Polityka prywatności sklepu internetowego Deichmann

1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych przez Sklep Internetowy Deichmann pod adresem internetowym https://www. deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html oraz https://m.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, e-mail: deichmann-obuwie@deichmann.com (zwana dalej Administratorem).
W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: Administratora  z dopiskiem  Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@deichmann.com.
Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

2.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.
2.2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
2.3. Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów Spółki, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.
2.4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym są integrowane z danym osobowymi Klienta zbieranymi w ramach Konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
2.5. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
2.6. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Towarów lub Administratora, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.
2.7. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
2.9. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu
na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
2.10. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
2.11. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
2.12. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
2.13. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

 

 

3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

3.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
3.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
- zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność
z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
- w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
- adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
- prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
- w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest
to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
- w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
3.3. Klient podaje następujące dane osobowe:
- w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym: płeć , imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
- w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, płeć, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.
3.4. Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepie Internetowym.
3.5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
- składanie Zamówień,
- zawarcie i realizacja Umowy,
- rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
- bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,
- realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej),
- za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących Towarów lub Administratora (w formie Newslettera)
3.6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
- pracownicy, współpracownicy Administratora,
- podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

- współadministratorzy danych
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
- firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu
ich przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora
3.7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych,
w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych
i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Spółka zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Spółka zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.
3.8. Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówień będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie Zamówień). Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Spółka może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepie Internetowym.
3.9. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.


4. Sposoby zbierania danych osobowych
Jeżeli Pani/Pan odwiedza Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:
a.    adres IP,
b.    rodzaj systemu operacyjnego,
c.    rodzaj/typ przeglądarki.
Sama wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać np. w celu realizacji zamówienia lub zapisu na newsletter. Za pomocą tych środków może Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
a.    płeć
b.    imię i nazwisko,
c.    adres e-mail,
d.    nr telefonu,
e.    adres zamieszkania.
Podsumowując, Pani/Pana dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
a.    realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym;
b.    marketingu własnych produktów (jeśli jest Pani/Pan naszym Klientem, to przetwarzania danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Pani/Pana zgodzie);
c.    przesyłania newslettera – po wyrażeniu zgody;
d.    uczestnictwa w ankiecie,
e.    w odpowiedzi na zapytanie,
f.    dla celów statystycznych.

 

 

 

5. Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny

5.1 Pliki Cookies
Przy okazji odwiedzin Sklepu Internetowego w sposób automatyczny zbierane są niektóre Pani/Pana dane osobowe. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po Sklepie Internetowym. Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies trwałe).
Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
a.    umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
b.    rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
c.    ustawień języka;
d.    lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
Dokonywanie zakupów poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjnych“ i „stałych“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
Deichmann używa :
a.    plików „cookie sesyjnych“: Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Sklepu internetowego. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym Deichmann może analizować informacje dotyczące zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację Sklepu Internetowego i poprawę użyteczności;
b.    pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z Sklepu Internetowego nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z Sklepu Internetowego daje taką możliwość.
Jeżeli chcesz blokować Ciasteczka, to rekomendujemy wybranie odpowiednich ustawień w Pani/Pana przeglądarce WWW. Tutaj znajdą Państwo opisy usuwania ciasteczek dla poszczególnych przegladarek: Chrom: https://support.google.com/chrome/answer/95647, Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia#w_panel-prywatnoauli-i-bezpieczeaestwo, Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy, Safari: http://iphone.skydocu.com/pl/safari/prywatnosc-izabezpieczenia/, Samsung Internet: https://www.samsung.com/pl/info/privacy/cookie-policy/#

5.2 Tracking Pixel
Technologia tracking pixel (albo web bug) spełnia podobne zadania jak cookies, jest jednak niewidoczna dla użytkownika. Stosujemy tracking pixel w ramach funkcji sklepowych dla pomiaru zachowania użytkownika na stronie i w newsletterze oraz do sterowania ofertą w ramach remarketingu. Takie dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na komputerze użytkownika ani w bazie danych. Aby zablokować stosowanie tracking pixel na naszych stronach, może Pan/Pani zastosować takie narzędzia, jak np. webwasher, bugnosys lub AdBlock (w przeglądarce Firefox). Aby zablokować stosowanie tracking pixel w naszym newsletterze, może Pan/Pani w taki sposób ustawić oprogramowanie Pana/Pani skrzynki mailowej, aby w wiadomościach nie był wyświetlany protokół HTML. Funkcja tracking pixel jest też zablokowana, jeśli czyta Pan/Pani maile w trybie offline.
5.3. Usługa Criteo i RTB
Usługi Criteo i RTB stosują cookies, aby anonimowo rejestrować dane dotyczące zachowania w sieci i oferować kontekstową reklamę (bannery, e-maile) odpowiednio do Pana/Pani zainteresowań. Jeśli nie chce Pan/Pani, aby przesyłane mailem oferty były dopasowywane pod względem kontekstu możliwość wypisania się z retargetingu RTB na https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/# oraz Criteo na: https://www.criteo.com/pl/privacy/

5.4. Google Analytics
Firma Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy w jaki sposób użytkownik zachowuje się w witrynie sklepu internetowego Deichmann. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z serwisu Deichmann. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z serwisu są zwykle przekazywane na serwery Google i tam zapisywane.

Użytkownicy mogą wyłączyć wszystkie pliki cookie lub usunąć wybrane z nich przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji serwisu. Ponadto użytkownik może zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do jego sposobu korzystania z serwisu (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierze i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Google Analytics gromadzi także adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz w celu rozpoznania z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy (geolokalizacja według IP).
Dane są przechowywane w zakodowanym formacie zoptymalizowanym pod kątem wydajności, a nie w postaci tradycyjnego systemu plików lub baz danych. Są one rozproszone w wielu fizycznych i logicznych woluminach, co zapewnia nadmiarowość i wygodny dostęp, a tym samym ochronę przed ingerencją z zewnątrz.
Dane wszystkich użytkowników Google (konsumentów, firm, a nawet własne dane Google) są rozproszone we współdzielonej infrastrukturze składającej się z wielu jednorodnych komputerów i zlokalizowanej w centrach danych Google.
Google Analytics zapewnia dodatkowo bezpieczne przesyłanie swoich bibliotek JavaScript i danych pomiarowych. Google Analytics używa domyślnie mechanizmu HTTP Strict Transport Security (HSTS), który instruuje przeglądarki obsługujące protokół HTTP zabezpieczony protokołem SSL (HTTPS), by korzystały z tego protokołu szyfrowania w przypadku całej komunikacji między użytkownikami, serwisami i serwerami Google Analytics.
Nasz serwis korzysta z funkcji anonymizeIP w Google Analytics. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na temat użytkownika możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z serwisu oraz jego regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9.5. Politykę prywatności firmy Google znajdziesz pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Pamiętaj, że Google co jakiś czas zmienia tę politykę, dlatego każdorazowo upewnij się, że jest to aktualna wersja.

5.5 Dynamic Yield

Na naszych stronach używamy narzędzia firmy Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlin). Przy jego pomocy optymalizujemy wyświetlanie naszej oferty tak aby wizyta na naszej stronie mogła być możliwie najlepiej dopasowana do  Twoich preferencji w zakresie treści i rekomendacji. Wykorzystujemy historię przeglądanych przez Ciebie stron, żeby wyświetlać Ci podobne do przeglądanych przez Ciebie produkty lub treści.

Dynamic Yield wykorzystuje do tego celu zanonimizowane informacje o Twojej aktywności na naszych stronach. Używamy plików cookies, które przekazują wyłącznie anonimizowane informacje przy użyciu przypadkowo wygenerowanego ID (pseudonimu). Twoje adresy IP przechowujemy wyłącznie w formie zanonimizowanej. Identyfikacja użytkownika jest w związku z tym niemożliwa.

Jeśli nie chcesz się zgodzić na wykorzystanie Twoich zanonimizowanych danych przez Dynamic Yield należy uruchomić plik cookie, który zapobiegnie gromadzeniu danych o sesji w sklepie internetowym Deichmann. Więcej informacji jest dostępnych jest na stronie: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

6. Stosowanie innych technologii śledzących działania podejmowane na stronie
Wykorzystywanie danych osobowych nie pochodzących z ciasteczek
Dane osobowe, które Pani/Pan nam przekazuje, są wykorzystywane, m.in. do następujących świadczeń serwisowych:
- newsletter z aktualną ofertą / reklamą produktów,
W tym celu kontaktujemy się przez takie kanały komunikacji, o jakich zostaliśmy poinformowani w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą, przykładowo za pośrednictwem e-maila, jeśli podany został adres e-mail lub mobilnych aplikacji, jeśli podany został numer telefonu (komórkowego.
Ewentualnie możemy wykorzystać Pani/Pana dane do sporządzenia i aktualizacji Pani/Pana profilu użytkownika, aby przedstawić zindywidualizowaną reklamę, która zgodnie z naszymi przypuszczeniami może być dla Pani/Pana szczególnie interesująca.

Newsletter
W przypadku abonowania naszego newslettera zgadza się Pan/Pani na wykorzystywanie Pana/Pani danych przez firmę Deichmann w celu przedstawiania informacji o naszym asortymencie i produktach za pośrednictwem e-maila.
W celu wysyłki newslettera wykorzystujemy tzw. metodę double opt-in, czyli przesyłamy Panu/Pani nasz newsletter drogą mailową dopiero po uzyskaniu od Pana/Pani wyraźnego potwierdzenia, że mamy aktywować usługę newslettera.
Przesyłamy odpowiedni e-mail informacyjny wraz z prośbą o potwierdzenie przez kliknięcie przesłany  link, że chce Pan/Pani otrzymywać nasz newsletter.
Jeśli do opracowania i wysyłki newslettera zaangażowane zostaną inne firmy, zostaną one zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych zgodnie z RODO i nową UODO oraz do ich wykorzystywania wyłącznie do podanego powyżej celu.
W przypadku późniejszej rezygnacji z naszego newslettera, może to Pan/Pani zawsze uczynić bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek innych kosztów poza kosztami przesłania tej informacji za podstawową opłatą.
W tym celu wystarczy złożyć odpowiednie zgłoszenie lub przesłać e-mail bądź list. Ponadto w każdym newsletterze znajduje się też link do rezygnacji z subskrypcji newslettera.

7. Sporządzanie spseudonimizowanych profili użytkowników w celu analizy zachowania w Internecie
Na naszej stronie internetowej działa econda Shop Monitor, usługa polegająca na analizie zachowania w internecie, obsługiwana przez operatora o nazwie econda GmbH, która zbiera i zapisuje w pamięci dane, na podstawie których sporządzane są profile użytkowników z użyciem pseudonimów. Takie profile użytkowników służą do analizy zachowania odwiedzających oraz są wykorzystywane do ulepszania i odpowiedniego do potrzeb kształtowania naszej oferty.
W tym celu stosujemy cookies, które umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile użytkowników bez wyraźnej zgody odwiedzającego nie będą łączone z danymi dotyczącymi posiadacza pseudonimu.
W szczególności bezpośrednio po otrzymaniu danych adresy IP są zmieniane w sposób uniemożliwiający rozpoznanie, dzięki czemu niemożliwe jest przyporządkowanie profili użytkowników do adresów IP.
W każdej chwili można wycofać sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu Pana/Pani danych w celu analizy zachowania w internecie ze skutkiem na przyszłość poprzez złożenie rezygnacji pod adresem: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/

 

 

 

9. Bezpieczeństwo w Internecie

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
- szyfrowanie danych osobowych,
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów
i usług przetwarzania,
- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
Administrator stosuje za pośrednictwem Pana/Pani przeglądarki standardowe środki bezpieczeństwa, to jest tzw. szyfrowanie SSL. SSL to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Szyfrowanie danych użytkownika odbywa się przy pomocy certyfikatów SSL (klasy 2) z 256 bitami przy maksymalnej długości szyfru 2048 bitów. Chronione przez SSL obszary można rozpoznać na podstawie symbolu kłódki w Pana/Pani przeglądarce. Bezpieczne połączenie jest z reguły rozpoznawalne na podstawie adresu, który rozpoczyna się wtedy od „https://". Jeśli wykona Pan/Pani podwójne kliknięcie na symbol zamka, wtedy otrzyma Pan/Pani bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Pana/Pani dane osobowe są u nas w bezpieczny sposób przekazywane dzięki takiemu szyfrowaniu. Dotyczy to Pana/Pani zamówień, jak też loginu klienta. Nikt jednak nie może zapewnić absolutnej ochrony. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Pana/Pani danych przez nieupoważnione osoby.

10. Bezpieczeństwo danych
Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy, to jest do poufnego traktowania Pana/Pani danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji stosowanie do postępu technicznego.

11. Prawa klientów
11.1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
- dostępu do danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11.2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres sklep-online@deichmann.com  poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 800 200 202 lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości Newslettera lub w ustawieniach
w Koncie w Sklepie Internetowym.  
11.3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane
do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres sklep-online@deichmann.com  
11.4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@deichmann.com

 

12. Aktualizacja i zmiana
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

 

 

 

 

13. Kontakt z administratorem i inspektorem danych osobowych

13.1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
13.2. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres korespondencyjny Administratora  z dopiskiem  Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@deichmann.com.

13.3. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
13.4. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych,w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.


14. Postanowienia końcowe
Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym użytkowników Sklepu Internetowego.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r .