer
faksu 71 3901443, e-mail: sklep-online@deichmann.com. Oświadczenie o odstąpieniu może
zostać także złożone w każdym sklepie stacjonarnym sieci Deichmann na terenie całego kraju. Lista sklepów znajduje się na stronie https://stores.deichmann.com/pl-pl/
6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłanie do magazynu na adres: ProLogis Park Wrocław III / DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław lub przekazanie towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy aby przed jego upływem odesłać zakupiony Towar. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.
8. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.
VII. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego.
2. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie:
a) wysyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, wymaga dodatkowego zarejestrowania się w formularzu „Zamów Newsletter”. Klienci, którzy nie posiadają Konta mogą zarejestrować się poprzez wypełnienia formularza danych “Newsletter” na podstronie „Newsletter” podając następujące dane: imię nazwisko, płeć, adres poczty elektronicznej. Podanie danych zaznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe.
Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczeniu pola „Rezygnuję z Newslettera” na podstronie „Moje konto” lub w każdym wysłanym przez Sprzedawcę Newsletterze;
b) prowadzenia Konta – wymaga założenia Konta na zasadach określonych w pkt. II.1 Regulaminu. Klient może zrezygnować w usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na zaznaczeniu pola „Usuń” w podstronie „Moje Konto”. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.
3. Klienci biorący udział w Programie Deichmann Plus przez okres udziału w tym programie uzyskają w ramach Konta dostęp do dodatkowych opcji: „Moje Plusy” i „Moje Kupony Rabatowe”.
4. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: Deichmann- Obuwie Sp. z o.o. adres do doręczeń: Prologis Park Wrocław III/DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław, faksem na numer 71 3901443 lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: sklep-online@deichmann.com. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres
na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za  pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta lub wysyłanie Newslettera) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą, faksem, e- mailem do Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. adres do doręczeń: Prologis Park Wrocław III/DC4, sklep online Deichmann, ul. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław, tel. 71. 3901420 numer faksu 71 3901443, e-mail: sklep-online@deichmann.com.
Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się na stronie https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ma on prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w pkt. VII.2 Regulaminu.
6. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.
VIII. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., ul. Lotnicza 12,
54-155 Wrocław, e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com (zwana dalej Spółką).
W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: Administratora  z dopiskiem  Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@deichmann.com.
2. Spółka gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych, a więc
w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych Usług Elektronicznych, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy,
tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez Klienta numer telefonu). Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
4. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu
wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane
dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. Prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.
8. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem:
https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/dataprotection.html
IX. Prawa autorskie i pokrewne
1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim.
2. Sprzedawca jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
3. Sprzedawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu Internetowego jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie wysyłania Newslettera oraz prowadzenia Konta.
4. Klient nie może bez zgody Sprzedawcy lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu internetowego dla celów komercyjnych.
5. Logo i nazwy Deichmann oraz znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej Sklepu
Internetowego są prawnie chronione.
6. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na
drodze cywilnej lub karnej.
X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
b) Konsument ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
c) Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Konsumentem, a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść
Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
3. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą
a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
6. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dostępny tutaj: https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/faq.html. Szczegółowe informacje udzielane
są również poprzez kontakt z Infolinią.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html. O zmianie Regulaminu Klienci Sklepu internetowego zostaną powiadomieni komunikatem, do którego dołączona zostanie nowa treść Regulaminu. Komunikat zostanie wysłany do Klientów na adres ich poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie Regulaminu. Każdy z Klientów, który nie zgadza się na zmianę treści zapisów Regulaminu może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w
życie nowych zapisów Regulaminu.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 03. września 2019 r.

 

Regulamin programu Deichmann PLUS

Regulamin Programu Deichmann Plus (obowiązuje od 13.12.2022.)

Regulamin Programu Deichmann Plus (obowiązuje od 13.12.2022.)
I.     Postanowienia ogólne
1. Program Deichmann Plus jest programem lojalnościowym, skierowanym do osób dokonujących zakupów w sieci sklepów Deichmann (w tym w sklepie internetowym), zainteresowanych aktualną ofertą handlową i promocjami obowiązującymi w tych sklepach.
 2. Program jest skierowany wyłącznie do konsumentów.

II.     Definicje pojęć użytych w Regulaminie
Organizator – Deichmann–Obuwie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, numer KRS: 0000078170, telefon: 800 200 202, e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com.
Program – Program Deichmann Plus o charakterze lojalnościowo-marketingowym, prowadzony przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Akcja Promocyjna – prowadzona przez Organizatora akcja polegająca na obniżeniu przez określony, zamknięty okres cen na wybrane towary lub usługi we wszystkich Sklepach Deichmann i/lub w Sklepie Internetowym.
Infolinia - centrum obsługi telefonicznej Uczestników, dostępne pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej deichmann.com.
Karta Deichmann Plus – karta w formie plastikowej lub wirtualnej  przypisana do Konta Plus Uczestnika.
Konto Plus – konto elektroniczne prowadzone przez Organizatora dla Uczestnika, zawierające dane Uczestnika, informacje (potwierdzenia) o zawartych umowach sprzedaży, transakcjach zwrotu i wymiany artykułów, przydzielonych kuponach rabatowych.
Przecena – trwałe obniżenie przez Organizatora cen na wybrane towary; w ramach Przeceny nie mieszczą się Akcje Promocyjne, obniżki cen towarów wynikające z wydanych przez Organizatora kuponów rabatowych i kodów rabatowych, wyprzedaże ostatnich par lub artykułów kupowanych w zestawie, w którym obniżeniu ulega cena jednego z nich.
Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
Sklep Deichmann - sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista wszystkich sklepów sieci Deichmann znajduje się na stronie https://stores.deichmann.com/pl-pl/index.html
Sklep Internetowy - prowadzony przez Organizatora serwis sprzedaży on-line, dostępny pod adresem: www.deichmann.com
Uczestnik – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zarejestrowała się do Programu.

III. Zasady przystąpienia do Programu
1.     Przystąpić do Programu może wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹  kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Aby przystąpić do Programu należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Regulamin Sklepu Internetowego, a także dokonać jednej z następujących czynności:
a)    Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na  stronie internetowej Organizatora pod adresem www.deichmann-plus.pl
b)     wyrazić wolę przystąpienia do Programu poprzez akceptację odpowiedniego pola (checkbox) w trakcie zakładania konta w Sklepie Internetowym.
 c)     wyrazić wolę przystąpienia do Programu poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej dla osób posiadających już konto w Sklepie Internetowym.
3.     Program ma charakter lojalnościowo-marketingowy, gdzie Organizator przyznaje Uczestnikom specjalne korzyści (profity), niedostępne dla innych konsumentów. W związku z powyższym udział w Programie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingowe, w tym w celu przesyłania Uczestnikom informacji marketingowych na ich adres e-mail lub numer telefonu.
4.     Osoba przystępująca do Programu otrzyma w formie e-maila link, który należy potwierdzić, aby zakończyć proces rejestracji do Programu. Z momentem potwierdzenia rejestracji w Programie za pomocą przesłanego linka, staje się ona jego Uczestnikiem.
5.     Osoba przystępująca do Programu jest zobowiązana podać swoje prawdziwe i aktualne dane. Podany numer telefonu komórkowego musi należeć do operatora krajowego tj. świadczącego usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.     Uczestnik zobowiązany jest aktualizować swoje dane podane przy przystąpieniu do Programu. Aktualizacja danych może odbyć się w Sklepie Deichmann  lub poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią, jak również poprzez aktualizację danych na Koncie Plus (zakładka „Moje dane”).  
7.    Osoba, która została wykluczona z udziału w Programie z powodu postępowania niezgodnie z postanowieniami Regulaminu nie może ponownie brać udziału w Programie.
8.    Udział w Programie  jest dobrowolny.
9.    Uczestnik przystępując do Programu jednocześnie zakłada konto w Sklepie Internetowym.
IV. Karta Deichmann Plus
1.    Uczestnicy Programu mogą posiadać plastikową Kartę Deichmann Plus z przypisanym do niej indywidualnym numerem lub posiadać wirtualną kartę.
2.    Uczestnik jest zobowiązany przedłożyć pracownikowi Sklepu Deichmann Kartę Deichmann Plus lub zobowiązany jest podać dane identyfikujące jego Konto Plus przy każdym dokonywanym zakupie towaru lub przeprowadzaniu innych operacji (zgłaszaniu reklamacji, zwrocie towaru).
3.     Uczestnik ma prawo posługiwać się wyłącznie swoją Kartą Deichmann Plus.
4.     Uczestnik ma prawo posiadać tylko jedną Kartę Deichmann Plus.
5.     Karta Deichmann Plus stanowi własność Organizatora. Po zakończeniu udziału Uczestnika w Programie powinien on ją zwrócić Organizatorowi.
V. Korzyści (profity) z tytułu udziału w Programie
1.     Korzyści (profity) z tytułu udziału w Programie mogą być uzależnione od aktywności Uczestnika, związanej z częstotliwością i rodzajem dokonywanych przez niego zakupów towarów w Sklepach Deichmann oraz w Sklepie Internetowym.
2.     Każdemu Uczestnikowi zapisywane są na jego Koncie Plus informacje dotyczące dokonywanych przez niego zakupów, udzielonych kuponów rabatowych, korzyści wynikających z udziału w Programie, reklamacji, zwrotów towarów lub innych operacji wynikających z zawartych umów zakupu towarów przeprowadzonych w Sklepach Deichmann lub w Sklepie Internetowym. Uczestnik ma dostęp do informacji zawartych na jego Koncie Plus wyłącznie za pośrednictwem konta w Sklepie Internetowym.
3.     Warunkiem zapisania na Koncie Plus dokonanych zakupów, zwrotów lub reklamacji, o których mowa w pkt. V.2 Regulaminu jest okazanie karty Deichmann PLUS przy dokonywaniu w/w transakcji w sklepie stacjonarnym lub podanie danych niezbędnych do identyfikacji  Konta Plus. W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym transakcje są rejestrowane automatycznie po zintegrowaniu konta w Sklepie Internetowym z Kontem Plus.  
4.     Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikowi zostają przyznane określone korzyści (profity):
a)     brak konieczności przechowywania paragonów - Uczestnik może posłużyć się Kartą Deichmann Plus jako dowodem potwierdzenia dokonania zakupu towaru przy składaniu w Sklepie Deichmann reklamacji i przy dokonywaniu zwrotów towarów, o ile Uczestnik przy zakupie tego towaru zarejestrował transakcję na Karcie Deichmann Plus (zgodnie z pkt IV.2 Regulaminu);
b)     rabaty i akcje promocyjne – Uczestnik otrzymuje w drodze elektronicznej (e-mail lub sms) przeznaczone wyłącznie dla Uczestników Programu informacje o nowych kolekcjach, przecenach i akcjach promocyjnych, w tym specjalne kupony rabatowe. Profitem jest możliwość wcześniejszego uczestnictwa w wyprzedażach, niższe ceny oraz rabaty większe niż dla pozostałych konsumentów;
c)    PLUS informacje – Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną wgląd w nową kolekcję, a także wskazówki dotyczące mody i porady na temat najnowszych trendów;
d)     gwarancja PLUS - jeśli zakupiony (i zarejestrowany na Karcie Deichmann Plus) przez Uczestnika towar zostanie przeceniony w terminie 30 dni od zakupu, Uczestnik automatycznie otrzyma kupon opiewający na różnicę w cenie. Kupon zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika w terminie 7 dni od przeceny. Kupon może zostać wykorzystany zarówno w Sklepie Deichmann, jak i w Sklepie Internetowym. Jeśli w terminie 30 dni nastąpi druga przecena danego towaru, Uczestnik otrzyma kolejny kupon rabatowy na analogicznych zasadach;  
 e)     dostęp do Konta Plus - poprzez konto w Sklepie Internetowym (po akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego) Uczestnik posiada dostęp w trybie on-line do wszystkich danych zgromadzonych na jego Karcie Deichmann Plus. Uczestnik, który nie połączy swojego dotychczasowego Konta Plus z kontem w Sklepie Internetowym lub usunie swoje konto w Sklepie Internetowym, nadal może korzystać z pozostałych profitów wymienionych w pkt V.4. a)-d) Regulaminu.  
5.     Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Uczestnika tylko jeden raz. Aby skorzystać z kuponu rabatowego przy zakupie w Sklepie Deichmann, należy okazać kupon lub podać nr  kuponu sprzedawcy przy dokonywaniu płatności. Aby skorzystać z kuponu rabatowego przy zakupie w Sklepie Internetowym, należy w rubryce „kod rabatowy” podać numer znajdujący się pod kodem kreskowym na kuponie rabatowym.
6.     Nie jest możliwe łączenie przez Uczestnika korzyści z kilku kuponów rabatowych przy jednym zakupie. Szczegółowe warunki skorzystania z kuponu rabatowego są zawsze na nim określone.
7.    Organizator może wprowadzać inne profity dla Uczestnika z tytułu udziału w Programie, o czym zostanie on poinformowany w formie e- maila lub wiadomości SMS.
VI. Utrata statusu Uczestnika w Programie
1.    Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu należy:
 a)    złożyć pisemne oświadczenie w którymkolwiek ze Sklepów Deichmann lub
 b)    wysłać pisemne oświadczenie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „rezygnacja z Programu” lub
 c)    skontaktować się z Infolinią .
2.    W pisemnym oświadczeniu o rezygnacji należy wskazać: imię, nazwisko, numer uczestnika Deichmann PLUS lub adres e-mail, jednoznaczne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie oraz podpis. Uczestnik zostanie wykreślony z listy osób uczestniczących w Programie w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji.
3. Uczestnik może pozostać w Programie, a jedynie usunąć konto w Sklepie Internetowym. W tym celu należy skontaktować się z infolinią.
4.     Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku:
a) niedopełnienia aktualizacji swoich danych, jeśli powoduje to niemożliwość wykonywania przez Organizatora umowy o uczestnictwo w Programie;
b) postępowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu.
5.     Organizator powiadomi Uczestnika o podjęciu decyzji o jego wykluczeniu z udziału w Programie poprzez wysłanie informacji w formie e-maila. W przypadku Uczestnika, który nie podał swojego e-maila decyzja o wykluczeniu zostanie wysłana do niego w formie SMS.
6.     Uczestnik może złożyć reklamację w związku z wykluczeniem go z udziału w Programie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu.
7.     Uczestnik zostanie wykreślony z listy osób uczestniczących w Programie w terminie 21 dni od daty powiadomienia go o wykluczeniu z Programu, chyba że w terminie złoży reklamację. W takim przypadku wykreślenie z listy osób uczestniczących w Programie nastąpi w terminie 14 dni od daty nieuwzględnienia złożonej reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji Uczestnik będzie mógł dalej uczestniczyć w Programie.
VII. Reklamacje
1.     Reklamacje, mogą̨ być składane przez Uczestnika w formie e-mail na adres: plus-dop@deichmann.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2.     Reklamacja powinna zawierać: imię̨ i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, numer uczestnika Programu, adres e-mail oraz treść żądania i opis okoliczności stanowiących podstawę̨ reklamacji.
3.     Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od daty stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.
4.     Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja.
VIII. Ochrona danych osobowych
1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Deichmann-Obuwie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Lotnicza 12, kod: 54-155) (dalej „Deichmann”);
 2.    W sprawie danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@deichmann.com;
 3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na cele wykonywania warunków Programu (prowadzenie Konta PLUS oraz przesyłanie wiadomości e-mail i/lub wiadomości SMS/MMS zawierających informacje handlowe, w tym informacje o rabatach, promocjach, wyprzedażach, nowych kolekcjach);
 4.    Podstawą przetwarzania danych Uczestników jest zawarta z Deichmann umowa o przystąpienie do Programu.. W każdej chwili można zrezygnować z Programu poprzez dostarczenie Deichmann na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: plus-dop@deichmann.com  pisemnego oświadczenia lub kontakt Infolinią;
 5.    Dane Uczestników powierzane są podmiotom świadczącym dla Deichmann usługi e-mail marketingu i sms marketingu, a także inne usługi niezbędne do prowadzenia Programu – przy czym następuje to wyłącznie do celów realizacji Programu.
 6.    Dane Uczestników przetwarzane będą tak długo, jak Uczestnik będzie zapisany do Programu oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających;
 7.    W każdej chwili Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzane są jego dane. Uczestnik może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na cele marketingowe;
 8.    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby być uczestnikiem Programu.
 10.    Dane Uczestników nie są wykorzystywane przez Deichmann do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych,  które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną Uczestnika lub wywoływać dla niego inne podobne  skutki. Deichmann stosuje natomiast personalizację treści przesyłanych informacji handlowych - w zależności od płci oraz otwieralności wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować przesyłane informacje do preferencji Uczestników. W zasadach Programu mieści się również automatyczne przyznawanie rabatów w zależności od historii zakupów – takie profilowanie jest dozwolone jako niezbędne do wykonania zawartej z Deichmann umowy o przystąpienie do Programu.
 IX. Okres obowiązywania Programu
1.     Czas obowiązywania Programu jest nieokreślony.
2.     Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia obowiązywania Programu.
3.     Organizator powiadomi Uczestników z 3-miesięcznym wyprzedzeniem o zakończeniu obowiązywania Programu w formie e-maila lub wiadomości SMS.
4.     Po zakończeniu trwania Programu Uczestnik ma prawo skorzystać z przyznanych mu wcześniej korzyści (profitów) w postaci kuponów rabatowych przez okres ich ważności.
X. Zmiana Regulaminu
1.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2.     Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html  oraz w siedzibie Organizatora.
3.     O zmianie Regulaminu każdy Uczestnik zostanie powiadomiony komunikatem wysłanym w formie e-maila lub wiadomości SMS, na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie tej zmiany. Każdy Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę treści Regulaminu, może zrezygnować z udziału w Programie.
4.     Zmiany Regulaminu nie naruszają praw Uczestnika, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów.
XI. Postanowienia końcowe
1.    Warunkiem korzystania z tych funkcjonalności Programu, które udostępniane są drogą elektroniczną (Konto Plus) jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów dzięki czemu portal Sklepu Internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do korzystania z funkcjonalności Programu opierających się na wiadomościach e-mail (otrzymywanie kuponów rabatowych, wiadomości o kolekcji oraz o Akcjach Promocyjnych) wymagane jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
2.    W trakcie korzystania z Programu Uczestnik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
3.    Wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z uczestnictwem w Programie Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem Infolinii lub w formie pisemnej na adres jego siedziby.
4.     Dodatkowe informacje na temat różnych aspektów działania Programu znajdują się w FAQ (najczęściej zadawane pytania), dostępnym na stronie https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/faq.html#DeichmannPLUS
5.    Regulamin Programu dostępny jest na stronie https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/agb.html , w siedzibie Organizatora oraz w każdym Sklepie Deichmann.
6.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
XII. Świadczenie przez Organizatora usług drogą elektroniczną w ramach Programu

1. Organizator zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Konta Plus.
2. Zawarcie umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta  Plus wymaga założenia Konta Plus na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z usługi prowadzenia Konta Plus  na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Wraz z utratą statusu Uczestnika Organizator zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta Plus.
4. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące działania Konta Plus oraz świadczonych przez Organizatora usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona poprzez wysłanie jej pocztą na adres: Deichmann – Obuwie Sp. z o.o., ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: plus-dop@deichmann.com.  Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Uczestnik zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie.
5. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta Plus) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres: Deichmann - Obuwie Sp. z o.o., ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: plus-dop@deichmann.com
Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. Na żądanie Uczestnika Organizator zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Konta Plus.
7. Konto Plus może zawierać hiperłącza lub odniesienia do stron internetowych osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści niezgodne z prawem lub inne naruszenia na stronach internetowych lub w aplikacjach osób trzecich, do których odnosi się dane hiperłącze lub odniesienie. Uczestnik korzysta ze stron internetowych lub aplikacji osób trzecich na własne ryzyko, na warunkach i zgodnie z regulaminami właściwymi dla tych stron internetowych/aplikacji.

Załącznik – oświadczenie o odstąpieniu od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną

………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika

Do
Deichmann- Obuwie Sp. z o.o.
Oświadczam, że odstępuję od umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Plus w Programie Deichmann Plus.
 
……………………………
Data i podpis Uczestnika

 

 

 

Regulamin programu Deichmann PLUS

Regulamin Programu Deichmann Plus (obowiązuje od 3.06.2019 r.)

I.     Postanowienia ogólne

1. Program Deichmann Plus jest programem lojalnościowym, skierowanym do osób dokonujących zakupów w sieci sklepów Deichmann (w tym w sklepie internetowym), zainteresowanych aktualną ofertą handlową i promocjami obowiązującymi w tych sklepach..
2. Program jest skierowany wyłącznie do konsumentów.


II.     Definicje pojęć użytych w Regulaminie

Organizator – Deichmann–Obuwie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, numer KRS: 0000078170, telefon:  800 200 202, e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com.

Program – Program Deichmann Plus o charakterze lojalnościowo-marketingowym, prowadzony przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Akcja  Promocyjna  – przeprowadzona przez Organizatora akcja polegająca na obniżeniu przez określony, zamknięty okres czasu cen na wybrane towary lub usługi we wszystkich Sklepach Deichmann i/lub w Sklepie Internetowym.

Infolinia - centrum obsługi telefonicznej Uczestników, dostępne pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej deichmann.com,.

Karta Deichmann Plus – karta plastikowa Deichmann Plus wystawiona przez Organizatora, zawierająca indywidualny numer przypisany Uczestnikowi.

Konto Plus – konto elektroniczne prowadzone przez Organizatora dla Uczestnika, zawierające dane Uczestnika, informacje (potwierdzenia) o zawartych umowach sprzedaży, transakcjach zwrotu i wymiany artykułów, przydzielonych kuponach rabatowych.

Przecena – trwałe obniżenie przez Organizatora cen na wybrane towary; w ramach Przeceny nie mieszczą się Akcje Promocyjne, obniżki cen towarów wynikające z wydanych przez Organizatora kuponów rabatowych i kodów rabatowych, wyprzedaże ostatnich par, lub artykułów kupowanych w zestawie, w którym obniżeniu ulega cena jednego z nich.

Regulamin – niniejszy regulamin Programu.

Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

Sklep Deichmann - sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista wszystkich sklepów sieci Deichmann znajduje się na stronie www.deichmann.com.

Sklep Internetowy - prowadzony przez Organizatora serwis sprzedaży on-line, dostępny  pod adresem: www.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html

Uczestnik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się do Programu.

III. Zasady przystąpienia do Programu

1.     Przystąpić do Programu może wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Aby przystąpić do Programu należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz dokonać jednej z następujących czynności:

a)    Wypełnić i podpisać w stacjonarnym Sklepie Deichmann papierowy formularz zgłoszeniowy;

b)     wyrazić wolę przystąpienia do Programu poprzez akceptację odpowiedniego pola (checkbox) w trakcie zakładania konta w Sklepie Internetowym.
c)     wyrazić wolę przystąpienia do Programu poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej dla osób posiadających  już konto w Sklepie Internetowym.

3.     Program ma charakter lojalnościowo-marketingowy, gdzie Organizator przyznaje Uczestnikom specjalne korzyści (profity), niedostępne dla innych konsumentów. W związku z powyższym udział w Programie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingowe, w tym w celu przesyłania Uczestnikom informacji marketingowych na ich adres e-mail lub numer telefonu.

4.    Osoba przystępująca do Programu w trybie określonym w punkcie III.2a) niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem w momencie otrzymania Karty Deichmann Plus. Otrzyma ona dodatkowo informację w formie e-maila, z potwierdzeniem zarejestrowania w Programie.

5.     Osoba przystępująca do Programu w trybie określonym w punkcie III.2b) i c) niniejszego Regulaminu otrzyma w formie e-maila link, który należy potwierdzić, aby zakończyć proces rejestracji do Programu. Z momentem potwierdzenia rejestracji w Programie za pomocą przesłanego linka, staje się ona jego Uczestnikiem.


6.     Osoba przystępująca do Programu jest zobowiązana podać swoje prawdziwe i aktualne dane. Podany numer telefonu komórkowego musi należeć do operatora krajowego tj. świadczącego usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.     Uczestnik zobowiązany jest aktualizować swoje dane podane przy przystąpieniu do Programu. Aktualizacja danych może odbyć się w Sklepie Deichmann lub poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią, jak również poprzez aktualizację danych na Koncie Plus (zakładka „Moje dane”).  

8.    Osoba, która została wykluczona z udziału w Programie z powodu postępowania niezgodnie z postanowieniami Regulaminu nie może ponownie brać udziału w Programie.

IV. Karta Deichmann Plus

1.     Osoba, która zdecydowała się zostać Uczestnikiem Programu, otrzyma Kartę Deichmann Plus z  przypisanym do niej indywidualnym numerem, przy czym:

a)    Uczestnik, który przystąpił do Programu w Sklepie Deichmann, otrzyma w tym sklepie Kartę Deichmann Plus po złożeniu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
b)    Uczestnik, który przystąpił do Programu w ramach posiadanego już konta w Sklepie Internetowym lub przystąpienie do Programu nastąpiło przy zakładaniu konta w Sklepie Internetowym, otrzyma Kartę Deichmann Plus po udaniu się do dowolnego Sklepu Deichmann i podaniu przy kasie swoich danych identyfikujących (imię, nazwisko, e-mail).

2.     Uczestnik jest zobowiązany przedłożyć pracownikowi Sklepu Deichmann Kartę Deichmann Plus przy każdym dokonywanym zakupie towaru lub przeprowadzaniu innych operacji (zgłaszaniu reklamacji, zwrocie towaru).

3. Uczestnik ma prawo posługiwać się wyłącznie swoją Kartą Deichmann Plus.

4.     Uczestnik ma prawo posiadać tylko jedną Kartę Deichmann Plus.

5.     W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Deichmann Plus, Uczestnik zobowiązany jest to zgłosić Organizatorowi w Sklepie Deichmann. Wówczas Uczestnik otrzyma duplikat Karty Deichmann Plus.

6.     Karta Deichmann Plus stanowi własność Organizatora. Po zakończeniu udziału Uczestnika w Programie powinien on ją zwrócić Organizatorowi.

V. Korzyści (profity) z tytułu udziału w Programie

1.     Korzyści (profity) z tytułu udziału w Programie mogą być uzależnione od aktywności Uczestnika związanej z częstotliwością i rodzajem dokonywanych przez niego zakupów towarów w Sklepach Deichmann oraz w Sklepie Internetowym.

2.     Każdemu Uczestnikowi zapisywane są na jego Koncie Plus informacje dotyczące dokonywanych przez niego zakupów, udzielonych kuponów rabatowych, korzyści wynikających z udziału w Programie, reklamacji, zwrotów towarów lub innych operacji wynikających z zawartych umów zakupu towarów przeprowadzonych w Sklepach Deichmann lub w Sklepie Internetowym. Uczestnik ma wyłącznie za pośrednictwem  konta w Sklepie Internetowym dostęp do informacji zawartych na jego Koncie Plus.

3.     Warunkiem zapisania na Koncie Plus dokonanych zakupów, zwrotów lub reklamacji, o których mowa w pkt. V.2 Regulaminu jest okazanie karty Deichmann PLUS przy dokonywaniu w/w transakcji w sklepie stacjonarnym. W przypadku zakupu w  Sklepie Internetowym transakcje są rejestrowane automatycznie po zintegrowaniu  konta w Sklepie Internetowym z Kontem Plus.  

4.     Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikowi zostają przyznane określone korzyści (profity):

a)     brak konieczności przechowywania paragonów - Uczestnik może posłużyć się Kartą Deichmann Plus jako dowodem potwierdzenia dokonania zakupu towaru przy składaniu w Sklepie Deichmann reklamacji  i przy dokonywaniu zwrotów towarów, o ile Uczestnik przy zakupie tego towaru zarejestrował transakcję na Karcie (zgodnie z pkt IV.2 Regulaminu);

b)     rabaty i akcje promocyjne – Uczestnik otrzymuje w drodze elektronicznej (e-mail lub sms) przeznaczone wyłącznie dla Uczestników Programu informacje o nowych kolekcjach,  przecenach i akcjach promocyjnych, w tym specjalne kupony rabatowe. Profitem jest możliwość wcześniejszego uczestnictwa w wyprzedażach, niższe ceny oraz rabaty większe niż dla pozostałych konsumentów;

c)    PLUS informacje – Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną wgląd w nową kolekcję, a także wskazówki dotyczące mody i porady na temat najnowszych trendów;

d)     gwarancja PLUS - jeśli zakupiony (i zarejestrowany na Karcie Deichmann Plus) przez Uczestnika towar zostanie przeceniony w ciągu 30 dni od zakupu, Uczestnik automatycznie otrzyma kupon opiewający na różnicę w cenie. Kupon zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika w terminie 7 dni od przeceny. Kupon może zostać wykorzystany zarówno w sklepie, jak i w sklepie internetowym. Jeśli w terminie 30 dni nastąpi druga przecena danego towaru, Uczestnik otrzyma kolejny kupon rabatowy na analogicznych zasadach;  
e)     dostęp do Konta Plus - poprzez konto w Sklepie Internetowym (po akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego) Uczestnik posiada dostęp w trybie on-line do wszystkich danych zgromadzonych na jego Karcie Deichmann Plus. Uczestnik, który nie połączy swojego Konta Plus z kontem w Sklepie Internetowym lub usunie swoje konto w Sklepie Internetowym, nadal może korzystać z pozostałych profitów wymienionych w pkt V.4. a)-d) Regulaminu.  

5.     Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Uczestnika tylko jeden raz. Aby skorzystać z kuponu rabatowego przy  zakupie w Sklepie Deichmann, należy okazać wydrukowany kupon sprzedawcy przy dokonywaniu płatności . Aby skorzystać z kuponu rabatowego przy zakupie w Sklepie Internetowym, należy w rubryce „kod rabatowy” podać numer znajdujący się pod kodem kreskowym na kuponie rabatowym.

6.     Nie jest możliwe łączenie przez Uczestnika  korzyści z kilku  kuponów rabatowych przy jednym zakupie. Szczegółowe warunki skorzystania z kuponu rabatowego są zawsze na nim określone.

10.    Organizator może wprowadzać inne profity dla Uczestnika z tytułu udziału w Programie, o czym zostanie on poinformowany w formie e- maila lub wiadomości SMS.

VI. Utrata statusu Uczestnika w Programie

1.    Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu należy:
a)    złożyć  pisemne oświadczenie w którymkolwiek ze Sklepów Deichmann lub
b)    wysłać pisemne oświadczenie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „rezygnacja Programu” lub
c)    skontaktować się z Infolinią .

2.    Usunięcie konta w Sklepie Internetowym nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie (por. pkt V.4.e) Regulaminu).

3.    W pisemnym oświadczeniu o rezygnacji należy wskazać: imię, nazwisko, numer Karty Deichmann Plus lub adres e-mail, jednoznaczne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie oraz podpis. Uczestnik zostanie wykreślony z listy osób uczestniczących w Programie w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji.

4.     Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku:

a) niedopełnienia aktualizacji swoich danych, jeśli powoduje to niemożliwość wykonywania przez Organizatora umowy o uczestnictwo w Programie;

b) postępowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu.

5.     Organizator powiadomi Uczestnika o podjęciu decyzji o jego wykluczeniu z udziału w Programie poprzez wysłanie informacji w formie e-maila. W przypadku Uczestnika, który nie podał swojego e-maila decyzja o wykluczeniu zostanie wysłana do niego w formie SMS.

6.     Uczestnik może złożyć reklamację w związku z wykluczeniem go z udziału w Programie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu.

7.     Uczestnik zostanie wykreślony z listy osób uczestniczących w Programie w terminie 21 dni od daty powiadomienia go o wykluczeniu z Programu, chyba że w terminie złoży reklamację. W takim przypadku wykreślenie z listy osób uczestniczących w Programie nastąpi w terminie 14 dni od daty nieuwzględnienia złożonej reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji Uczestnik będzie mógł dalej uczestniczyć w Programie.

VIII. Reklamacje

1.     Reklamacje Programie, mogą̨ być składane przez Uczestnika w formie e-mail na adres: plus-dop@deichmann.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2.     Reklamacja powinna zawierać: imię̨ i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, numer Karty Deichmann Plus oraz treść żądania i opis okoliczności stanowiących podstawę̨ reklamacji.

3.     Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od daty stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.

4.     Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja.

IX. Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Deichmann-Obuwie sp. z o.o. z siedzibą we  Wrocławiu (ul. Lotnicza 12, kod: 54-155) (dalej „Deichmann”);
2.    W sprawie danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@deichmann.com;
3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na cele wykonywania warunków programu lojalnościowego Deichmann PLUS (prowadzenie Konta PLUS oraz przesyłanie widomości e-mail i/lub wiadomości SMS/MMS zawierających informacje handlowe, w tym informacje o rabatach, promocjach, wyprzedażach, nowych kolekcjach);
4.    Podstawą przetwarzania danych Uczestników  jest zawarta z Deichmann umowa o przystąpienie do programu lojalnościowego. W każdej chwili można zrezygnować z programu poprzez dostarczenie Deichmann pisemnego oświadczenia lub kontakt infolinią;
5.    Dane Uczestników powierzane są podmiotom świadczącym dla Deichmann usługi e-mail marketingu i sms marketingu, a także inne usługi niezbędne do prowadzenia Programu – przy czym następuje to wyłącznie do celów realizacji programu lojalnościowego;
6.    Dane Uczestników  przetwarzane będą tak długo, jak Uczestnik będzie zapisany do programu Deichmann PLUS oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających;
7.    W każdej chwili Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzane są jego dane. Uczestnik może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na cele marketingowe;
8.    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;
9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby być uczestnikiem programu Deichmann PLUS. Deichmann musi posiadać możliwość komunikowania się z Uczestnikiem w celach marketingowych co najmniej poprzez jeden kanał komunikacji (e-mail lub sms);
10.    Dane Uczestników nie są wykorzystywane przez Deichmann do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną Uczestnika lub wywoływać dla niego inne podobnie doniosłe skutki. Deichmann stosuje natomiast personalizację treści przesyłanych informacji handlowych - w zależności od płci oraz otwieralności wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować przesyłane informacje do preferencji Uczestników. W zasadach programu Deichmann PLUS mieści się również automatyczne przyznawanie rabatów w zależności od historii zakupów – takie profilowanie jest dozwolone jako niezbędne do wykonania zawartej z Deichmann umowy o przystąpienie do programu lojalnościowego.
X. Okres obowiązywania Programu

1.     Czas obowiązywania Programu jest nieokreślony.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia obowiązywania Programu.

3.     Organizator powiadomi Uczestników z 3-miesięcznym wyprzedzeniem o zakończeniu obowiązywania Programu w formie e-maila lub wiadomości SMS.

4.     Po zakończeniu trwania Programu Uczestnik ma prawo skorzystać z przyznanych mu wcześniej korzyści (profitów) w postaci kuponów rabatowych przez okres ich ważności.

XI. Zmiana Regulaminu

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2.     Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/entryconditions.html, oraz w siedzibie Organizatora.

3.     O zmianie Regulaminu każdy Uczestnik zostanie powiadomiony komunikatem wysłanym w formie e-maila lub wiadomości SMS, na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie tej zmiany. Każdy Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę treści  Regulaminu, może zrezygnować z udziału w Programie.

4.     Zmiany Regulaminu nie naruszają praw Uczestnika, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów .

XII. Postanowienia końcowe

1.    Warunkiem korzystania z tych funkcjonalności Programu, które udostępniane są drogą elektroniczną (Konto Plus) jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia podłączonego do internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do korzystania z funkcjonalności Programu opierających się na wiadomościach e-mail (otrzymywanie kuponów rabatowych, wiadomości o kolekcji oraz o akcjach promocyjnych) wymagane jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

2.    W trakcie korzystania z  Programu Uczestnik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3.    Wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z uczestnictwem w Programie Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem Infolinii lub w formie pisemnej na adres jego siedziby.

4.     Dodatkowe informacje na temat różnych aspektów działania Programu znajdują się w FAQ (najczęściej zadawane pytania), dostępnym na stronie: www.deichmann.com/PL/pl/shop/ma/myFAQsPage.html

5.    Regulamin Programu dostępny jest na stronie: www.deichmann.com/PL/pl/shop/content/entryconditions.html, w siedzibie Organizatora oraz w każdym Sklepie Deichmann.

6.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Sposób korzystania z Karty Dużej Rodziny w sklepie internetowym Deichmann


Regulamin korzystania z Karty Dużej Rodziny w sklepie internetowym (obowiązuje od 01.07.2020 r.)
 
Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000078170, NIP: 665-18-15-893 udziela obniżki osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny (dalej KDR) na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 
1.   Do otrzymania zniżki uprawniona jest osoba będąca w programie Karty Dużej Rodziny i posiadająca ważną imienną kartę.
2.   Posiadaczom KDR przysługuje obniżka 10% na następujące kategorie towarowe:
a.    10% na nieprzecenione obuwie dziecięce i młodzieżowe oraz na nieprzecenione plecaki
b.   10% na nieprzecenione markowe obuwie sportowe dla całej rodziny (marki adidas, nike,  Puma, Reebok, Fila, Bench, Skechers, Asics) bez rozróżnienia na rozmiar obuwia.
3.   Obniżka nie dotyczy produktów marki Bartek.
4.    Posiadacz KDR chcący skorzystać z 10% obniżki w sklepie internetowym musi skontaktować się mailowo z infolinią firmy Deichmann na adres: sklep-online@deichmann.com w celu podania nr karty. Po zweryfikowaniu ważności karty klient otrzyma jednorazowy kod, który obniży wartość wyżej wymienionych kategorii produktów o 10%.
5.   Obniżka ta nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.
6.   Obniżona cena widoczna będzie w ostatecznym podsumowaniu zamówienia.
7.   Towar zakupiony z obniżką podlega zwrotowi i reklamacji na ogólnych zasadach.
8.   Do transakcji zrealizowanych z wykorzystaniem Karty Dużej Rodziny możliwe jest wystawienie faktury wyłącznie na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
9.   W przypadku wątpliwości lub niezgodności podanych danych z rzeczywistością spółka Deichmann-Obuwie może odmówić udzielenia obniżki.

 

 

 

 

 

Wzory oświadczeń odstąpienia od umowy

 

 

__________________
Imię i nazwisko konsumenta

 

_________________
adres

 

Do
Deichmann- Obuwie Sp. z o.o.

 

 

 

Oświadczam, że odstępuje od umowy sprzedaży zawartej na odległość w związku ze złożeniem zamówienia nr ………………… w całości/w zakresie artykułu/ów o numerze: . ………………………………*

 


W związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sklepie stacjonarnym Deichmann wyrażam zgodę na otrzymanie zwrotu należności za zakupiony towar w gotówce. Tak/Nie*

 __________________
data i podpis konsumenta

 

 

 

 

 


* Niepotrzebne skreślić.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

_________________________
Imię i nazwisko konsumenta

 

_________________
e-mail

 

 

 

Do
Deichmann- Obuwie Sp. z o.o.

 

 

 

Oświadczam, że odstępuje od umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartej na odległość w zakresie prowadzenia Konta w sklepie internetowym Deichmann

 

 

 


__________________
data i podpis konusmenta

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________
Imię i nazwisko konsumenta

 

_________________
e-mail

Do
Deichmann- Obuwie Sp. z o.o.

 

 

 

Oświadczam, że odstępuje od umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartej na odległość w zakresie przesyłania Newslettera.

 

 

 


__________________
data i podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

Lista sklepów (do reklamacji i odstąpień)

 

Augustów;16-300 Augustów, ul. Mazurska 10 ; tel.87/ 641 25 08

Bełchatów;97-400 Bełchatów, ul. Kolejowa 6; tel.44/ 715 95 40

Biała Podlaska;21 - 500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 27; tel. 83/ 342 50 75

Białystok;15 – 680 Białystok, ul. Produkcyjna 84;tel/fax 85/ 66 47 281

Białystok;15 - 265 Białystok, ul. Miłosza 2; tel.85/ 741 23 16

Białystok;15 - 660 Białystok, ul. Wrocławska 20; tel. 85/ 661 27 71

Białystok;15 - 727 Białystok, ul. Hetmańska 16; tel. 85/ 876 20 55

Bielany Wrocławskie;55 - 040 Kobierzyce, ul. Francuska 6 ; tel. 71/ 783 61 90

Bielsko-Biała;43 – 300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 2; tel.33/ 828 35 35

Bielsko-Biała;43 - 300 Bielsko - Biała, ul. Mostowa 5, tel.33/ 498 72 00

Bielsko-Biała;43 - 300 Bielsko - Biała, Al. Boh. Monte Cassino 421; tel.33/ 821 95 11

Bochnia;32 - 700 Bochnia, ul. Partyzantów 2a; tel.14 / 640 29 00

Braniewo;14-500 Braniewo, ul. Żeromskiego 19; tel. 55/ 221 12 61

Brodnica;87-300 Brodnica, ul. Mostowa 2-4; tel.56/ 474 24 72

Bydgoszcz;85 – 008 Bydgoszcz, ul. M. Curie Skłodowskiej 26; tel. 52/ 346 08 59

Bydgoszcz;85 – 791 Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3; tel. 52/ 321 68 60

Bydgoszcz;85 - 097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 39 - 47; tel.52/ 554 39 23

Bydgoszcz;85 - 824 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 16; tel.52/ 361 43 02

Bytom;41 – 923 Bytom, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25; tel.32/ 388 57 90

Bytom;41-902 Bytom, Plac Tadeusza Kościuszki 1; tel. 32/ 396 29 50

Bytom;41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 9; tel. 32/ 388 37 60;9.00-20.00;10.00-19.00

Chełm;22 - 100 Chełm, ul. 3 Maja 22; tel.82/ 564 08 51;09.00-21.00;10.00-18.00

Chojnice;89 - 604 Chojnice, ul. Jana Pawła II 2d; tel. 52/ 334 23 57

Chorzów;41-500 Chorzów, ul. Parkowa 20; tel. 32 / 241 43 92

Chrzanów;32-500 Chrzanów, ul.Trzebińska 40; tel. 32/ 754 08 65

Ciechanów;06 - 400 Ciechanów, ul. Niechodzka 5; tel. 23/ 673 79 65

Czeladź;41 – 253 Czeladź, ul. Będzińska 80; tel.32/ 269 26 40

Częstochowa;42 - 200 Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16; tel.34/ 366 52 91

Częstochowa;42 – 202 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 207; tel.34/ 389 09 25

Dąbrowa Górnicza;41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6; tel.32/ 260 45 01

Dębica;39 - 200 Dębica, ul. Rzeszowska 114; tel. 14/ 670 20 68

Dzierżoniów;58-200 Dzierżoniów, ul. Diorowska 1; tel.74/ 831 06 54

Elbląg;82-300 Elbląg, ul. Pułkownika Dąbka 152; tel. 55/ 234 63 59

Ełk;19-300 Ełk, Plac Miejski 1; tel. 87/ 739 51 10

Gdańsk;80 - 176 Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3; tel. 58/ 760 17 10

Gdańsk;80 - 264 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 141; tel. 58/ 344 61 10

Gdańsk;80 - 398 Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1; tel. 58/ 761 42 04

Gdańsk;80 - 299 Gdańsk, ul. Spacerowa 48; tel. 58/ 554 07 04

Gdańsk;80-298 Gdańsk, ul. Złota Karczma 26; tel. 58/ 341 29 86

Gdynia;81 – 005 Gdynia, ul. Kcyńska 27; tel. 58/ 661 00 18

Gdynia;81-198 Gdynia, ul. Płk. Stanisława Dąbka 338; tel. 58/ 714 70 39

Gdynia;81-577 Gdynia, ul. Nowowiczlińska 35; tel. 58/ 620 61 19

Gdynia;81-304 Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2; tel.58/ 779 00 14

Giżycko;11-500 Giżycko, ul. Władysława Jagiełły 1A; tel. 87/ 428 21 00

Gliwice;44 - 102 Gliwice, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1; tel. 32/ 775 10 64

Gliwice;44 - 100 Gliwice, ul. Rybnicka 207; tel. 32 / 781 43 75

Gliwice;44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 315; tel.32/ 778 54 18

Gniezno;62-200 Gniezno, ul. Pałucka 2; tel. 61/ 426 61 30

Gorzów Wielkopolski;66 – 400 Gorzów Wielkopolski, ul. Myśliborska 19; tel. 95/ 728 86 65

Gorzów Wielkopolski;66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Przemysłowa 2; tel. 95/ 714 00 72

Grudziądz;86 - 300 Grudziądz, ul. Konarskiego 45; tel. 56/ 641 07 28

Grudziądz;86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 4; tel. 56/ 643 18 00

Iława;14-200 Iława, ul. Królowej Jadwigi 6; tel.89/ 678 70 01

Inowrocław;88 - 100 Inowrocław, Aleja Niepodległości 35; tel. 52 / 581 00 86

Inowrocław;88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16; tel. 52/ 527 01 41

Jabłonna;05-110 Jabłonna, ul. Zegrzyńska 7; tel. 22/ 782 56 00

Jarocin;63-200 Jarocin, ul. Moniuszki 30; tel.62/ 740 62 82

Jasło;38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 37; tel.13/ 441 04 78

Jastrzębie Zdrój;44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Podhalańska 26; tel.32/ 475 43 72

Jastrzębie Zdrój;44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Warszawska 2; tel. 32/ 470 12 13

Jelenia Góra;58-506 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 17;tel. 75/ 645 44 00

Kalisz;62 – 800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 2; tel. 62/ 767 82 74

Kalisz;62 - 800 Kalisz, ul. Poznańska 121 - 131; tel.62/ 767 13 21

Kalisz;62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 82; tel. 62/ 500 08 73

Katowice;40 - 101 Katowice, ul. Chorzowska 107; tel. 32/ 605 07 00

Katowice;40-097 Katowice, ul. 3 Maja 30; tel.32/ 414 16 82

Kędzierzyn-Koźle;47-220 Kędzierzyn-Koźle, Aleja Armii Krajowej 38; tel.77/ 545 83 30

Kętrzyn;11-400 Kętrzyn, ul. Daszyńskiego 26A; tel. 89/ 751 28 03

Kielce;25 – 323 Kielce, ul. Radomska 20c; tel. 41/ 362 80 60

Kielce;25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 20; tel. 41/ 240 58 40

Kielce;25-312 Kielce, ul. Warszawska 26; tel. 41/ 201 31 61

Kluczbork;46-203 Kluczbork, ul. Byczyńska 101; tel. 77/ 444 75 22

Kłodzko;57-300 Kłodzko, ul. Noworudzka 2; tel. 74/ 867 71 19

Konin;62 – 510 Konin, ul. Przyjaźni 4; tel. 63/ 245 79 05

Koszalin;75 - 736 Koszalin, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 1; tel. 94/ 345 30 33

Kraków;30 – 663 Kraków, ul. Wielicka 259; tel. 12/ 650 01 30

Kraków;30 – 347 Kraków, ul. Kapelanka 56; tel. 12/ 296 54 25

Kraków;31 – 580 Kraków, Al. Pokoju 67; tel. 12/ 682 58 52

Kraków;31 - 154 Kraków, ul. Pawia 5; tel. 12/ 628 70

Kraków;30-644 Kraków, ul. Henryka Kamieńskiego 11; tel. 12/ 298 64 08

Kraków;31 – 346 Kraków, ul. Stawowa 61; tel. 12/ 265 03 51

Krasne k. Rzeszowa ;36 - 007 Krasne 20 B; tel. 17/ 780 20 35

Kutno;99-300 Kutno, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5A; tel. 24/ 251 02 91

Legnica;59 - 220 Legnica, ul. Chojnowska 41; tel. 76/ 856 53 40

Legnica;59 - 220 Legnica, ul. Schumana 11; tel. 76/ 723 15 86

Leszno;64-100 Leszno, Aleja Konstytucji 3 Maja 12; tel. 65/ 526 52 10

Leszno;64-100 Leszno, al. Jana Pawła II 16; tel. 65/5263003

Lębork;84-300 Lębork, ul. Toruńska 6; tel. 59/ 842 50 45

Lubin;59-300 Lubin, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20; tel. 76/ 723 72 45

Lublin;20 – 093 Lublin, ul. Chodźki 14; tel. 81/ 742 74 60

Lublin;20 - 504 Lublin, ul. Orkana 4; tel. 81/ 527 08 12

Lublin;20 - 315 Lublin, ul. Witosa 6; tel. 81/ 745 83 13

Lublin;20-315 Lublin, Al. Wincentego Witosa 32; tel. 81/ 452 88 77

Łagów k. Zgorzelca;59 - 900 Zgorzelec, Łagów, ul. Jeleniogórska 42; tel. 75/ 64 57 300

Łomianki;05-092 Łomianki, ul. Brukowa 25;tel. 22/ 311 60 70

Łomża;18-400 Łomża, ul. Zawadzka 38; tel. 86/ 210 70 44

Łódź;92 – 103 Łódź, ul. Brzezińska 27 / 29; tel. 42/ 679 60 81

Łódź;91 – 341 Łódź, ul. Pojezierska 93; tel. 42/ 611 63 00

Łódź;90 – 307 Łódź, ul. Piłsudskiego 15 / 23; tel. 42/ 639 52 88

Łódź;91 - 071 Łódź, ul. Karskiego 5; tel. 42/ 657 17 09

Łódź;93-570 Łódź, Al. Jana Pawła II 30; tel. 42/ 630 79 44

Łódź;93-457 Łódź, ul. Pabianicka 245;tel/fax 42 / 291 79 46

Łuków;21-400 Łuków, ul. Janusza Korczaka 1b; tel.25/ 798 40 55

Marki k. Warszawy;05 – 270 Marki, ul. Piłsudskiego 1; tel. 22/ 771 61 44

Mielec;39-300 Mielec, ul. Legionów 80; tel.17/ 250 63 57

Mikołów;43 - 190 Mikołów, ul. Gliwicka 3; tel. 32/ 736 99 70

Milanówek;05-822 Milanówek, ul. Nowowiejska 2a; tel. 22/ 759 27 01

Mława;06 - 500 Mława, ul. Targowa 13a; tel. 23/ 655 31 33

Modlniczka;32-085 Modlniczka, ul. Prof. Adama Rożańskiego 32; tel. 12/ 297 35 58

Mrągowo;11-700 Mrągowo, ul. Brzozowa 16; tel. 89/ 741 45 43

Mysłowice;41 – 400 Mysłowice, ul. Katowicka 75; tel. 32/ 764 47 10

Myszków;42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6b; tel. 34/ 313 00 50

Nowa Sól;67-100 Nowa Sól, Staszica 6; tel. 68/ 388 04 80

Nowa Wieś k. Częstochowy;42 – 262 Poczesna, Nowa Wieś, ul. Krakowska 10; tel. 34/ 377 82 24

Nowy Dwór Mazowiecki;05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Leśna 3; tel.22/ 784 10 47;

Nowy Sącz;33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 170; tel.18/ 540 86 86

Nowy Sącz;33 - 300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 80; tel.18/ 441 02 02

Nysa;48-303 Nysa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7; tel.77/ 403 22 89

Olsztyn;10 – 601 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 16; tel.89/ 534 67 90

Olsztyn;10-575 Olsztyn, Aleja Józefa Piłsudskiego 10/14; tel. 89/ 523 60 56

Olsztyn;10-748 Olsztyn, ul. J. Tuwima 26; tel.89/722 41 60

Oława;55-200 Oława, ul. Ks. Kutrowskiego 50; tel.71/ 301 63 59

Opole;45 – 273 Opole, ul. Sosnkowskiego 16; tel. 77/ 451 00 93

Opole;45 - 837 Opole, ul. Wrocławska 154, woj. Opolskie ;77/ 402 41 05

Ostrołęka;07-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 11

Ostrowiec Świętokrzyski;27 – 400 Ostrowiec Św., ul.11-go Listopada 6; tel.41/ 247 56 40                 

Ostrowiec Świętokrzyski;27 - 400 Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 30; tel. 41/ 263 40 59

Ostrów Wielkopolski;63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 120; tel.62/ 730 07 01

Piaseczno;05 - 500 Piaseczno, ul. Puławska 46; tel.22/ 716 95 46

Piastów;05 - 820 Piastów, Al. Tysiąclecia 7; tel.22/ 753 79 85

Piła;64 - 920 Piła, ul. Bydgoska 137; tel.67/ 214 20 05

Piła;64 - 920 Piła, ul. 14 Lutego 26; tel. 67/3506750

Piotrków Trybunalski;97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Słowackiego 123; tel. 44/ 715 91 41                                                             

Płock;09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 127; tel.24/ 367 85 24

Płock;09-402 Płock, ul. Tysiąclecia 2a; tel. 24 / 267 71 92

Płońsk;09-100 Płońsk, ul. Wyszogrodzka 59; tel.23/ 671 20 37

Poznań;61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 14; tel. 61/ 875 06 75

Poznań;60 – 685 Poznań, ul. Opieńskiego 1; tel. 61/ 662 35 20

Poznań;60 - 004 Poznań, ul. Głogowska 432; tel. 61/ 656 84 50

Poznań;60 - 201 Poznań, ul. Górecka 30; tel. 61/ 663 26 01

Poznań;61-696 Poznań, Al. Solidarności 47; tel. 61/ 826 10 95

Poznań;61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 2; tel. 61/ 646 15 90

Przemyśl;37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 36; tel. 16/ 676 99 30

Przemyśl;37 - 700 Przemyśl, ul. Wojciecha Brudzewskiego 1; tel. 16/ 733 12 69

Puławy;24 - 100 Puławy, ul. Lubelska 2; tel.81/ 888 60 45

Racibórz;47 – 400 Racibórz, ul. Opawska 45; tel.32/ 414 09 64

Racibórz ;47 - 400 Racibórz, ul. Rybnicka 97; tel.32/ 414 76 44

Radom;26 – 604 Radom, ul Grzecznarowskiego 28  ; tel. 48/ 340 12 70

Radom;26 - 617 Radom, ul. Żółkiewskiego 4; tel.48/ 333 09 64                 

Radom;26-609 Radom, ul. Bolesława Chrobrego 1; tel. 48/ 340 01 30

Radomsko;97-500 Radomsko, ul. Sierakowskiego 11; tel. 44/ 781 30 74

Ruda Śląska;41 - 700 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 370 a ; tel. 32/ 342 17 25                 

Ruda Śląska;41-705 Ruda Śląska, ul. Górnośląska 16; tel. 32/ 240 04 35

Rumia;84 - 230 Rumia, ul. Grunwaldzka 108; tel. 58/ 771 29 60

Ruszowice k. Głogowa;67 - 200 Głogów, Ruszowice, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12; tel. 76/ 831 11 22

Rybnik;44 - 200 Rybnik, ul. Gliwicka 45; tel. 32/ 422 98 75

Rydułtowy;44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 144; tel. 32/ 451 63 22;9.00-20.00

Rzeszów ;35 - 959 Rzeszów, ul. Rejtana 65; tel. 17/ 864 03 51

Rzeszów ;35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 20; tel. 17/ 860 03 95

Rzeszów;35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44; tel. 17/ 853 46 56

Siedlce;08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 115; tel. 25/ 631 70 78

Siedlce;08-110 Siedlce, Al. Piłsudskiego 74; tel. 25/ 786 37 11

Sieradz;98-200 Sieradz, Aleja Grunwaldzka 1; tel. 43 / 678 02 70

Skarżysko-Kamienna;26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 5; tel. 41/252 70 83

Skierniewice;96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 8A; tel. 46/ 834 57 75

Słupsk;76 – 200 Słupsk, ul. Szczecińska 58; tel. 59/ 847 20 30

Słupsk;76-200 Słupsk, ul. Hugona Kołłątaja 25; tel. 59/ 843 36 49

Sochaczew;96-500 Sochaczew, Wójtówka 2D; tel. 46/ 862 40 39

Sosnowiec;41 – 219 Sosnowiec, ul. Staszica 8b ; tel. 32/ 363 02 00

Stalowa Wola;37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 47 A; tel.15/841 21 03

Starachowice;27-200 Starachowice, ul. Kościelna 7A; tel. 41/ 273 13 79

Stare Miasto k. Konina;62 – 571 Stare Miasto, ul. Ogrodowa 31a; tel. 63/ 241 61 84                      

Stargard Szczeciński;73 – 110 Stargard Szczeciński, ul. Kościuszki 73; tel. 91/ 579 02 75

Stargard Szczeciński;73-110 Stargard Szczeciński, ul. Bolesława Chrobrego 8; tel. 91/ 834 17 66

Starogard Gdański;83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 14; tel. 58/ 562 70 53         

Suwałki;16-400 Suwałki, ul. Gen. Józefa Dwernickiego 15; tel. 87/ 618 20 27

Szczawno Zdrój k. Wałbrzycha;58 - 310 Szczawno-Zdrój, ul. Łączyńskiego 44; tel. 74/ 840 15 29

Szczecin;71 – 011 Szczecin, ul. Mieszka I 73; tel. 91/ 432 36 21

Szczecin ;70 – 342 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 42; tel/ 91/ 464 64 94

Szczecin;70 - 554 Szczecin, Al. Wyzwolenia 18; tel. 91/ 483 90 38

Szczecin;70 - 776 Szczecin, ul. Wiosenna 32; tel. 91/ 463 23 42

Szczecin;70-404 Szczecin, Aleja Niepodległości 36; tel. 91/ 810 21 00

Szczecinek;78-400 Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 31-35; tel. 94/ 372 16 10

Śrem;63-100 Śrem, Al. Solidarności 2; tel. 61/ 899 78 46

Środa Wielkopolska;63 - 000 Środa Wielkopolska, ul. Kilińskiego 35; tel. 61/ 285 25 07                 

Świdnica;58 - 100 Świdnica, ul. Sikorskiego 22; tel. 74/ 852 50 21

Świdnik;21-040 Świdnik, ul. Wyszyńskiego 17; tel. 81/ 745 29 27

Świecie;86-100 Świecie, ul. Cukrowników 1; tel. 52/ 562 67 20

Tarnowskie Góry;42 - 600 Tarnowskie Góry, ul. Kościuszki 5; tel. 32/ 284 57 83

Tarnowskie Góry;42-680 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 189; tel. 32/ 450 83 12

Tarnów;33-100 Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127; tel. 14/ 639 50 73

Tarnów;33-100 Tarnów, ul. Krakowska 149; tel. 14/ 646 63 58

Tczew;83 - 110 Tczew, ul. Braci Grimm 4; tel. 58/ 530 11 50

Toruń;87 - 100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 15; tel. 56/ 664 18 11                

Toruń;87 - 100 Toruń, ul. Olsztyńska 8; tel.56/ 662 26 65

Toruń;87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 90; tel.56/ 470 47 49;

Turek;62-700 Turek, ul. Wincentego Milewskiego 7;63/ 279 43 24;9.00-20.00;9.00-19.00

Ustowo k. Szczecina;70-001 Szczecin, Ustowo 45; tel. ;91/ 883 98 43

Wałbrzych;58 – 306 Wałbrzych, ul. H. Wieniawskiego 19; tel. 74/ 843 20 21

Wałbrzych;58–300 Wałbrzych, ul. 1-go Maja 64; tel. 74/ 632 31 13

Wałcz;78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 1B; tel. 67/ 258 04 24                     

Warszawa;02 – 675 Warszawa, ul. Wołoska 12; tel. 22/ 852 31 86

Warszawa ;03 – 741 Warszawa, ul. Targowa 72; tel. 22/ 331 63 45

Warszawa;01 - 460 Warszawa, ul. Górczewska 124; tel. 22/ 533 41 20

Warszawa;02 - 222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 ;tel 22/ 311 78 55 fax:22/ 311 78 56

Warszawa;00 - 175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 82; tel. 22/ 331 21 36

Warszawa;00 - 819 Warszawa, ul. Złota 59; tel. 22/ 222 02 37

Warszawa;00-277 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15; tel. 22/ 331 01 36

Warszawa;04-125 Warszawa, ul. Fieldorfa 41; tel. 22/ 671 04 80

Warszawa;01 - 466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 126; tel. 22 / 569 70 06

Włocławek;87 - 800 Włocławek ul. Kilińskiego 5; tel. 54/ 232 15 33

Włocławek;87-800 Włocławek, ul. Komunalna 2; tel.54/ 412 46 55

Wodzisław Śląski;44-300 Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19; tel. 32/ 451 12 55

Wrocław;53 – 633 Wrocław, ul. Długa 37 / 47; tel. 71/ 359 92 20

Wrocław ;50 – 159 Wrocław, Pl. Dominikański 3; tel. 71/ 346 82 04

Wrocław;50 - 384 Wrocław, Plac Grunwaldzki 22; tel. 71/ 328 51 00

Wrocław;54 - 610 Wrocław, ul. Graniczna 2a; tel.71/ 785 69 96

Wrocław;51 - 117 Wrocław, ul. Paprotna 7; tel. 71/ 327 64 07

Wrocław;51 - 421 Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego 110; tel. 71/ 325 19 70

Wrocław;53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4; tel.71/ 390 79 26-20.00

Wrocław;54 - 204 Wrocław, ul. Legnicka 58; tel. 71/ 355 51 90

Wyszków;07–200 Wyszków, ul. Sowińskiego 62; tel. 29 / 679 01 05

Zabrze;41 – 800 Zabrze, ul. Plut. Ryszarda Szkubacza 1; tel. 32/ 278 78 10

Zabrze;41 – 800 Zabrze, Pl. Teatralny 10; tel. 32/ 376 63 55

Zamość;22-400 Zamość, ul. Przemysłowa 10; tel. 84/ 530 05 46

Zawada k. Opola;46-022 Zawada, ul. Dębowa 1; tel. 77/ 410 90 62

Ząbki;05-091 Ząbki, ul. Reymonta 30; tel. 22/ 675 04 78

Zgierz;95-100 Zgierz, ul. Łódzka 77-79; tel.42/ 717 30 29

Zielona Góra;65 - 735 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 128; tel. 68/ 324 00 50

Zielona Góra;65 - 427 Zielona Góra, ul. Wrocławska 17; tel. 68/ 410 79 29

Żary;68-200 Żary, ul. Przeładunkowa 7

Żory;44-240 Żory, Al. Zjednoczonej Europy 35; tel. 32/ 434 11 38

Żyrardów;96-300 Żyrardów, ul. Kilińskiego 9; tel. 46/ 855 78 73