Inspektor Ochrony Danych/obowiązki informacyjne RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Olga Skotnicka
adres e-mail: iod@deichmann.com
adres do korespondencji:
DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 12
54-155 Wrocław
z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

Obowiązek informacyjny dla nadawców i odbiorców korespondencji e-mail
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Z Administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób:

 • adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław
 • telefon: (071) 390 14 27
 • e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com

II. Inspektor ochrony danych
 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem  Państwa  danych osobowych, a także w razie wątpliwości co do  Państwa  praw mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

 • e-mail: iod@deichmann.com
 • adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych).

III. Cel, podstawy prawne i okres retencji danych
Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mail, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
1)    umożliwienia kontaktu e-mail z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
2)    dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
3)    przyjmowania pism, zgłoszeń,  wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji;
4)    ochrony przed roszczeniami oraz  w celu dochodzenia ewentualnych roszeń.

obowiązek informacyjny

IV. Ujawnienie danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnione przez Administratora osoby i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą, podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora.  
Administrator może ujawniać treść korespondencji:

 • w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania,
 • podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, usług prawnych lub doradczych.

V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:

 • przysługuje Państwu  prawo dostępu do  swoich  danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3  RODO),
 • w przypadku uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo  prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma również prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą  lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1.    Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2.    Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).


VII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo  wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)    listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3)    telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

Obowiązek informacyjny dla Klientów przy składaniu zamówienia (dotyczy zamówień składanych telefonicznie)

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów jest Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Z Administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób:

adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław

telefon: (71) 390 14 27

e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com

II. Inspektor ochrony danych
 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem  Państwa  danych osobowych, a także w razie wątpliwości co do  Państwa  praw, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

e-mail: iod@deichmann.com

adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych).

III. Cel, podstawy prawne i okres retencji danych
Administrator gwarantuje, że będzie przetwarzać  dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Jeżeli Administrator będzie chciał przetwarzać  dane osobowe dla innych celów, niewskazanych poniżej - odrębnie poinformuje  Państwa o tym nowym celu. Podanie danych w zakresie składania zamówienia jest dobrowolne, jednak niezbędne do jego prawidłowej realizacji

 

IV. Ujawnienie danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora  będą mieć wyłącznie upoważnione  przez Administratora osoby i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą, podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora.
Administrator ujawnia dane osobowe w następujących przypadkach:

gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym, np. Ministerstwo Finansów, organ Krajowej Administracji Skarbowej,

operatorom pocztowym, firmom kurierskim,

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługi poczty tradycyjnej,  obsługi monitoringu wizyjnego.


V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1.    Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2.    Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:

przysługuje Państwu  prawo dostępu do  swoich  danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3  RODO),

w przypadku uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, mają Państwo  prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

osoba, której dane dotyczą ma również prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą  lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),

osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

VII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)    listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3)    telefonicznie: (22) 531 03 00.