ПомощБезплатна доставка**Безплатно връщане***

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА „ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ“ ЕООД

1. Обща информация

„Дайхман търговия с обувки” ЕООД, България (наричано по-долу "ДАЙХМАН") осигурява законосъобразното обработване на личните данни на всички свои потребители и гарантира спазванeто на тяхната конфиденциалност.

В рамките на настоящата политика за защита на личните данни желаем да Ви информираме за вида, обхвата и целта на обработката на Вашите лични данни (наричани по - нататък "данни") в рамките на използването от Ваша страна на нашия уебсайт и свързаните с него функции, във връзка с присъствието ни в социалните медии, както и за начина, по който гарантираме защитата на Вашите данни.

Вашите данни се събират, използват и съхраняват от „Дайхман“ в съответствие с разпоредбите на действащото европейско и българско законодателство за защита на данните.

Ние обработваме Вашите данни, само ако това е позволено от приложимото законодателство за защита на данните, напр. ако сте дали съгласието си за конкретната обработка на данните във връзка с регистрация за получаване на информационен бюлетин, участие в маркетингови проучвания или промоционални игри и томболи, или ако друго правно основание ни позволява да използваме данните (напр. при обработка на Вашите поръчки или ако ни изпратите запитвания). В настоящата Политика Ви предоставяме подробна информация за съответната обработка на Вашите данни.

2. Данни за администратора на лични данни

„Дайхман търговия с обувки“ ЕООД, ЕИК:  200012200, бул. „Цариградско шосе“ 115 Г Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София (наричано също така по - нататък „Дайхман“).

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Имейл: dpo@tiamolex.eu

3. Съвместни администратори

„Дайхман търговия с обувки“ ЕООД е част от международната Deichmann Group, поради което „Дайхман търговия с обувки“ ЕООД определя целта и средствата за обработка на данните заедно със съвместния администратор Deichmann SE (наричан по -нататък „Deichmann“) по отношение на някои видове лични данни, особено в областта на електронната търговия.

Данни за съвместния администратор:

Deichmann SE

Deichmannweg 9

45359 Essen

Federal Republic of Germany

Email: info@deichmann.com

Поради горното, структурата и съдържанието на тези Правила за защита на личните данни са базирани на политиката относно защитата на личните данни на Deichmann SE.

Съвместните администратори определят техните индивидуални задължения и отговорности в съответствие с приложимите правни разпоредби - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните или "ОРЗД"), въз основа на сключен помежду им договор.

4. Предмет на защита

Предмет на защита са Вашите лични данни.

Съгласно чл. 4, т. 1 от Общия регламент относно защитата на данните това е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Предвид горното, лични данни са например Вашето име, Вашия телефонен номер, Вашия адрес, както и всички данни, които ни предоставяте при регистрацията и създаването на Вашия клиентски профил в нашия онлайн магазин.

Статистическите или анонимните данни, които събираме (например, когато посещавате нашия уеб магазин) и които не могат да бъдат пряко свързани с Вас не попадат в обхвата на личните данни, така както са дефинирани в ОРЗД.

5. Автоматично събиране на данни

При достъп до този уебсайт по технически причини крайното устройство за достъп автоматично предава следните данни:

 • Вид на браузъра и версия на браузъра;

 • Използвана операционна система;

 • URL адрес на препращане;

 • Име на хоста на компютъра, от който се осъществява достъпът;

 • Време на заявката към сървъра;

 • IP адрес;

 • Ако е активиран JavaScript, браузърът предава също така разделителната способност и дълбочината на цвета на прозореца на браузъра;

Тези данни се съхраняват за следните цели:

 • Осигуряване на сигурността на IT-системите;

 • Защита срещу атаки, насочени срещу нашите онлайн услуги и IT-системи;

 • Осигуряване на правилното функциониране на нашата онлайн услуга.

IP адресът се съхранява само за период от 7 дни.

Обработката на данните в посочените случаи се извършва на основание нашите преимуществени легитимни интереси, посочени по-горе, в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

6. Обработка на данни при запитвания

Ако ни изпратите запитване чрез нашия формуляр за контакт или по друг начин (напр. по телефон, електронна поща), ние ще обработим Вашите данни съобразно характера на запитването, включително Вашите данни за контакт (по-специално Вашето име, адрес на електронна поща и, ако е необходимо, Вашия телефонен номер), с цел обработка на запитването и евентуални последващи въпроси.

Обработката на данните в тези случаи се основава на член 6, ал.1, буква е) от ОРЗД. Ние притежаваме легитимен интерес от ефективното обработване на Вашето запитване, а в случай на запитвания във връзка с договори нашият интерес е свързан с изпълнение на задълженията ни във връзка с възникване и изпълнение на съответните договорни отношения. Ако Вие сте настоящ или потенциален наш договорен партньор, обработката в случай на запитвания във връзка с договори се извършва с цел възникване и реализиране на съответното договорно отношение (чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД).

Данните, които ни предоставяте, свързвайки се с нас, ще се съхраняват при нас до момента, в който основанието за съхранение/обработка на данни отпадне (напр. след приключване на обработката на Вашето запитване). В тези случаи задължителните законови разпоредби, по-специално законовоопределените периоди на съхранение на данните, запазват действието си и се прилагат съответно. Например, ние съхраняваме запитвания относно сключени с нас договори от разстояние в рамките на общия давностен срок съгласно българското законодателство, а именно пет години, но за други законовоопределени или легитимни цели ние ще пазим тези данни за по - дълъг срок.

Съхранението на данните в тези случаи се основава на нашия законен интерес, правилното документиране на нашите търговски операции и защитата на нашите законни права и интереси (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД). В случай на запитвания относно договори съхранението и обработката на данните се извършва с цел възникване и осъществяване на съответното договорно отношение (чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД или за целите на съответния наш законен интерес (чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД).

7. Маркетингови цели и пазарни проучвания

Наред с други услуги, които Ви предлагаме чрез онлайн магазина, ние също така Ви предлагаме и:

 • Изпращане на информационен бюлетин с актуални оферти и реклама на продукти;

 • Участие в промоционални игри и томболи.

Ако е необходимо, ние използваме Вашите данни, за да създадем и поддържаме потребителски профил, за да Ви изпращаме индивидуализирана реклама, за която предполагаме, че представлява особен интерес за Вас, при условие че са изпълнени описаните в т. 7.1 и т. 7.2 по - долу условия.

За да Ви предоставим изброените услуги, ние използваме доставчици на услуги/обработващи поръчките (вж. т. 27).

7.1. Информационен бюлетин

Преди да се абонирате за нашия бюлетин, Вие давате съгласието си да използваме предоставените от Вас данни, за да Ви изпращаме информация по електронна поща за съдържанието и продуктите от нашия асортимент.

За изпращането на бюлетина ние прилагаме т.нар. двойно съгласие. Това означава, че ние ще Ви изпратим бюлетина по електронна поща, само ако преди това Вие изрично сте потвърдили, че искате да активираме услугата за изпращане на бюлетин.

За статистически цели ние оценяваме анонимно върху кои връзки в бюлетина е кликнато. При тази оценка не е възможно да се идентифицира кое конкретно лице е кликнало в определена връзка в бюлетина. Въз основа на Вашето съгласие ние оценяваме също така кои връзки в бюлетина сте кликнали в персонализирана форма, за да оптимизираме нашите предложения към Вас.

След като сте се ни предоставили съгласието си за получаване на бюлетина, ние ще Ви изпратим уведомителен имейл, в който ще Ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате нашия бюлетин. Потвърждението се извършва чрез клик върху линка в този имейл.

Доколкото ние използваме услугите на трети страни за обработката и изпращането на бюлетина, тези трети лица също са задължени да спазват всички приложими задължителни разпоредби относно защита на Вашите данни и да ги използват само за тази точно определена цел.

Обработката на Вашите данни във връзка с получаването на нашия бюлетин се извършва въз основа на Вашето изрично и свободно предоставено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

След като се абонирате за нашия бюлетин, можете да оттеглите предоставеното съгласие по всяко време. За целта е достатъчно от имейла, с който сте абонирани, да ни изпратите кратко съобщение на имейл адрес privacy-bg@deichmann.com или да се свържете с нас на нашия безплатен телефон за обслужване на клиенти: 0800 156 56. Вие можете да ни изпратите писмо за отказ от абонамент за бюлетина, като го адресирате до: „Дайхман търговия с обувки” ЕООД, длъжностно лице по защита на данните/правен отдел, бул. "Цариградско шосе" 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София. Също така, можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като кликнете върху връзката „Отписване от бюлетина (нюзлетъра)“, налична в края на всеки получен бюлетин (нюзлетър).

Ние съхраняваме информацията, свързана с предоставеното съгласие за получаване на бюлетина, за да можем да докажем, че сте дали съгласието си за получаване на бюлетина. Тази информация включва и данни относно момента на даване на съгласието. Правното основание за тази обработка на Вашите данни е чл. 6, ал. 1, буква в) във връзка с чл. 7, ал. 1 от ОРЗД.

Ако оттеглите съгласието си за получаване на нашия информационен бюлетин по някой от описаните по - горе начини, ние ще изтрием Вашите данни незабавно. Информацията, която сме съхранили като доказателство за предоставянето на Вашето съгласие, ние изтриваме след изтичането на един месец, считано от момента на оттегляне на съгласието.

По-нататъшното съхранение на данни с цел доказване на предоставянето на съгласие относно получаването на бюлетина се основава на нашия законен интерес, правилното документиране на нашите търговски операции, както и във връзка с предявяването на законови, договорни или други претенции срещу нас и осигуряване на нашата защита във връзка с тези претенции (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

7.2 Промоционални игри и томболи с награди

Ако желаете да участвате в някои от нашите промоционални игри или томболи, ние ще Ви информираме предварително по подходящ начин за видовете лични данни, които събираме във връзка с тези маркетингови активности.

8. "Бисквитки"

За да направим използването на нашия уебсайт по-атрактивно и да дадем възможност за използване на определени функции, използваме така наречените "бисквитки" на различни страници. Те служат, за да направим нашето Интернет присъствие по-удобно за ползване, по-ефективно и по-сигурно като цяло и да ускорим навигацията в нашата платформа.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство. Някои от "бисквитките", които използваме, се изтриват отново след края на сесията на браузъра, т.е. след като затворите браузъра си (т.нар. сесийни "бисквитки"). Други "бисквитки" остават на Вашето крайно устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение (т.нар. постоянни "бисквитки").

Ето един пример: За да използвате нашата количка за пазаруване, трябва да разрешите сесийните "бисквитки" и постоянните "бисквитки". Можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете информирани за настройката на "бисквитките" и да вземете индивидуално решение за тяхното приемане или да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или по принцип. Ако не приемате "бисквитките", функционалността на нашия уебсайт ще бъде ограничена.

Ние използваме следните категории "бисквитки":

8.1 "Бисквитки", необходими за функционирането на нашия уебсайт

Тези "бисквитки" са необходими за работата и функционалността на уебсайта. Те спомагат за техническата достъпност и използваемост на уебсайта и осигуряват съществени и основни негови функционалности, като например навигация в уебсайта, правилно показване на уебсайта в Интернет браузъра или управление на съгласията. Без тези "бисквитки" уебсайтът не може да функционира правилно.

8.2 Функционални/аналитични "бисквитки"

Тези "бисквитки" се използват за измерване на онлайн трафика и анализ на поведението на потребителите. Това ни позволява да разберем по-добре как се използва нашият уебсайт и да подобрим услугите си.

8.3. Маркетингови бисквитки

Тези "бисквитки" се използват за оптимизиране на рекламните съобщения. Това ни позволява да показваме по - добре релевантното съдържание/реклама на потребителите на нашия уебсайт и на уебсайтовете на трети страни.

Правното основание за използването на технически необходимите "бисквитки" е чл. 6, ал. 1, б. е) от ОРЗД за защита на нашите законни интереси. По-специално, нашите законни интереси се изразяват в това да можем да Ви предоставим технически оптимизиран уебсайт, който е удобен за ползване и е съобразен с Вашите нужди, както и да гарантираме сигурността на нашите системи. Освен това, ние използваме "бисквитки" въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

Ако използваме "бисквитки" въз основа на Вашето съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещо действие, като коригирате настройките си за "бисквитки" тук.

Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработката, извършена до момента на оттеглянето.

9. Google Analytics

Ние използваме услугата Google Analytics, предоставена от Google Ireland Limited ("Google"), като се придържаме към приложимите в момента условия за ползване на Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/ ), както и към условията на Споразумението за обработка на поръчки на Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/).

При обработка на Вашите данни в трета държава ние сме обвързали Google със стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия в съответствие с чл. 46, ал. 2, буква в) от ОРЗД (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs ).

Съгласно чл. 10.3 от Договора за обработка на поръчки с Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms /) съхраняването на предадените данни се извършва на определени места (т.нар. "места за бази данни"). Повече информация може да намерите на https://www.google.com/about/datacenters/locations /. По тази причина ние използваме Google Analytics само ако предоставите съгласието си и за прехвърлянето на данните към горепосочените местоположения на центровете за данни.

В някои случаи третите държави, в които се намират центровете за данни или в които се извършва обработката, са определени с решение на Европейската комисия като държави, които нямат адекватно ниво на защита на данните. Списък на така наречените сигурни трети държави можете да намерите на адрес: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_bg.

Прехвърлянето на данни в ненадеждни трети държави е свързано с рискове за Вашите лични данни. Тези рискове не могат да бъдат изключени единствено чрез сключване на стандартни договорни клаузи между Deichmann и обработващия лични данни или администратора в третата държава. Въпреки това разпоредбите за обработка на поръчки в Google (вж. https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ в раздел "Приложение 2") съдържат голям брой технически и организационни мерки, предназначени да гарантират сигурността на Вашите данни. Моля, вземете предвид горепосочените обстоятелства, когато давате съгласието си за обработка на Вашите данни.

Основна информация за обработката на Вашите данни от Google можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy.

Ако сте дали съгласието си, ние използваме услугата за уеб анализ Google Analytics. Google Analytics събира от Вас псевдонимизирани данни за използването на нашия уебсайт, включително Вашия съкратен IP адрес и използва "бисквитки". Генерираната от "бисквитките" информация за използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия съкратен IP адрес) се предава и съхранява от Google на сървъри в гореспоменатите локации на центровете за данни.

Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, съставяне на доклади за дейността на уебсайта за операторите на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на Интернет. Google може също така да свърже тези данни с други данни за Вас, като например историята на търсенето Ви, Вашия личен акаунт, данни за използване от други устройства и други данни, които Google може да съхранява за Вас. Google може също така да предаде тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон (напр. от държавни органи) или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Данните, съхранявани от Google Analytics, се пазят за период от 14 (четиринадесет) месеца. След изтичането на този период Google Analytics съхранява само обобщени статистически данни. Използването на Google Analytics се основава на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД).

Освен това, Вие имате възможност да оттеглите съгласието си по всяко време, като коригирате настройките си за "бисквитките" тук.

Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработката, извършена до момента на оттегляне на съгласието Ви.

Освен това, Вие можете да използвате плъгин за браузъра, за да предотвратите изпращането и използването от Google на информация, събрана от "бисквитките" (включително Вашия IP адрес). За целта, използвайте следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Тук ще намерите допълнителна информация за използването на данни от Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

10. Google Tag Manager

Този уебсайт използва Google Tag Manager. Чрез тази услуга таговете на уебсайта могат да се управляват чрез интерфейс. Google Tool Manager използва само тагове. Това означава, че не се използват "бисквитки" и не се събират лични данни.

Google Tool Manager задейства други тагове, които на свой ред могат да събират данни. Google Tag Manager обаче няма достъп до тези данни. Ако деактивирането е извършено на ниво домейн или "бисквитки", то остава в сила за всички тагове за проследяване, доколкото те са реализирани с Google Tag Manager.

11. Google Enhanced Conversions

Ако ни дадете съгласието си, ние ще използваме функцията за подобрени реализации от Google. Това ни позволява да рекламираме нашия уебсайт по-конкретно и по-ефективно благодарение на данните с по-високо качество.

Enhanced Conversions е разширение на Google Ads Remarketing. Данни, свързани с клиента, които вече са били криптирани предварително, се предават към интерфейс на Google като хеш стойности с помощта на Google Tag Manager. Клиентските данни включват въведени данни в полетата на формуляра на нашия уебсайт. Google свързва събраните по този начин данни с всички съществуващи данни за употреба от вашия акаунт в Google, в който сте били влезли, когато сте взаимодействали с реклама. Информацията от вашия акаунт в Google никога не е видима за нас. Ние получаваме само обобщени отчети за реализациите от Google, чиято точност е увеличена чрез използването на подобрени реализации.

Данните ще бъдат събирани само след като изрично се съгласите и завършите въвеждането на клиентски данни на нашия уебсайт. След това автоматично ще бъде присвоен на вашия акаунт в Google, ако сте влезли в профила си в Google, когато взаимодействате с реклами. Ако искате да предотвратите това, можете или да излезете от акаунта си в Google, или да не давате съгласието си за услугата.

Доколкото ни е известно, Google използва данните поверително и гарантира защитата на данните. Тук можете да намерите насоките, които се прилагат за клиентските данни при използване на подобрени реализации. Тук е описано как Google използва вашите данни. Като част от използването на Google Enhanced Conversions, личните данни могат да бъдат прехвърлени към трети страни (по-специално към сървърите на Google LLC в САЩ), както е показано в 11.1.

Правното основание за обработката на вашите лични данни е вашето съгласие, член 6, параграф 1, изречение 1, буква a от GDPR, а ако се събират и обработват данни, съхранени на устройството чрез таговете, се изисква и раздел 25, параграф 1 TTDSG.

Можете да оттеглите съгласието си съгласно информацията под 8.

Можете да намерите допълнителна информация за Google Enhanced Conversions на: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=bg

12. Потребителски аудитории във Facebook (FacebookCustomAudiences)

При условие, че дадете съгласието си, този уебсайт използва функциите "Facebook Custom Audiences". С помощта на пиксел на Facebook (или подобни функции за предаване на данни за събития или информация за контакт чрез интерфейси в приложения) Facebook може да определи посетителите на нашата онлайн оферта като целева група за показване на реклами (т.нар. " Facebook реклами ").

Това има за цел да гарантира, че поставените от нас реклами във Facebook ще Ви бъдат показвани само във Facebook и в рамките на услугите на партньори, които си сътрудничат с Facebook. Това са т.нар. "Audience network", допълнителна информация за която може да намерите на https://www.facebook.com/audiencenetwork). Поставените от нас реклами във Facebook ще Ви бъдат показвани, при условие че сте проявили интерес към нашата онлайн оферта или при условие, че притежавате определени характеристики (напр. интерес към определени теми или продукти, които могат да се видят въз основа на посетените уебсайтове), които ние предаваме на Facebook. Този процес води до включване на Вашия профил в определени групи (т.нар. потребителски аудитории).

С помощта на пиксела на Facebook искаме също така да гарантираме, че нашите реклами във Facebook съответстват на Вашия интерес в рамките на целенасочен рекламен подход и не натоварват излишно. С помощта на пиксела на Facebook можем допълнително да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook за статистически цели и за целите на пазарните проучвания, като получаваме информация дали сте били пренасочени към нашия уебсайт, след като сте кликнали върху реклама във Facebook (т.нар. "измерване на конверсията").

В този контекст Meta Platforms Ireland Ltd. (с предишно наименование Facebook Ireland Ltd.) обработва следните видове данни:

 • Данни за използване (напр. посетени уебстраници, интерес към съдържанието, време на достъп);

 • Мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси);

 • Данни за събития (Facebook). "Данни за събития" са данни, които могат да бъдат предадени от нас на Facebook, напр. чрез Facebook Pixel (чрез приложения или по друг начин), и се отнасят до физически лица или техни действия.

Данните включват, например, информация за посещения на уебсайтове, взаимодействия със съдържание, функции, инсталиране на приложения, закупуване на продукти и др. Данните за събития се обработват с цел създаване на целеви групи за съдържание и рекламна информация (Custom Audiences).

Данните за събития не включват действителното съдържание (например написани коментари), няма информация за вход и информация за контакт (т.е. няма имена, имейл адреси и телефонни номера). Данните за събития се изтриват от Facebook след максимум две години, а формираните от тях целеви групи - с изтриването на нашия профил във Facebook.

Тази информация се обработва за следните цели: маркетинг, профилиране с информация, свързана с потребителя (създаване на потребителски профили), ремаркетинг (насочване на посетители или клиенти на собствения уебсайт към други уебсайтове), измерване на конверсиите (измерване на ефективността на маркетинговите мерки), формиране на целеви групи (определяне на целеви групи, подходящи за маркетингови цели или друг изход на съдържание).

Ние носим съвместна отговорност с Meta Platforms Ireland Ltd. за събирането или получаването на данни в хода на предаването, но не и за по-нататъшната обработка на "Данни за събития", които Facebook събира или получава в хода на предаването на данни чрез Facebook Pixel и сравними функции (напр. интерфейси), които се изпълняват в нашата онлайн оферта за следните цели:

 • Показване на съдържание/рекламна информация, която съответства на предполагаемите интереси на потребителите;

 • Предоставяне на търговски и транзакционни съобщения (напр. насочване към потребителите чрез Facebook Messenger);

 • Подобряване на предоставянето на реклами и персонализиране на функциите и съдържанието (напр. подобряване на определянето на това какво съдържание или рекламна информация вероятно ще представлява интерес за потребителите).

За тази цел сме сключили споразумение за отговорност за споделяне на данни с Meta Platforms Ireland Ltd., което може да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Когато Meta Platforms Ireland Ltd. ни предоставя показатели, анализи и отчети, те са обобщени, т.е. не се получават данни за отделните потребители и потребителите са анонимни за нас.

Това обработване не се извършва в рамките на споделената отговорност, а въз основа на договор за възлагане на обработката на данни "Условия за обработка на данни", които може да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), както и "Условия за сигурност на данните" , които може да намерите на следния адрес: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms).

По отношение на обработката в САЩ, въз основа на стандартни договорни клаузи ("Facebook EU Data Transfer Addendum", които може да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Съгласно условията на Анекса за трансфер на данни в ЕС на Facebook, находящ се на https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumобработката на Вашите лични данни може да се извършва и в трети страни на ЕС, като например САЩ. Поради тази причина ние използваме персонализираните аудитории на Facebook, само ако се съгласите с възможните трансфери на данни.

В някои случаи третите държави, в които се намират центровете за данни или от които се извършва обработката, с решение на Европейската комисия са определени като държави, които нямат адекватно ниво на защита на данните. Списък на т.нар. сигурни трети държави можете да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions. Прехвърлянето на данни към ненадеждни трети държави е свързано с рискове за Вашите данни. Тези рискове не могат да бъдат изключени единствено чрез сключване на стандартни договорни клаузи между нас и обработващия лични данни или администратора в третата държава. Въпреки това Facebook предприема IP маскиране (псевдонимизиране на IP адреса) като мярка за сигурност в този контекст, както и допълнителни мерки за сигурност, които са описани на тук: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms.

Моля, вземете предвид горепосочените обстоятелства, когато давате съгласието си за обработка на Вашите данни.

Използването на персонализираните аудитории на Facebook се извършва въз основа на Вашето съгласие - чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

Освен това, Вие имате възможност да оттеглите съгласието си по всяко време, като коригирате настройките си за "бисквитките" тук:

Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработката, извършена до момента на оттеглянето на съгласието.

Тук можете да намерите допълнителна информация за условията за обработване на данни в рамките на персонализираните аудитории на Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

12. Emarsys

Ако ни дадете съгласието си, ние използваме технологиите на Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Виена, Австрия, за да персонализираме съдържанието на нашия уебсайт и бюлетин, като създаваме профили за използване с помощта на Emarsys Marketing Cloud. За тази цел се съхраняват всички данни, събрани чрез базата данни Emarsys Web Extend, както и чрез команди на JavaScript, така и чрез "бисквитки".

За посетителите с абонамент за нашия бюлетин уебсайтът използва команди на JavaScript за събиране на данни за сърфиране и покупка. Тези данни се използват за допълване с данни на Вашия клиентски профил и за осигуряване на персонализирано преживяване във всички наши точки на контакт. Освен това, ние съхраняваме следните Ваши данни и ги използваме, за да Ви изпращаме персонализирани реклами:

 • Имейл адрес;

 • Обръщение;

 • Име и фамилия;

 • Дата на раждане;

 • IP адрес;

 • Данни за поръчката.

Във връзка с използването на технологиите на Emarsys Marketing Cloud Google и Facebook могат да съпоставят Вашите данни. Това обстоятелство може да доведе до обработване на Вашите данни и извън Европа. Като се имат предвид вече споменатите рискове (вж. разделите за Google и Facebook по-горе), ние използваме Emarsys само ако Вие сте ни предоставили съгласието си за това, както и за евентуалното прехвърляне на данни в рискови трети държави.

В някои случаи третите държави, в които се намират центровете за данни или от които се извършва обработката, с решение на Европейската комисия са определени като държави, които нямат адекватно ниво на защита на данните. Списък на т.нар. сигурни трети държави можете да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions.

Прехвърлянето на данни в ненадеждни трети държави е свързано с рискове за Вашите данни. Тези рискове не могат да бъдат изключени единствено чрез сключване на стандартни договорни клаузи между нас и обработващия лични данни или администратора в третата държава. Независимо от това Google и Facebook предприемат мерки за сигурност, за да гарантират защитата на Вашите лични данни (вж. разделите за Google и Facebook по - горе).

Моля, вземете предвид горепосочените обстоятелства, когато давате съгласието си за използване на технологиите на Emarsys.

В тази връзка, ние обработваме Вашите данни автоматично само с цел оценка на определени лични аспекти (профилиране). Например, анализираме Вашите данни с помощта на математико-статистически методи, за да адаптираме рекламата към Вашите индивидуални интереси.

След като се отпишете от бюлетина, ние ще спрем да Ви изпращаме бюлетина и ще изтрием Вашите данни. Ако имате и клиентски профил на нашия уебсайт, ние ще съхраняваме данните Ви, докато съществува Вашия клиентски профил. Това се прилага, само доколкото нямаме законово право или задължение да съхраняваме Вашите данни за конкретни цели, включително защита срещу правни претенции.

Правното основание за обработката на данните е чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на нашия информационен бюлетин по един от описаните в т. 7.1 от Раздел VII „Маркетингови цели и пазарни проучвания“ начини.

14. Google Ads Service (включително dynamic remarketing)

На уебсайта използваме и така наречената Google Conversion Tracking, аналитична услуга предоставяна от Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; "Google"). Google Ads поставя "бисквитка за конверсия" на Вашето крайно устройство, ако сте достигнали до нашия уебсайт чрез реклама на Google.

Тези бисквитки изтичат след 30 дни и не служат за лично идентифициране на потребителите. Ако посетите една от нашите страници и бисквитката още не е изтекла, ние и Google можем да разпознаем, че някой е кликнал върху реклама и е бил пренасочен към нашата страница.

Всеки клиент на Google Ads получава различен набор от бисквитки. Поради това бисквитките не могат да се проследяват между уебсайтовете на различни рекламодатели на Google Ads. Информацията, получена чрез бисквитката за конверсия, се използва за създаване на статистики за конверсиите за нас.

Като клиент на Google Ads, ние проследяваме общия брой потребители, които кликват върху нашата реклама и се пренасочват към страницата с маркера за измерване на конверсиите. Ние не получаваме информация, която би могла да се използва за лично идентифициране на потребителите.

Ако не желаете информацията за Вашето поведение на уебсайта да бъде обработвана в процеса на проследяване, можете също да откажете настройката на бисквитковия файл, необходим за това - например чрез настройките на браузъра, които обикновено деактивират автоматичната настройка на бисквитки, или да откажете съгласието за раздела с бисквитки. Вие можете също така да деактивирате бисквитките за проследяване на конверсии, като настроите браузъра си да блокира бисквитки от домейна "googleadservices.com". Също така, Google Ви предлага възможност да деактивирате използването на бисквитки от Google за рекламни цели в спецификациите за рекламата. Можете да ги намерите тук: https://www.google.com/settings/ads.

Ние използваме технологията за ремаркетинг на Google. Ремаркетингът се използва за повторно насочване на предишни потребители на нашия уебсайт чрез насочена реклама на трети уебсайтове, включително Google. Google определя кои потребители са специфично насочени, като временно свързва данните от Google Analytics, описани по-горе, и индивидуалните идентификационни номера, регистрирани в Google, което позволява кръстосано насочване на устройства.

Рекламата на уебсайтовете на трети доставчици, включително Google, се извършва също с помощта на бисквитки. Можете да предотвратите Google да използва бисквитки в бъдеще, като направите съответните настройки на уебсайта https://www.google.com/settings/ads. Повече информация може да бъде намерена на https://www.google.com . Политиката за поверителност на Google можете да намерите на https://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

15. Criteo

Нашият уебсайт използва "бисквитки"/рекламни идентификатори за рекламни цели. Това ни позволява да показваме реклами на посетители, които се интересуват от нашите продукти, на уебсайтове на партньори, приложения и имейли. Технологиите за повторно насочване (ретаргетинг) използват "бисквитки" или рекламни идентификатори и показват реклами, базирани на Вашето предишно поведение при сърфиране.

За да откажете специално подбраната за Вас реклама, моля, посетете следните уебсайтове:

https://www.networkadvertising.org/choices/

https://www.youronlinechoices.com/

Можем да споделяме информация (като технически идентификатори от Вашата информация за регистрация на нашия уебсайт или нашата система за управление на взаимоотношения с клиенти) с нашите надеждни рекламни партньори. Това позволява свързване на Вашите крайни устройства и/или информационни среди и предлагане на безпроблемно потребителско изживяване с устройствата и информационните среди, които използвате. Повече подробности относно тези възможности за свързване може да намерите в политиката на посочените платформи.

Използването на Criteo е възможно само с Вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

Освен това, Вие имате възможност да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като промените настройките за "бисквитки" тук:

Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето.

Допълнителна информация относно защитата на данните, свързани с Criteo, може да намерите в политиката за поверителност на https://www.criteo.com/privacy.

16. Glami

В рамките на електронната търговия, която осъществяваме, ние използваме услугата на Glami (Inspigroup s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Чешка република) за извършване на проследяване на ефективността и оптимизация на разполагането на нашите продукти.

Glami записва хеширан идентификационен номер (hash ID), генериран от Вас, както и съответните данни за поръчка, включително нетната стойност на поръчката, избраните продукти, номерът на поръчката, броя на стоките във фактурата и валутата, използвайки проследяващи бисквитки. Допълнително се събира информация като текущия URL, заглавието на страницата, референция, името на продукта, идентификационния номер на стоката, идентификатора на продукта, съдържанието на страницата, общата цена на поръчката и идентификационния номер на поръчката.

Тези проследяващи бисквитки са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство и позволяват на Glami да анализира ефективността на нашите маркетингови кампании. Моля, обърнете внимание, че Glami не предава лични данни на трети страни без Вашето изричносъгласие.

Обработката на данни се извършва в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, а бисквитките, зададени от Glami, имат срок на съхранение от 30 дни до една година. Вие имате възможност да оттеглите Вашето съгласие за обработка на данни по всяко време чрез нашия банер за съгласие, който може да намерите тук: Моля, обърнете внимание, че настройките на банера за съгласие трябва да се направят отделно за всяко от Вашите устройства.

Допълнителна информация относно защитата на данните, свързани с Glami, можете да намерите в техните насоки за защита на данните на: https://www.glami.bg/info/privacy/.

17. Нашето присъствие в социалните мрежи

Ние не използваме социални медийни плъгини в нашия уебсайт. Ако на нашия уебсайт има символи на някои от долуизброените социални медии, ние ги използваме само за пасивни препратки към страниците на съответните доставчици на съответната социална медия.

17.1 Фен страницата ни във Facebook

Можете да ни намерите във Facebook на https://www.facebook.com/Deichmann.BG.

За потребители извън САЩ и Канада, социалната мрежа Facebook се управлява от MetaPlatforms Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия („Facebook Ireland"). За потребители в САЩ и Канада, доставчик на Facebook е Meta Platforms Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САЩ.

Дори ако не сте регистрирани във Facebook и посещавате нашата Facebook страница, Facebook може да събира псевдонимизирани данни за Вашата активност. За повече информация вижте Декларацията за поверителност на Facebook, която може да намерите на следните адреси:https://facebook.com/about/privacy, https://facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

В Декларацията за поверителност на Facebook ще намерите и информация относно настройките на Вашия профил във Facebook.

MetaPlatforms Ireland Ltd. може да споделя Вашите данни с други компании в групата на Meta и с други трети страни. Това може да включва предаване на лични данни в други държави извън ЕС, за които няма решение на Европейската комисия за признаване на съответно ниво на защита на данните. В такъв случай MetaPlatforms Ireland Ltd. ще използва стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия, съгласно чл. 46, ал. 2, буква с) от ОРЗД. За повече информация можете да видите Декларацията за поверителност на Facebook.

Ние носим отговорност съвместно с MetaPlatforms Ireland Ltd. за обработката на така наречените datainsights при посещение на нашата Facebook фен страница. С помощта на datainsights, MetaPlatforms Ireland Ltd. анализира поведението на нашата Facebook фен страница и предоставя тези данни в анонимизиран вид. За тази цел, сме сключили споразумение с MetaPlatforms Ireland Ltd. относно споделената отговорност при обработката на данни, което можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. В това споразумение MetaPlatforms Ireland Ltd. се задължава да поеме основната отговорност и да изпълнява всички задължения съгласно ОРЗД за обработката на datainsights. Обработката служи за нашите легитимни икономически интереси за оптимизиране и напасване спрямо нуждите на нашата Facebook фен страница, съгласно чл. 6, ал. 1, буква e) от ОРЗД.

Важно е да имате предвид, че ако посетите или харесате нашата Facebook фен страница като регистриран потребител на Facebook, MetaPlatforms Ireland Ltd. ще събере тези лични данни. Ако не сте регистрирани във Facebook и посещавате Facebook фен страницата ни, MetaPlatformsIrelandLtd. може да събира само псевдоминизирани данни за Вашата активност.

Конкретно, следните данни се събират от MetaPlatforms Ireland Ltd.:

 • Посещение на страница, публикация или видео на страница;

 • Абониране за или отписване от страница;

 • Оценка на страница или публикация с „Харесвам“ или „Не харесвам“;

 • Препоръка на страница или публикация в коментар или пост;

 • Коментар, споделяне или реакция на публикация на страница (включително вид на реакцията);

 • Скриване на публикация на страница или докладване като спам;

 • Кликване на връзка към страница от друга страница във Facebook или от уебсайт извън Facebook;

 • Задържане на мишката върху името или профилната снимка на страница, за да се види преглед на съдържанието на страницата;

 • Кликване на бутоните за уебсайт, телефонен номер, адрес или други бутони на страница;

 • Информация за това дали сте влезли от компютър или мобилно устройство при посещение на дадена страница.

За повече информация, моля, прегледайте Декларацията за поверителност на Facebook на https://facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

17.2 Instagram

Нашето присъствие в Instagram можете да намерите на адрес: https://www.instagram.com/deichmann.bg.

За потребители извън САЩ и Канада, Instagram се управлява от MetaPlatforms Ltd., Ireland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия („Facebook Ireland"). За потребители в САЩ и Канада, Instagram се управлява от MetaPlatformsInc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САЩ.

За повече информация прегледайте Декларацията за поверителност на Instagram на https://help.instagram.com/155833707900388.

17.3 YouTube

Можете да ни намерите в YouTube на адрес: https://www.youtube.com/channel/UC1_uFgADfWJ6L8yrEjxzxpg.

За потребители в Европейското икономическо пространство и Швейцария, Google се управлява от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, а извън този район - от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

За повече информация прегледайте Декларацията за поверителност на Google на https://policies.google.com/privacy.

17.4 Pinterest

Дружеството DeichmanS.E, Германия има профил в Pinterest на адрес https://www.pinterest.de/deichmannde/.„Дайхман търговия с обувки“ ЕООД не поддържа самостоятелен профил в тази социална мрежа.

За потребители в Европейското икономическо пространство, Pinterest се управлява от Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия. За потребители в САЩ, Pinterest се управлява от Pinterest, Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, САЩ.

За повече информация прегледайте Декларацията за поверителност на Pinterest на https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

17.5 Функции на общността в социалните мрежи

Когато ни посещавате в социалните мрежи (например Facebook фен страницата ни), ние обработваме определени Ваши данни, например когато проверявате наша страница или профил, харесвате или коментирате наши публикации, отговаряте или проявявате друг тип активност.

Обработката на тези данни се извършва на основание нашия законен интерес да управляваме максимално ефективно нашето присъствие в социалните мрежи - чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, както и на Вашето съгласие пред съответните доставчици на платформите (например MetaPlatformsLtd.) на основание чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД или на Вашия договор с доставчиците на съответните платформи (чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

Напомняме Ви, че тези страници са публично достъпни и че всички лични данни, които публикувате или предоставяте при регистрация, могат да бъдат видяни от други лица. Ние не можем да контролираме начина, по който другите потребители използват тези данни. В частност, ние не можем да предотвратим получаването на нежелани съобщения от трети лица.

Съдържанието, публикувано в рамките на общността на съответната социална мрежа, може да бъде съхранявано за неограничен период от време. Ако искате да премахнем съдържание, което сте публикували, моля, изпратете ни имейл на посочения в Раздел 2 имейл адрес.

18. Персонализирани препоръки за продукти

18.1 Следене чрез пиксели

Tracking-pixel (следенето чрез пиксели) изпълнява сходни функции като "бисквитките", но не може да бъде забелязано от потребителя. С Ваше съгласие ние използваме пиксели за следене в рамките на функционирането на онлайн магазина, за да измерваме потребителското поведение, за бюлетина, както и за насочване на предложения в ремаркетинг.

Тези данни са анонимни и не се свързват с личните данни на потребителя или с друга база данни. За да предотвратите бъгове на нашата уеб страница, можете да използвате инструменти като webwasher, bugnosys или AdBlock (за браузъра Firefox). За да предотвратите бъгове в нашия бюлетин, моля, настройте Вашия имейл така, че в съобщенията да не се показва HTML. Уеб бъговете се предотвратяват и когато четете имейлите си офлайн.

За лични продуктови препоръки се използва Вашата хронология на пазаруване. Това включва преди всичко конкретни артикули, но и продуктови категории, които сте разглеждали, търсили или закупили. Всички събрани такива данни се съхраняват анонимно и от тях не може да се стигне до Вас.

Правното основание за обработката на данни в тези случаи е чл. 6, ал. 1, т. а) от ОРЗД.

Вие имате възможност да оттеглите своето съгласие по всяко време, като промените настройките на "бисквитките" тук:

С оттеглянето на Вашето съгласие законността на обработката на данните, извършена преди оттеглянето на съгласието не се засяга.

Моля, обърнете внимание, че след оттегляне на Вашето съгласие, ние няма да можем да ви предоставим персонализирани препоръки за продукти в този браузър.

19. Scayle

Scayle е полуотворена система за онлайн търговия (headlesseCommerce system), предоставяна от About You SE & Co. KG (Domstraße 10, 20095,Hamburg, Germany, Германия). Ние използваме системата Scayle за предоставяне на услуги в онлайн магазина си.Информация относно Политиката за поверителност можете да намерите на следния линк: https://www.scayle.com/de/datenschutz.

Подизпълнители на Scayle:

19.1 Akamai Technologies, Inc.

Ние използваме услугата "Akamai" за оптимизиране на доставката на уебсайта и за защита на уеб сървърите ни с уеб приложение за защита на уеб сървъри. Отговорното лице за обработването на Вашите лични данни е: Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Гархинг, Германия.

Чрез или при използване на тази услуга се събират следните лични данни:

 • Информация за браузъра;

 • Посетени страници;

 • Дата и час на посещението;

 • Операционна система;

 • IP адрес.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни е член 6, ал.1 , буква е) от ОРЗД,с цел балансиране на интереси, базирано на нашия легитимен интерес да гарантираме непрекъснатата работа на нашия уебсайт.

Мястото на обработка е Европейският съюз и САЩ. Относно обработката на лични данни в САЩ, моля вижте т. 29.

Срокът на живот на използваните бисквитки продължава до края на съответната сесия. Личните данни, събрани с тяхна помощ, се изтриват, когато не са нужни повече за целите на обработката.

Политиката за поверителност на обработващия данни може да намерите тук: https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/.

19.2 Amazon Web Services Inc.

Amazon Web Services (AWS) е облачна компютърна услуга, предлагана от Amazon.com. Тази услуга позволява на компании и организации да използватIT инфраструктура и приложения в облака.

Доставчик на услугата е Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Люксембург(наричано "AWS").

Детайлна информация може да намерите тук: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ .

Повече информация относно обработката на личните данни може да намерите в Политиката за лични данни на AWSтук: (https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Използването на услугата AWS се извършва с Ваше съгласие (член 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД. Основанието за използване на услугата AWS е чл. 6, ал 1, буква е) от ОРЗД. Ние имаме законен интерес във връзка с надеждното представяне на нашия уебсайт. Ако сме получили Вашето съгласие за обработката на лични данни, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД, ако съгласието включва съхранение на бисквитки или достъп до информация в устройството на потребителя (напр. сканиране на отпечатъци на устройството). Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

19.3 Datadog Inc.

Databog е услуга, насочена към наблюдение на реални потребители и производителност на уебсайтове. Обработката на данни се използва, за да се анализират уебсайтовете и техните посетители. По наше искане, Databogизползва събраната информация, за да оцени използването на уебсайта, да наблюдава производителността на уебсайта, екрани на приложенията, потребителски действия, мрежови изисквания и производителността на нашия our front-end код, да следи текущи грешки и проблеми и да съставя отчети за дейността на уебсайта.

Субектът, извършващ обработката на данни, е Datadog, Inc (620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018, USA, САЩ). Относно обработката на лични данни в САЩ, моля вижте т. 29.

Във връзка с горното, освен друго, следната информация също може да бъде събирана:

 • IP адрес;

 • Дата и час на преглед на страницата;

 • Потребителска навигация (пътека на кликове);

 • Информация за браузъра и устройството, което използвате;

 • Посетени страници;

 • URL адрес на връзка (уеб страница, от която сте достъпили нашия уебсайт);

 • Информация за местоположение;

 • Активности по пазаруване.

Databog използва технологии като бисквитки, уеб съхранение на браузъра и проследяващи пиксели, за да анализира използването Ви на уебсайта. Обработката на лични данни, особено настройката на бисквитки, се извършва само с Вашето съгласие.

По-подробна информация за условията на използване и защитата на личните данни може да бъде намерена тук: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/.

19.4. New Relic Inc.

NewRelic (New Relic, Inc., 188 Spear St. Suite 1200, 94105 San Francisco, USA, САЩ) е уеб услуга, използвана за анализ на използването на уебсайтове. Бисквитката предава информация, включително за Вашия IP адрес, до сървър на New Relic в САЩ. Личните данни се обработват в съответствие с член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, с цел оптималното представяне на нашата онлайн оферта. NewRelic използва съхранената информация, за да анализира начина, по който използвате уебсайта, да създаде отчети за операторите на уебсайтове и да предлага други услуги, свързани с използването на уебсайтове и Интернет. Повече информация за прехвърлянето на лични данни към САЩ може да намерите в т. 29.

Повече информация за поверителността може да бъде намерена тук: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

19.5. Functional Software, Inc.

Functional Software, Inc. (132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, САЩ) предоставя платформа за сигнализиране на грешки в софтуера и смущения, така че да можем да анализираме и подобрим нашия уебсайт след това. Моля, обърнете внимание, че това представлява прехвърляне на лични данни към САЩ, което се счита за прехвърляне на лични данни към трета държава. Повече информация за прехвърлянето на лични данни към САЩ може да намерите в т. 29. Личните данни се обработват в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

Може да намерите информация относно обработката на лични данни на следния линк: https://sentry.io/privacy/.

19.6. Cloudflare, Inc.

Cloudflare (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA)предлага глобална мрежа за доставка на съдържание (CDN) с DNS. Трафикът между Вашия браузър и нашия уебсайт се осъществява чрез мрежата на Cloudflare. Cloudflare анализира данни за трафика, за да предотврати достигането на евентуално вреден Интернет трафик до нашите сървъри. В същото време Cloudflare може също така да използва бисквитки или други технологии, за да разпознае Интернет потребители, но само за гореспоменатата цел.

Използването на услугата на Cloudflare се основава на нашия законен интерес в осигуряването на безотказно и сигурно предоставяне на нашия уебсайт съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

Повече информация относно политиката за поверителност на Cloudflare може да намерите тук: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

20. Freshworks

За да гарантираме най-доброто потребителско изживяване на нашия уебсайт, използваме услуга за чат на живо (Freshchat, Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, САЩ). С тази услуга искаме да отговорим на Вашите заявки в реално време ефективно. Вашето име за чат (първо и второ), личните Ви данни и друга информация, която споделите в чат съобщенията си, се събират.

Като правило, ние отговаряме на вашите заявки директно в инструмента за чат. Все пак, Вие имате и възможност доброволно да предоставите Вашия имейл адрес и/или телефонен номер, ако предпочитате алтернативен начин за контакт.

За да оптимизираме обслужването на клиентите, ние правим статистически анализи на поведението на потребителите. Използваме само агрегирани набори от данни. Събраните данни се изтриват, веднага след като не са нужни за постигане на целта, за която бяха събрани, което означава, че Вашата заявка е приключила.

Във всеки случай събраните данни ще бъдат изтрити веднага, след като Вие или ние приключим чат сесията. Могат да възникнат изключения в случаи, когато законови разпоредби изискват по-дълго съхранение или ако данните са необходими за защита или предявяване на правни претенции.

Ние използваме бисквитки, за да предоставим функцията за чат. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в кеша на интернет браузъра на Вашето устройство. Тези бисквитки позволяват разпознаването на Вашия интернет браузър, за да разграничаваме различните потребители на функцията за чат на нашия уебсайт.

Информацията, генерирана от бисквитките относно Вашето използване на нашия уебсайт (включително вашия IP адрес), се изпраща до сървър на доставчика на услугата за чат и се съхранява там. Допълнителна информация може да бъде намерена в Правилата за защита на данните на доставчика на услугата на следния адрес: https://www.freshworks.com/privacy/.

21. Начини на плащане

Ние обработваме Вашите данни за плащане с цел обработка на плащанията, когато закупувате продукт чрез нашия онлайн магазин.

В зависимост от начина на плащане, предаваме необходимите Ваши данни за плащане на трети страни.

Правно основание за тази обработка на данни е чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД, ако обработката на данни е необходима за извършване на плащането, както и чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД. Нашият основен законен интерес е свързан с коректната обработка и извършване на плащанията на поръчаните стоки от онлайн магазина.

В нашия онлайн магазин предлагаме следните начини на плащане:

21.1 Плащане с пощенски паричен превод (плащане при доставка)

Плащането с пощенски паричен превод се извършва в брой или на POS терминал на куриера при доставката на стоката.

Във връзка с извършване на плащането при доставката ние предоставяме Вашите данни и данните за направената поръчка на куриерската фирма, чрез която извършваме доставката на поръчаните стоки от нашия онлайн магазин.

22. Поръчки

Като част от процеса на поръчване на продукти и/или ползване на услуги чрез нашия уебсайт ние събираме следните данни:

 • Име и фамилия;

 • Дата на раждане - ден, месец, година;

 • Пощенски адрес - държава, град/село, улица, номер, пощенски код;

 • Имейл адрес;

 • Телефонен номер;

 • Други данни, събирани от доставчиците на услуги във връзка с изпълнението на поръчките, съгласно тази Политика.

Обработката на тези данни се извършва с цел изпълнение на Вашата поръчка.

Правното основание за обработката на е чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

Ако купувате стоки в нашия онлайн магазин, Вие сключвате с нас договор от разстояние по смисъла на българското законодателство, като за целта е необходимо да ни предоставите личните си данни. Ако не предоставите горепосочените данни във връзка с изпращането на поръчката на стоки, Вие не можете да направите покупка в нашия онлайн магазин.

Данните се предоставят на нашите служители, които отговорят за обработката на онлайн поръчките на стоки, логистиката във връзка с пакетирането и изпращането на поръчаните стоки, IT специалисти, както и на други служители, които е необходимо да използват тези данни във връзка с изпълнение на нашите задължения по сключения с Вас договор от разстояние, както и на доставчиците на услуги, които ползваме за изпълнение на поръчките (напр. куриерски фирми).

Вашите данни във връзка с направените поръчки в нашия онлайн магазин ще бъдат съхранявани до изтичане на съответните приложими законови срокове за съхранение на данни.

23. Клиентски профил

На нашия уебсайт Ви предлагаме възможност да регистрирате клиентски профил чрез предоставяне на лични данни („Моят профил“). Регистрацията е необходима, за да можем да създадем Вашия клиентски профил.

За регистрацията на Вашия клиентски профил ние събираме следните лични данни:

 • Име и фамилия;

 • Дата на раждане - ден, месец, година;

 • Пощенски адрес - държава, град/село, улица, номер, пощенски код ;

 • Имейл адрес;

 • Телефонен номер;

 • Парола за достъп.

Ние обработваме Вашите данни, за да управляваме клиентския Ви профил („Моят профил“). Това обработване включва получаване на съгласие за регистрация на профила, определяне и потвърждаване на самоличността на потребителя, предотвратяване на неоторизиран достъп до профила, ограничаване достъпа на непълнолетни, изпращане на известия и уведомления, предотвратяване на злоупотреба с профила, проследяване на нарушения на условията за ползване и оттегляне на съгласие.

Ние също така използваме Вашите данни, за да създадем за Вас персонализирано онлайн преживяване и незабавно да Ви предоставим информация за извършените от Вас покупки чрез профила.

Обработването на данните за Вашия профил е възможно единствено след предоставяне на изрично съгласие за създаването на профила. Правното основание за обработка на данните в този случай е чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД.

Ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за поддържане на профила Ви. Данните, които се събират и използват единствено с цел създаването на клиентски акаунт, ще бъдат изтрити след закриването на акаунта. Въпреки това, ако по силата на задължителна законова норма сме задължени да пазим тези данни за по - дълъг период, ние ще съхраняваме тези данни в съответния законоустановен период.

24. Сигурност в Интернет пространството

Ние използваме стандартни методи за поддържане на сигурност посредством Вашия браузър - криптирането на потребителски данни чрез т.нар. SSL криптиране. Данните на потребителите са криптирани с помощта на SSL сертификати (клас 2) 256-битово криптиране с максимална дължина на ключа от 2048 бита.

Можете да разпознаете защитената чрез SSL информация по символа за заключване във Вашия браузър. Защитените връзки могат да се разпознаят по Вашия адрес, който започва с "https://". Ако щракнете два пъти върху символа за заключване, ще получите допълнителна информация относно сертификата за сигурност.

Вашите лични данни ще достигнат до нас защитени. Това се отнася както за поръчките през уебсайта, така и за влизането на клиента като цяло в нашия уебсайт. Абсолютна защита на данните не може да бъде гарантирана, но въпреки това ние полагаме дължимата грижа да защитаваме нашия уебсайт и други системи чрез подходящи технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, неоторизиран достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от трети лица.

25. Сигурност на данните

Ние прилагаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни от загуба, унищожаване, манипулиране и неоторизиран достъп.

Всички наши служители са задължени да спазват поверителността на данните. Също така, мерките ни за сигурност се преразглеждат непрекъснато в съответствие с технологичното развитие и приложимите законови изисквания.

26. Оценки на доставчици и продукти

26.1 zenloop

На различни места в нашия онлайн магазин по желание изискваме обратна връзка относно Вашето пазарно преживяване. За тази цел, ние използваме услугите на SaaS.group zenloop GmbH, Attilastraße 18, 12529 Schönefeld за събиране и оценяване на Вашите отзиви.

Така се обработват публичният IP адрес, имейл адресът, данните за устройството и браузъра, статистическите данни за Вашата покупка, уебсайтът, от който използвате платформата за обратна връзка, и други възможни данни, които ни предоставяте в съобщението си.

Правното основание за тази обработка е в чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Предлагаме тази услуга, за да направим пазаруването в нашия уебсайт още по-атрактивно. Това е нашият легитимен интерес.

Ако желаете да се свържем с Вас в резултат на предоставената от Вас обратна връзка след поръчката, това става, като оставите съобщение в полето за коментари и потвърдите. В този случай може да се свържем с Вас по електронна поща, за да обработим Вашето искане.

Можете да намерите повече информация за защитата на данните на zenloop тук: https://www.zenloop.com/de/legal/privacy.

26.2 Appnexus

На нашия уебсайт данните се събират и съхраняват от услугата за уеб анализ на доставчика AppNexus чрез инструмента AppNexus, от който се създават потребителски профили с псевдоними.

Тези потребителски профили се използват за анализ на поведението на посетителите и се оценяват с цел разработване и подобряване на нашите предложения. Възможно е за тази цел да се използват бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват локално на компютъра на посещаващия сайта и по този начин позволяват разпознаването му при повторно посещение на нашия уебсайт.

Псевдонимизираните потребителски профили не могат да съдържат лични данни за притежателя на псевдонимизирания профил, без изричното съгласие на съответното лице. Това съгласие трябва да бъде дадено допълнително.

27. Автоматизирани индивидуални решения или методи за профилиране

Не използваме автоматизирани процеси за взимане на решения или профилиране.

28. Предаване на данни на трети страни

По принцип Вашите данни се предават без Вашето изрично предварително съгласие само в следните случаи:

28.1

Ако е необходимо да се установи незаконно използване на нашите услуги или във връзка със съдебни претенции и наказателно преследване, личните данни ще бъдат предадени на съответните правоприлагащи органи и, ако е необходимо и в съответствие с приложимия закон - на засегнатите трети страни.

Предаването на данни от наша страна се извършва само ако са налице конкретни данни за извършено закононарушение. Предаване на данни може да се осъществи и ако това служи за изпълнение на договори или други споразумения, по които сме страна. Освен това, ние сме законово задължени, при поискване, да предоставяме информация на определени публични органи и институции (правоприлагащи органи, административни органи, данъчни органи и др.)

Тези данни се предават въз основа на нашия законен интерес за борба със злоупотребите и закононарушенията като цяло, за осъществяване на наказателно преследване за престъпления, за предявяване и събиране на вземания, за защита на наши законови интереси на основание чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД или в изпълнение на наше законово задължение съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД.

28.2

Вашите данни ще бъдат предадени на Quehenberger Logistics ROU SRL, Str. Depozitelor nr. 27, RO-110078 Pitesti, който е нашия доставчик на услуги относно складиране и обработване на поръчки в онлайн магазина. Доставчикът ще използва Вашите данни само за целите на пакетирането и изпращането на поръчаната стока към куриер.

28.3

Вашите данни ще бъдат предадени на „СПИДИ” АД, ЕИК: 131371780, със седалище и адрес на управление гр. София, гр. София, п.к. 1138, р-н Младост, ул. "Абагар" № 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет. 5, осъществяващо доставката, доколкото това е необходимо за изпълнението на доставката на стоките и извършването на плащането към нас при доставката на стоката. Куриерската фирма използва Вашите данни единствено за обработка и извършването на доставката.

Правното основание за обработката на данните е чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД. След като сключеният с нас договор от разстояние бъде изпълнен, включително покупната цена бъде платена изцяло, Вашите данни ще бъдат съхранени за по-нататъшна употреба и ще бъдат изтрити след изтичане на сроковете за съхранение съгласно приложимото законодателство.

28.4

За предоставянето на услуги, свързани с управлението на уебсайта разчитаме на договорно обвързани трети страни и външни доставчици на услуги ("обработващи лични данни"). В тези случаи личните данни ще бъдат предадени на тези обработващи, за да могат те да извършат необходимата обработка за целите на изпълнение на възложените им услуги.

Ние избираме внимателно третите страни, които ще обработват лични данни, като прилагаме подходящи контролни механизми спрямо тях (напр. проверки), за да можем да гарантираме, че Вашите права и свободи са защитени.

Обработващите могат да използват данните само за целите, посочени от нас. Също така, те са договорно задължени от нас да обработват Вашите данни изключително в съответствие с настоящата и Политика за защита на данните и приложимите европейски и национални разпоредби за защита на данните.

Предаването на данни на обработващи лични данни се извършва въз основа на чл. 28, ал.1 от ОРЗД.

28.5

Освен гореспоменатите обработващи лични данни, ние използваме и следните категории обработващи данни:

 • Доставчици на IT-услуги;

 • Доставчици на архивни услуги "облак";

 • Доставчици на софтуерни услуги.

28.6

В контекста на административните процеси, както и на организацията на нашето дружество и във връзка със спазването на наши законови задължения, ние разкриваме или предаваме данните, които сме получили по време на предоставянето на нашите договорни услуги, доколкото е приложимо, на: данъчни и осигурителни органи, външни консултанти, одитори, доставчици на платежни услуги и др.

Тези данни се предоставят въз основа на нашия легитимен интерес да управляваме законосъобразно своите търговски дейности, включително да предоставяме стоки и услуги на трети лица на основание чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД или въз основа на правно задължение съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД.

28.7

Като част от по-нататъшното развитие на бизнес структурата на Deichmann SE може да се промени правната му форма или да бъдат учредени, закупени или продадени дъщерни дружества, части от дружества или техни активи. При такива сделки данните, отнасящи се по-специално до клиенти и партньори, ще бъдат предадени заедно с прехвърляната част от дружеството. При всяко прехвърляне на лични данни на трети страни в гореописаните случаи ние ще гарантираме, че това се извършва в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и съответното приложимо законодателство относно личните данни.

Всяко предаване на лични данни се основава на факта, че имаме легитимен интерес да адаптираме корпоративната си форма към икономическите и правните обстоятелства, като основанието за обработката на данните в тези случаи е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

29. Предоставяне на Вашите данни

Вие не сте задължени по закон или договор да ни предоставяте данните си.

Предоставянето на Вашите данни обаче е необходимо в определена степен, за да можем да Ви предоставим функциите на нашия уебсайт и нашите услуги. По-специално, предоставянето на Вашите данни е необходимо, за да можем да получаваме и обработваме Вашите запитвания към нас, да сключваме и изпълняваме договори, както и за да можете да използвате функциите на общността във връзка с нашето присъствие в социалните медии. Освен това, предоставянето на Вашите данни е необходимо за получаването и обработката на Вашата поръчка за доставка на стоки от нашия онлайн магазин.

Ако е необходимо да въведете данните си, ние ще посочим това, като го отбележим като "задължително поле" със специален знак. Предоставянето на допълнителни лични данни е доброволно.

При необходимост от предоставяне на задължителни данни липсата на тези данни ще доведе до невъзможност да предоставим съответните функции и услуги. В този случай ние няма да можем да приемем и обработим Вашите запитвания и/или да Ви предоставим възможност за сключване на договор за доставка на стоки и/или услуги от разстояние с нас.

Освен това, Вие няма можете да се възползвате нашето присъствие в социалните мрежи. Ако не ни предоставите изискваните данни във връзка с Вашата поръчка на стоки, ние няма да можем да я изпълним. Що се отнася до доброволно предоставената информация, липсата ѝ може да доведе до невъзможност да осигурим съответните функции и услуги или ако ги осигурим, те да не бъдат в обичайната степен или обхват.

30. Предоставяне на данни в трети държави

Обработваме данни и в държави извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), в т. нар. трети държави, или предаваме данни на получатели в тези трети държави. Това включва, както посочихме по-горе, и САЩ.

Моля, имайте предвид, че понастоящем няма решение на Европейската Комисия, според което тези трети държави да имат достатъчно ниво на защита на данните. Поради това в договорните отношения с получатели в трети държави ние използваме стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисията в съответствие с чл. 46, ал. 2, буква в) от ОРЗД или разчитаме на Вашето съгласие в съответствие с чл. 49, ал. 1, буква а) от ОРЗД, когато структурираме договорни отношения с получатели в трети държави.

Във връзка с обработката на Вашите лични данни в САЩ следва да имате предвид, че на 10 юли 2023 г. Европейската комисия прие Решение относно адекватното ниво на защита във връзка с въведената Рамка за защита на личните данни между ЕС и САЩ. Съгласно тази нова рамка за защита на личните данни САЩ гарантират адекватно ниво на защита (сравнимо с това в ЕС) на личните данни, предавани от ЕС на определени дружества в САЩ. Въз основа на това решение на Европейската комисия личните данни могат да се предават безопасно от ЕС на определени дружества от САЩ, участващи в рамката, без да е необходимо да се въвеждат допълнителни гаранции за защита на данните. По отношение на прехвърлянето на данни на дружества в САЩ, които не участват в рамката, ще продължат да се изискват подходящи гаранции за защита на данните, изисквани от ОРЗД (напр. чрез стандартни клаузи за защита на данните, задължителни корпоративни правила и др.).

С нашите доставчици на услуги, които обработват Вашите данни от наше име ("обработващи лични данни"), ние сключваме стандартни договорни клаузи за предаване на данни на обработващи в трети държави. За предаването на данни в трети държави използваме съответно стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

Текстът на стандартните клаузи за защита на данните на ЕС при предаване на трети страни в съответните решения на Европейската комисия са публикувани на уебсайта на Европейската комисия. Стандартните клаузи за защита на данните на ЕС на български език, включени в съответните решения на Европейската комисия, можете да намерите тук и тук.

31. Промяна на предназначението на събирането на данни

Вашите данни ще бъдат обработвани за цели, различни от описаните, само ако това е позволено от приложимото законодателство, или ако сте дали съгласието си за новата цел на обработката на данните.

В случай на по-нататъшно обработване на данни за цели, различни от тези, за които данните са били първоначално събрани, ние ще Ви информираме за тези други цели преди по-нататъшното обработване и ще Ви предоставим цялата релевантна информация.

32. Изтриване на Вашите данни

Освен ако не е предвидено друго в настоящата Политика за защита на личните данни, ние ще изтрием или анонимизираме Вашите данни веднага след като те вече не са необходими за целите, за които сме ги събрали или използвали, в съответствие с посоченото по-горе.

Въпреки горното, следва да имате предвид, че ние може да продължим да съхраняваме Вашите данни и за по-дълъг срок, ако това е необходимо по закон.

Съхранението на данните се основава на нашия легитимен интерес, правилното документиране на нашите търговски дейности и защитата на нашите правни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, б. е) от ОРЗД. Доколкото Вашите данни са от значение за сключването на договор или за изпълнението на договорни задължения, те се съхраняват за целите на сключването и изпълнението на съответното договорно отношение съгласно чл. 6, ал. 1, б. б) от ОРЗД.

Доколкото сме законово задължени да съхраняваме Вашите данни, ние ги съхраняваме в рамките на съответния законовоопределен срок съгласно чл. 6, ал. 1, б. в) от ОРЗД. Например, за данъчни цели ние съхраняваме Вашите данни за период от 10 (десет) години, считано от 01 януари на следващата календарна година, в която е извършена е доставката на поръчаните стоки от нашия онлайн магазин.

33. Права на субектите на данни при обработването на данни

Вие имате следните права, в качеството Ви на субект на лични данни, които са определени в чл.15 – 22 от Общия регламент за защита на данни:

 • право на достъп до личните данни и да бъдете информирани;

Вие имате право да получите информация от нас по всяко време, при поискване, относно обработваните от нас лични данни, които се отнасят до вас в обхвата на чл. 15 ОРЗД. По-специално, Вие можете да поискате информация за целите на обработването, категорията на обработваните лични данни, категориите получатели, на които Вашите данни са или ще бъдат разкрити, предвидения срок за съхранение, съществуването на право да се изиска коригиране, заличаване, ограничаване на обработването или на възражение, правото Ви на жалба до надзорен орган, информация за източника на Вашите данни, ако не се събират от нас, както и за съществуването на автоматизирано вземане на решение, включително профилирането и, когато е приложимо, съществена информация за подробностите.

 • право на коригиране на непълни или неточни лични данни;

В съответствие с чл. 16 ОРЗД Вие имате право да изискате от нас незабавно да коригираме личните Ви данни, ако те са непълни или неточни.

 • право на изтриване на личните Ви данни („правото да бъдеш забравен“;

Вие имате право, при условията, описани в чл. 17 ОРЗД да поискате от нас да изтрием личните данни, отнасящи се до Вас. По-специално, тези условия предвиждат право на изтриване, ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, както и в случаи на незаконно обработване, наличие на възражение или задължение за изтриване съгласно правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас.

Моля да имате предвид, че данните няма да бъдат изтрити, ако обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация, за спазване на правно задължение, което се прилага за изпълнението на задача от обществен интерес или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 • право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;

Вие имате право да поискате от нас да ограничим обработката в съответствие с чл. 18 от ОРЗД. Това право възниква, ако точността на личните данни е спорна между Вас и нас, за срока, който изисква проверката на точността, както и в случай, че поискате ограничена обработка вместо изтриване в случай на съществуващо право на изтриване, както и в случай, че данните вече не са необходими за преследваните от нас цели, но Вие ги изисквате за предявяване, упражняване или защита на правни претенции, както и при подадено от Вас възражение срещу обработката на лични данни, което все още не е разгледано от нас.

 • право на преносимост на личните Ви данни;

Вие имате право да получите от нас свързаните с Вас лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат в съответствие с член 20 от ОРЗД.

 • право на възражение;

Вие имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Ваши лични данни, което се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква д) или е) от ОРЗД, в съответствие с член 21 от ОРЗД.

Ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи или обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Доколкото обработваме Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, имате право да възразите срещу това обработване. След като възразите, ние ще спрем обработката на Вашите данни по реда, предвиден в тази Политика за защита на личните данни.

 • права във връзка с автоматизираното обработване на данни и профилирането.

Към настоящия момент ние не използваме автоматизирани процеси за взимане на решения или профилиране.

34. Упражняване на правата на субектите на данни

Вие може да упражните всяко от горепосочените права, свързани с Вашите лични данни по един от следните начини:

 • на имейл адрес: privacy-bg@deichmann.com;

 • чрез формуляра за контакт на нашия уебсайт;

 • по пощенски път, с писмо, изпратено по Български пощи или куриер до следния адрес: „Дайхман търговия с обувки” ЕООД , бул. "Цариградско шосе" 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София.

При опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава Искането за упражняване на негови права във връзка със защита на личните данни, ние имаме право да поискаме предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данни.

Ние ще Ви предоставим отговор на искането, във връзка с упражняване на права, свързани с личните данни без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането.

В предвидените от закона случаи, срокът за отговор може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, като субектът на данни се информира за удължаването в срок от един месец от подаване на заявлението, като посочваме и причините за забавянето.

При подадено искане от субекта на данни с електронни средства, информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Ако Ви откажем упражняването на заявено право във връзка с Вашите лични данни, ние ще Ви уведомим в срок от един месец от подаване на заявлението за причините, поради които няма да се предприемат действия, като информираме субекта на данни за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Предоставяне на исканата информация е безплатно, освен ако исканията не са „явно неоснователни или прекомерни“, като в този случай можем да наложим разумна такса или да откажем да предприемем действия по заявлението, при спазване на приложимите законови изисквания.

При нарушаване на Вашите права във връзка с обработката на предоставени от Вас лични данни, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон: 02 91 53 555, Интернет страница: www.cpdp.bg, имейл адрес: kzld@cpdp.bg.

При нарушаване на Вашите права във връзка с обработката на предоставени от Вас лични данни, Вие имате също така законова възможност да защитите правата си по съдебен ред, при условия и по ред, предвидени в закона.

35. Актуализация и промяна

Настоящата Политика за защита на личните данни се актуализира при необходимост, като актуализираната версия се публикува на уебсайта. Моля, запознайте се с актуалното съдържание на Политиката за защита на личните данни, преди да се възползвате от нашите предложения и услуги.

Последна актуализация: декември, 2023 г