NOVINKY na e-shope: Nový dizajn ✓ Doručenie zadarmo nad 29 € ✓ Doručenie cez SPS & Packetu ✓ Vrátenie zadarmo do 60 dní ✓

PomocDoručenie zadarmo**Vrátenie zadarmo***


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti:

DEICHMANN-OBUV SK s. r. o. so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 24485/T; IČO 35 898 933; tel. číslo na zákaznícky servis: 031/290 10 00 (PO-PIA 8:00 - 16:30); e-mailová adresa na zákaznícky servis: service-sk@deichmann.com; https://www.facebook.com/Deichmann.SK; ďalej len „spoločnosť Deichmann“ alebo tiež "predávajúci".

I. Rozsah platnosti

 1. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti Deichmann, prevádzkovanom na internetovej adrese https://www.deichmann.com/sk-sk (ďalej len „internetový obchod" alebo „E-shop“), a uplatňujú sa výlučne na zmluvy uzatvorené cez tento internetový obchod (ďalej len „zmluva“).

 2. Tieto VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti Deichmann ako predávajúceho na strane jednej a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) alebo podnikateľa na strane druhej (spoločne ďalej len „kupujúci“).

 3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne VOP v ich znení platnom k dátumu objednávky. Textovú podobu VOP si kupujúci môže kedykoľvek stiahnuť a následne vytlačiť TU.

 2. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetové stránky internetového obchodu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach online (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky (prijatím ponuky) kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou Deichmann. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku.

 3. Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku online s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku objednávajúceho procesu klikne na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil (údaje na objednávke sa ukladajú). Po odoslaní objednávky zašle spoločnosť Deichmann kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri jeho registrácii), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky. Súčasťou e-mailu sú i aktuálne platné VOP spoločnosti Deichmann, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, informačný leták a reklamačný poriadok. Spoločnosť Deichmann kupujúcemu zašle aj e-mail s priloženým dokladom o zakúpení tovaru (faktúrou). Informácie obdržané e-mailom si kupujúci môže tiež vytlačiť. Kupujúci je ďalej kontaktovaný dopravcom ohľadom termínu doručenia objednávky. Uzavretá kúpna zmluva je k dispozícii v sekcii „Moje objednávky“ v zákazníckom účte kupujúceho v systéme spoločnosti Deichmann.

 4. Maximálna hodnota objednávky je 400 eur.

 5. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladisku alebo u iného uschovávateľa. V prípade zmlúv, v ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.

 6. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uzavretím kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Znenie týchto VOP, ktorých súčasťou je aj formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok a informačný leták, si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť v sekcii Dokumenty na stiahnutie, odkaz nájdete TU, kde si taktiež môže tieto dokumenty vytlačiť.

III. Označenie tovaru a cena tovaru

 1. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru. Bližšie informácie o vlastnostiach ponúkaného tovaru sú k dispozícii kupujúcemu v informačnom letáku (informácie o vlastnostiach predávaných výrobkov, spôsobe použitia a údržby, ako aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho používania alebo údržby). Informačný leták spoločnosti Deichmann, ktorý je súčasťou VOP, nájdete TU.

 2. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v eurách. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov a tiež vrátane príslušných nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

IV. Platobné podmienky

Kupujúci má v rámci úhrady kúpnej ceny možnosť zvoliť si z nasledujúcich spôsobov platby:

a) Platba platobnou kartou:

Deichmann prijíma platobné karty VISA a MASTERCARD. Ak zvolíte tento spôsob platby, budete presmerovaný na externé webové stránky (Saferpay) spoločnosti Six Payment Services AG. Tam sa zaznamenajú údaje o platobnej karte. V prípade nutnosti dvojfaktorového overovania zaistí toto Saferpay. Platba bude vykonaná po stlačení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.

Spoločnosť Deichmann pre zaistenie komfortu a bezpečia pri nakupovaní na našich stránkach umožňuje kupujúcemu zakúpiť tovar, iba ak je so svojimi potrebnými osobnými údajmi zaregistrovaný v sekcii „Moje údaje“. Pri prvom nákupe, kde si kupujúci ako spôsob platby vyberie platobnú kartu, síce kupujúci uvedie celé číslo svojej platobnej karty, toto sa ale okamžite pri odoslaní (tlačidlo „Použiť“) presmeruje do systémov renomovaného poskytovateľa platobných služieb (Six Payment Services AG), v spolupráci s ktorým spoločnosť Deichmann túto sekciu prevádzkuje.

Spoločnosť Deichmann celé číslo platobnej karty kupujúceho neukladá, ani k nemu nemá prístup. Pre ďalšie nákupy spoločnosť Deichmann v sekcii „Moje údaje“ ukladá iba anonymný „token“ vygenerovaný na tieto účely pri poslednom nákupe poskytovateľom platobných služieb (znaky „x“ uvedené namiesto počiatočných čísel platobnej karty), posledné štvorčíslie platobnej karty (okrem iného, aby kupujúci lepšie videl, ktorou svojou kartou za nákup platí) a dátum platnosti platobnej karty. Pomocou tohto postupu môže kupujúci pri ďalšej platbe za zakúpený tovar platbu platobnou kartou rýchlejšie realizovať, avšak fakticky už v systéme poskytovateľa platobných služieb, nie spoločnosti Deichmann.

Prostredníctvom danej trojice údajov nie je teda možné realizovať spätné určenie konkrétneho zákazníka spoločnosťou Deichmann. Tieto údaje si môže kupujúci kedykoľvek v sekcii „Moje údaje“ zmazať.

Koncept danej funkcionality platformy Saferpay spočíva v zjednodušení, resp. urýchlení následných nákupov dotknutého kupujúceho a tým zlepšení užívateľskej prívetivosti e-shopu spoločnosti Deichmann ako celku.

Ďalšie informácie o službe Saferpay nájdete tu: https://www.six-payment-services.com/en/site/e-commerce/solutions/paymentsolution.html.

b) Platba na dobierku:

Pri doručení tovaru bude kúpna cena uhradená kupujúcim v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty pri prevzatí tovaru.

c) Platba cez PayPal:

Na konci procesu objednávania budete presmerovaná/ý priamo na PayPal. Ak už ste zákazníkom PayPal, môžete sa prihlásiť pomocou svojich užívateľských údajov a realizovať platbu. Ak ste novým používateľom PayPal, môžete sa zaregistrovať ako hosť alebo si otvoriť účet PayPal a potom potvrdiť platbu. Platba sa vykonáva priamo prostredníctvom Vášho účtu PayPal. Hneď ako bude náš účet PayPal informovaný o Vašej autorizácii, bude na ťarchu Vášho účtu účtovaná suma uvedená na faktúre.

V. Zasielanie tovaru

 1. Spoločnosť Deichmann zasiela tovar prostredníctvom spoločností Slovak Parcel Service s.r.o. (ďalej len „SPS“) alebo Zásielkovňa s.r.o. (ďalej len „Zásielkovňa“, spoločne obe spoločnosti ďalej len „dopravca“) v rámci Slovenskej republiky. Pokiaľ celková hodnota objednávky nepresiahne 29 EUR, náklady na doručenie objednaného tovaru z E-shopu, ktoré je kupujúci povinný uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny tovaru, činia 3,90 EUR. Pokiaľ celková hodnota objednávky činí aspoň 29,01 EUR, poskytuje kupujúcemu spoločnosť Deichmann dopravu v rámci Slovenskej republiky zadarmo.

 2. SPS doručí tovar na miesto podľa výberu kupujúceho, tzn. na uvedenú fakturačnú adresu, inú doručovaciu adresu alebo do výdajného miesta. Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú teda uvedie vo svojej objednávke, pričom však musí ísť o doručovaciu adresu v Slovenskej republike.

  Zásielkovňa doručí tovar do výdajného miesta, ktoré uvedie kupujúci vo svojej objednávke, pričom však musí ísť o doručovaciu adresu v Slovenskej republike.

 3. Doručenie tovaru sa uskutoční obvykle do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy, teda od prijatia objednávky predávajúcim, najneskôr však do 14 pracovných dní od uzavretia zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar, dodací list, niektoré informácie ako postupovať pri odstúpení od zmluvy a reklamácii, tzv. „Formulár na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“ a vratný štítok. Faktúra bude zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, s čím kupujúci akceptáciou VOP súhlasí.

VI. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má zákonné právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od okamihu prevzatia tovaru. Prvým dňom 14-dňovej lehoty je deň nasledujúci po prevzatí tovaru a končí uplynutím 14 dní. Pokiaľ však jej koniec pripadá na sobotu, nedeľu či sviatok, lehota končí najbližší nasledujúci pracovný deň.

 2. Ďalej má kupujúci právo, ktoré poskytuje spoločnosť Deichmann nad rámec zákona, bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 60 dní od okamihu prevzatia tovaru, avšak iba v prípade, že sa bude jednať o tovar v nepoužitom, nepoškodenom a znovu predajnom stave. Prvým dňom 60-dňovej lehoty je deň nasledujúci po prevzatí tovaru a končí uplynutím 60 dní.

 3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči spoločnosti Deichmann. Ak využije kupujúci zákonné právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, pokiaľ kupujúci v jej priebehu (najneskôr však posledný deň lehoty) odošle alebo prípadne odovzdá (na ktorejkoľvek predajni spoločnosti Deichmann na území Slovenskej republiky) spoločnosti Deichmann oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný zaslať alebo odovzdať spoločnosti Deichmann bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od nej dostal. Ako kupujúci máte nasledujúce možnosti:

  I. do 60 dní od prevzatia tovaru môžete tovar zadarmo vrátiť osobne v ktorejkoľvek z predajní spoločnosti Deichmann (pomocou vyhľadávača predajní, ktorého odkaz nájdete TU, je možné zistiť najbližšiu predajňu), a to spoločne s

  • tzv. „Formulárom na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“ (ktorý ste obdržali spoločne s doručeným tovarom), alebo

  • vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (ktorý ste obdržali v e-maile v súlade s čl. II. ods. 3 VOP, a ktorý je k dispozícii aj TU), príp. vlastným formulárom a zároveň spoločne s dokladom o zakúpení tovaru (faktúrou), ktorý ste obdržali e-mailom alebo dodacím listom, ktorý ste obdržali v doručenej zásielke spoločne s objednaným tovarom, alebo

  • dokladom o zakúpení tovaru (faktúrou) alebo dodacím listom

  II. do 60 dní od prevzatia tovaru môžete tovar zadarmo zaslať cez pobočku Zásielkovne

  Ako poslať tovar s vratným štítkom v rámci odstúpenia od zmluvy cez Zásielkovňu?

  • zabaľte vrátený tovar do balíka a priložte prosím:

   • tzv. „Formulár na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“ (ktorý ste obdržali spoločne s doručeným tovarom), alebo

   • vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (ktorý ste dostali v e-maile v súlade s čl. II. ods. 3 VOP, a ktorý je k dispozícii aj TU), príp. vlastný formulár a zároveň aj doklad o zakúpení tovaru (faktúru), ktorý ste obdržali e-mailom alebo dodací list, ktorý ste obdržali v doručenej zásielke spoločne s objednaným tovarom

  • balík využite ideálne ten, v ktorom Vám prišiel tovar, ale odstráňte prosím všetky pôvodné štítky na tomto balíku

  • prilepte na balík vratný štítok, ktorý ste dostali v balíku s tovarom

  • zaneste balík na ktorúkoľvek pobočku Zásielkovne

  V prípade akéhokoľvek problému s vratným štítkom (napr. nečitateľnosť) má kupujúci možnosť obrátiť sa na telefónnu linku zákazníckeho servisu 031/290 10 00 alebo jeho e-mailovú adresu service-sk@deichmann.com.

  III. do 60 dní od prevzatia tovaru môžete tovar na vlastné náklady zaslať na adresu spoločnosti DEICHMANN-OBUV SK s. r. o., ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01.

  K zabalenému tovaru prosím priložte:

  • tzv. „Formulár na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“ (ktorý ste obdržali spoločne s doručeným tovarom), alebo

  • vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (ktorý ste dostali v e-maile v súlade s čl. II. ods. 3 VOP, a ktorý je k dispozícii aj TU), príp. vlastný formulár a zároveň aj doklad o zakúpení tovaru (faktúru), ktorý ste obdržali e-mailom alebo dodací list, ktorý ste obdržali v doručenej zásielke spoločne s objednaným tovarom

 5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu spoločnosť Deichmann bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Spoločnosť Deichmann vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ jej tým nevzniknú ďalšie náklady. Kupujúci akceptáciou týchto VOP súhlasí, že spoločnosť Deichmann vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky spôsobom uvedeným v čl. VI. ods. 6) a 7) VOP. Spoločnosť Deichmann si dovoľuje upozorniť, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, nie je spoločnosť Deichmann povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako spoločnosť Deichmann tovar obdrží alebo než jej kupujúci preukáže, že tovar spoločnosti Deichmann odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 6. V prípade, že sa kupujúci rozhodne v rámci odstúpenia od zmluvy pre možnosť podľa čl. VI. ods. 4 bod I. VOP a prinesie tovar osobne na ktorúkoľvek predajňu spoločnosti Deichmann, budú mu ihneď vyplatené peňažné prostriedky, ktoré od neho spoločnosť Deichmann na základe zmluvy prijala (s výnimkou podľa tohto čl. VI. ods. 8 VOP), a to v hotovosti alebo na platobnú kartu.

 7. V prípade, že kupujúci sa rozhodne v rámci odstúpenia od zmluvy pre možnosť podľa čl. VI. ods. 4 bod II. alebo III. VOP, spoločnosť Deichmann kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (pokiaľ bol tovar spoločnosti Deichmann riadne doručený), vráti peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala (s výnimkou podľa tohto čl. VI. ods. 8 VOP), a to bankovým prevodom na kupujúcim zvolený účet (pri úhrade objednávky na dobierku) alebo na bankový účet, ktorý je spojený s platobnou kartou (pri úhrade objednávky platobnou kartou alebo cez platobnú metódu PayPal).

 8. Kupujúci zodpovedá spoločnosti Deichmann za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak bude tovar poškodený, potom si spoločnosť Deichmann vyhradzuje nárok na primeranú finančnú náhradu za znehodnotenie tovaru a vráti kupujúcemu kúpnu cenu len čiastočne (spoločnosť Deichmann si nárok za zníženie hodnoty tovaru jednostranne započíta, o čom bude kupujúceho informovať).

 9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o doručení tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (bude sa jednať najmä o pančuchy, podkolienky a silónové ponožky)

VII. Zodpovednosť za vady predanej veci

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku, ktorý nájdete TU.

 2. Kupujúci je okrem iného oprávnený uplatniť právo zodpovednosti za vady osobne v ktorejkoľvek predajni spoločnosti Deichmann na území Slovenskej republiky alebo zaslaním reklamovaného tovaru v balíku s nápisom REKLAMÁCIA na vlastné náklady na adresu spoločnosti DEICHMANN-OBUV SK s. r. o., ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01.

 3. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VIII. Informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 1. Spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo na alternatívne riešenie sporu s predávajúcim. Prednosťou tohto mimosúdneho riešenia je predovšetkým jeho rýchlosť, cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v prípade sporov medzi spoločnosťou DEICHMANN-OBUV SK s. r. o. a spotrebiteľom Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk, kde je k dispozícii aj formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Slovenská obchodná inšpekcia rieši spory bezplatne. Ďalej môže byť príslušným aj iný subjekt určený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ministerstvo vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na svojich internetových stránkach http://www.mhsr.sk.

 2. Sťažnosti / Riešenie sporov Od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak budú mať možnosť riešiť (cezhraničné) spory ohľadom svojich on-line objednávok i bez pomoci súdu. Platforma pre mimosúdne riešenie sporov je dostupná na externej internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

X. Kontakt na spoločnosť Deichmann

 1. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne sťažností, sa kupujúci môže obrátiť na zákaznícku linku spoločnosti Deichmann: 031/290 10 00, kedy je cena hovorného určovaná podľa operátora volajúceho. Pracovná doba zákazníckej linky: pracovné dni 8:00 - 16:30 hod.

 2. V prípade akýchkoľvek otázok môže kupujúci tiež zaslať spoločnosti Deichmann e-mail na adresu: service-sk@deichmann.com.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 30.5.2023.

 2. Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť, pričom však pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú platné VOP v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy. Súčasťou týchto VOP sú vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok a informačný leták spoločnosti Deichmann, ktoré si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť TU.

 3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám. Predávajúci kupujúcemu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.